SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 42. Petak, 29. studenog 2013.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

66.

Temeljem članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/12, 7/ 13, 15/13 i 26/13) Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj 26. studenog 2013. godine, donosi

ODLUKU
o izdavanju službenog glasila Grada Kraljevice

Članak 1.

Odlukom o izdavanju službenog glasila Grada Kraljevice (u daljnjem tekstu: Odluka) određuje se izdavanje službenog glasila Grada Kraljevice, način izdavanja, sastav i obveze uredništva, sjedište uredništva, način distribucije te troškovi izdavanja.

Članak 2.

Službeno glasilo Grada Kraljevice tiska se i izdaje u svrhu objavljivanja odluka i drugih općih akata koje u svom samoupravnom djelokrugu, u skladu sa Statutom Grada Kraljevice, donosi Gradsko vijeće Grada Kraljevice (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće), a sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji propisuju obvezno objavljivanje općih akata predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave, kao i svih drugih akata Gradskog vijeća Grada Kraljevice, Gradonačelnika Grada Kraljevice i njihovih radnih tijela, čije je objavljivanje određeno Zakonom, Statutom Grada Kraljevice i drugim propisima.

Naziv službeničkog glasila Grada Kraljevice je »Službene novine Grada Kraljevice« (u daljnjem tekstu: »Službene novine«).

Članak 3.

U »Službenim novinama« objavljuju se svi opći akti koji sukladno zakonskim propisima moraju biti objavljeni u službenom glasilu, odluke i drugi akti Gradskog vijeća i Gradonačelnika za koje Gradsko vijeće ili Gradonačelnik odrede da se objave te ostali akti čije je objavljivanje obavezno prema zakonu, podzakonskim aktima ili aktima koje je donijelo Gradsko vijeće.

Članak 4.

Uređivanje i izdavanje, sadržajnu koncepciju i druga pitanja od značaja za objavljivanje akata gradskih tijela prati, razmatra i usmjerava uredništvo »Službenih novina« (u daljnjem tekstu: uredništvo).

Uredništvo čine tri člana i to Gradonačelnik, pročelnik upravnog odjela i službenik za informiranje.

Glavni i odgovorni urednik »Službenih novina« je Gradonačelnik.

Sjedište uredništva je u prostorijama gradske uprave Grada Kraljevice, Kraljevica, Frankopanska 1a.

Članak 5.

»Službene novine« se obavezno izdaju nakon svake sjednice Gradskog vijeća.

Akti koji donese Gradsko vijeće objavljuju se u pravilu u prvome narednom broju »Službenih novina« koji se izdaje prvi radni dan nakon dana održavanja sjednice Gradskog vijeća.

Ostali akti se objavljuju na temelju naloga tijela koje ga je donijelo, a o danu objave odluku donosi glavni i odgovorni urednik.

Članak 6.

Akti i drugi tekstovi objavljuju se u »Službenim novinama« na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

U postupku pripreme teksta akta za objavu uredništvo »Službenih novina« ovlašteno je obavljati gramatičku, nomotehničku i tehničku obradu tekstova za objavu.

Članak 7.

»Službene novine« se objavljuju u digitalnom obliku na web stranicama Grada Kraljevice, a korisnicima se dostavljaju u pisanom obliku.

»Službene novine« se obvezno i besplatno dostavljaju u pisanom obliku:

- Primorsko - goranskoj županiji,

- Uredu državne uprave u Primorsko - goranskoj županiji,

- Digitalnom informacijsko - dokumentacijski uredu Vlade Republike Hrvatske,

- Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

»Službene novine« se, na zahtjev, u pisanom obliku besplatno dostavljaju članovima Gradskog vijeća, Gradonačelniku, zamjeniku gradonačelnika i predsjednicima Vijeća mjesnih odbora.

»Službene novine« se mogu, na pisani zahtjev, dostavljati besplatno u pisanom obliku i drugim osobama.

Nakladu »Službenih novina« određuje glavni i odgovorni urednik.

Članak 8.

Sredstva za izdavanje »Službenih novina« osiguravaju se u Proračunu Grada Kraljevice.

Članak 9.

Administrativne i tehničke poslove oko objavljivanja i izdavanja »Službenih novina« obavlja upravni odjel Grada Kraljevice.

Članak 10.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«, a stupa na snagu od 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 032-05/13-01/6

Ur. broj: 2170/08-01-13-2

Kraljevica, 26. studenoga 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Aleksandar Kružić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr