SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 42. Petak, 29. studenog 2013.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

64.

Na temelju odredbe članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/ 04, 38/09 i 79/09) i članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/12, 7/13,15/13 i 26/13), Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj dana 26. studenog 2013. godine donosi

PROGRAM
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture za 2014. godinu na području Grada Kraljevice, opseg poslova i financijska sredstva za komunalne djelatnosti:

javna rasvjeta,

održavanje javnih površina,

održavanje čistoće,

održavanje nerazvrstanih cesta i

održavanje groblja

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i sredstva za obavljanje djelatnosti iz članka 1. ovog Programa utvrđuje se kako slijedi:


ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE


Utrošak električne energije za javnu rasvjetu. 380.000

Tekuće održavanje javne rasvjete, pregled i popravak javne rasvjete.
Popravak kvarova, zamjena starih svjetiljki, zamjena i rekonstrukcija

stupova, manja proširenja javne rasvjete te blagdansko ukrašavanje. 350.000


UKUPNO: 730.000


ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA


ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

Održavanje zelenih površina i čistoće zelenih površina.
Program obuhvaća košnju, čišćenje površina, orezivanje stabala i
hortikulturneradove na cvijetnjacima i vazama. 243.000


Izvanredno održavanje zelenih površina. Obuhvaća radove nastale

uslijed izvanrednih potreba. 50.000

Komunalne akcije Mjesnih odbora. 10.000


ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA I URBANE OPREME


Održavanje urbane opreme. Obuhvaća popravak oštećenja autobusnih
čekaonica, popravak i zamjenu klupa i košarica za smeće.
Održavanje obuhvaća 14 autobusnih čekaonica, te prosječno 20 klupa
i 30 košarica. Program obuhvaća i radove na popravku i zamjeni oštećene
opreme dječjih igrališta. 130.000


UKUPNO: 433.000


ODRŽAVANJE ČISTOĆE


Čišćenje cesta i odvoz krupnog otpada. Obuhvaća sukladno godišnjem
programu pražnjenje košarica za smeće te rad dežurne službe (grajfera)

na skupljanju krupnog otpada. 220.000


Čišćenje tržnice, autobusnih čekaonica, pothodnika i dječjih igrališta.
Obuhvaća čišćenje pothodnika u ul. Fara, održavanje čistoće 14 aut.
čekaonica, čišćenje prostora »tržnice«, dječjih igrališta Turkovićeva i
F. Pavešića, te atrija dvorca Frankopan, kaštela i okoliša zdravstvane

stanice. 80.000


Sanacija divljih deponija. Obuhvaća radove na uklanjanju i zbrinjavanju
otpada po posebnim nalozima odnosno onog koji nije obuhvaćen

redovnim programom. 40.000


UKUPNO: 340.000


ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA


Čišćenje - pometanje javno prometnih površina prema
godišnjemprogamu. 220.000


Održavanje linijskog zelenila uz ceste. Obuhvaća sječu
grmlja i granja u slobodnom profilu ceste, te košenje bankina
prema programuodržavanja zelenih površina 52.000


Održavanje prometne signalizacije. Obuhvaća zamjenu dotrajale
i oštećene vertikalne signalizacije, obnovu horizontalne signalizacije
tedopunu nedostajajuće signalizacije prema potrebi. 50.000


Zimski program. 88.000


Popravci oštećenog kolnika i pločnika, sanacija udarnih jama,

održavanje metalnih ograda i popravci rubnjaka, zidova. 160.000


Manji pojedinačni zahvati na nerazvrstanim cestama.
Obuhvaća zahvate na popravku dijelova nerazvrstanih cesta u ulicama
Carovo, Sisačka, Banj, Umejčina i drugim ulicama. 180.000


ODRŽAVANJE OBJEKATA OBORINSKE ODVODNJE


Čišćenja i odčepljivanja slivnika na javnim površinama.
Programom se predviđa cca 230 čišćenja slivnika povezanih na mješovitu
kanalizaciju i 50 slivnika razdjelne oborinske odvodnje s upojnim
bunarima i propustima. 50.000


Sanacija oborinske odvodnje - manji zahvati. Obuhvaća izradu dodatnih

rešetki slivnika, propusta i dr. na kritičnim mjestima. 70.000


Vodna naknada 15.000


UKUPNO: 885.000


ODRŽAVANJE GROBLJA


Čišćenje i održavanje površina na grobljima, zbrinjavanje vijenaca,

održavanje travnatih i ostalih zelenih površina. 152.000


Održavanje objekata na grobljima. Tekuće održavanje mrtvačnica,

opreme uređenje dijelova groblja, zidovi staze. 88.000


UKUPNO: 240.000


SVEUKUPNO 2.628000


Članak 3.

Ovim Programom osigurava se i dio sredstva za:


Redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe i Dobrovoljnog
vatrogasnog društva koja se obavlja sukladno Planu zaštite od požara
i tehnoloških eksplozija Grada Kraljevice. 400.000


Sanaciju kanalizacije u dječjem vrtiću Orepčići 60.000


Dio sredstava za održavanje pomorskog dobra 102.000


UKUPNO U PROGRAMU 3.190.000

Članak 4.

Sredstva za izvršenje programa osiguravaju se:

iz komunalne naknade u iznosu od 3.000.000

iz sredstava naknade za održavanje groblja 190.000


IZVORI SREDSTAVA SVEUKUPNO 3.190.000

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana po objavi u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.«

Klasa: 400-06/13-01/2

Ur. broj: 2170/08-08-13-8

Kraljevica, 26. studenoga 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Aleksandar Kružić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr