SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 42. Petak, 29. studenog 2013.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

63.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/12, 7/13, 15/13 i 26/13), Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj 26. studenog 2013. godine donosi

ODLUKU
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA
KRALJEVICE ZA 2014. GODINU

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se sadržaj Proračuna Grada Kraljevice za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, korištenje namjenskih prihoda i primitaka, prava i obveze proračunskih korisnika (u daljnjem tekstu: Korisnici), pojedine ovlasti Gradonačelnika i Jedinstvenog upravnog odjela (u daljnjem tekstu: Odjel), te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Korisnici u smislu ove Odluke su Dječji vrtić »Orepčići« Kraljevica i Narodna knjižnica i čitaonica Kraljevica.

II. Sadržaj Proračuna

Članak 2.

Proračun se sastoji iz općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa. Proračun sadrži sve prihode i primitke te rashode i izdatke Grada Kraljevice i Korisnika.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih prema organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, lokacijskoj i programskoj proračunskoj klasifikaciji.

Korisnici će svoje financijske planove za 2014. godinu uskladiti s Proračunom do 31. 12. 2013. godine.

III. Izvršavanje Proračuna

Članak 3.

Za izvršavanje Proračuna u cjelini odgovoran je Gradonačelnik.

Čelnik Korisnika odgovoran je za izvršavanje Financijskog plana.

Članak 4.

Odjel i Korisnici odgovorni su za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u Proračun i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s planiranom namjenom.

Gradonačelnik propisuje postupak kontrole i naplate prihoda.

Prihodi Grada Kraljevice i Korisnika ubiru se i uplaćuju na jedinstveni račun riznice. Stvarna naplata prihoda nije ograničena visinom prihoda utvrđenih u Proračunu.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vratit će se uplatiteljima na teret tih prihoda, na temelju dokumentiranog zahtjeva. Nalog za povrat prihoda iz stavka 1. ovoga članka daje pročelnik Odjela.

Članak 5.

Gradonačelnik ili osoba koju je ovlastio jest naredbodavatelj za preuzimanje svih financijskih obveza na teret Proračuna.

Čelnik Korisnika ili osoba koju je ovlastio jest naredbodavatelj za preuzimanje svih financijskih obveza na teret financijskog plana Korisnika.

Gradonačelnik propisuje postupak stvaranja ugovornih obveza i isplata iz riznice.

Obveze na teret Proračuna mogu se preuzeti samo za namjene i do visine utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna.

Ako se tijekom izvršavanja Proračuna utvrdi da su sredstva Proračuna nepravilno korištena, Gradonačelnik će odlukom Korisniku umanjiti sredstva u visini nenamjenskog korištenja.

Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda (prihodi s protuobvezom) izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za tu namjenu.

Uplaćene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu se izvršavati iznad svota utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih sredstava.

Neplanirane, a uplaćene pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu se iskoristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i /ili projektima.

Aktivnosti i projekti u slučaju kada nisu izvršeni do kraja tekuće godine mogu se uz suglasnost Gradonačelnika prenijeti i izvršavati u slijedećoj godini ako je ispunjen preduvjet da su sredstva za tu namjenu ostala djelomično ili potpuno neutrošena na kraju tekuće godine.

Članak 6.

Gradonačelnik i čelnik Korisnika mogu na zahtjev dužnika, u skladu s propisima i uz primjereno osiguranje naplate, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga ako se time bitno poboljšavaju dužnikove mogućnosti podmirenja duga.

Gradonačelnik i čelnik Korisnika mogu, u skladu s propisima, otpisati ili djelomično otpisati potraživanje.

Članak 7.

Sredstva za pokroviteljstva, sponzorstva i donacije po pojedinom zahtjevu raspoređuju se temeljem zaključka Gradonačelnika, ukoliko krajnji korisnik i namjena nisu utvrđeni samim Proračunom, a u okviru planiranih sredstava za tu namjenu.

Članak 8.

Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 85.000,00 kn, a koristit će se za zakonski utvrđene namjene.

O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

IV. Upravljanje imovinom

Članak 9.

Financijskom i nefinancijskom imovinom u vlasništvu Grada Kraljevica upravlja Gradonačelnik, osim u slučaju stjecanja i otuđivanja pokretnina i nekretnina čija pojedinačna vrijednost prelazi 85.000,00 kn.

Financijskom i nefinancijskom imovinom u vlasništvu Korisnika upravlja čelnik Korisnika u skladu s vlastitim statutom, osim u slučaju stjecanja i otuđivanja pokretnina i nekretnina čija pojedinačna vrijednost prelazi 85.000,00 kn.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovne banke poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.

Odluku o oročavanju sredstava donosi Gradonačelnik.

V. Uravnoteženje Proračuna

Članak 10.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna, Odjel će Gradonačelniku predložiti njihovo ponovno uravnoteženje.

Gradonačelnik može na prijedlog Odjela donijeti odluku o preraspodjeli sredstava za rashode poslovanja i za nabavu nefinancijske imovine u skladu sa zakonom.

U slučaju nemogućnosti donošenja odluke iz stavka 2. ovog članka, Gradonačelnik će predložiti Vijeću ponovno uravnoteženje Proračuna putem izmjena i dopuna.

VI. Proračunsko računovodstvo i izvještavanje

Članak 11.

Proračunsko računovodstvo za Grad Kraljevicu I Korisnike vodi Odjel u jedinstvenom informacijskom sustavu riznice.

Odjel će podnositi Gradonačelniku mjesečne izvještaje o izvršavanju Proračuna.

Odjel će podnositi čelniku Korisnika mjesečne izvještaje o izvršavanju fonancijskog plana.

Polugodišnji i godišnji izvještaj o ostvarenju Proračuna i godišnji izvještaj o izvršenju programskih aktivnosti Gradonačelnik će dostaviti u zakonskom roku Gradskome vijeću na usvajanje.

Članak 12.

Neprofitne udruge koje su sufinancirane iz Proračuna dužne su do 31. ožujka 2014. godine dostaviti Odjelu godišnji izvještaj o radu udruge i financijski izvještaj za 2013. godinu, verificiran na godišnjoj skupštini udruge, uz specifikaciju namjene u koju su potrošena sredstva Proračuna.

U slučaju nepodnošenja izvještaja iz stavka 1. ovog članka, Odjel će obustaviti sufinanciranje udruge do ispunjenja uvjeta.

VII. Završne odredbe

Članak 13.

Ova Odluka će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 400-06/13-01/2

Ur. broj: 2170/08-08-13-7

Kraljevica, 26. studenoga 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Aleksandar Kružić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr