SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 42. Petak, 29. studenog 2013.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

61.

Na temelju članka 60. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/02, 7/13, 15/13 i 26/13) Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj 26. studenog 2013. godine donosi

ODLUKU
o riznici Grada Kraljevice

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način uvođenja riznice i način poslovanja proračunskih korisnika Grada Kraljevice u sustavu riznice.

Članak 2.

Riznica je organizirani sustav u kojem se obavljaju svi poslovi vezani za pripremu i izradu proračuna, izvršavanje proračuna, financijsko poslovanje, knjigovodstvo i izvještavanje.

Članak 3.

Za potrebe uspostave riznice uvodi se jedinstveni novčani račun preko kojeg se obavljaju sve financijske transakcije proračuna Grada Kraljevice i njegovih proračunskih korisnika.

Članak 4.

Upravni odjel Grada Kraljevice izvršava sve financijske, knjigovodstvene i obračunske poslove proračuna i proračunskih korisnika.

Članak 5.

Proračunski korisnici imaju samostalnost u upravljanju sredstvima u okvirima koje određuje Gradsko vijeće usvajanjem proračuna.

Članak 6.

Način poslovanja riznice utvrdit će posebnom odlukom Gradonačelnik Grada Kraljevice.

Članak 7.

Ova Oodluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 400-06/13-01/3

Ur. broj: 2170/08-08-13-2

Kraljevica, 26. studenoga 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Aleksandar Kružić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr