SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 42. Petak, 29. studenog 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

191.

Na temelju članka 130. stavak 3. i 240. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« broj 80/13), članka 7. stavak 1. točka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 28. točka 9. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 16/03 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 5. sjednici održanoj 28. studenog 2013. godine, donijela je

ODLUKU
o osnivanju Javne ustanove »Priroda«

Članak 1.

Utvrđuje se da je Primorsko-goranska županija Javnu ustanovu »Priroda« osnovala odlukom Županijske skupštine na sjednici od 17. travnja 2001. godine (»Službene novine« broj 9/01).

Utvrđuje se da je Javna ustanova »Priroda« upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojevima MBS: 040164293 i OIB 82785517509 te da su sredstva za osnivanje i početak rada osigurana od strane osnivača u iznosu od 1.146.000,00 kuna.

Članak 2.

Osnivač Javne ustanove »Priroda« (u daljnjem tekstu: Ustanova) je Primorsko-goranska županija sa sjedištem u Rijeci, Adamićeva 10.

Sjedište Ustanove je u Rijeci.

Članak 3.

Djelatnost Ustanove je zaštita, održavanje i promicanje zaštićenog područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode na područjima kojima upravlja te sudjelovanje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring).

Pored djelatnosti iz stavka 1. ovog članka Ustanova obavlja i slijedeće poslove:

. upravlja područjima ekološke mreže koja su zaštićena u kategorijama strogi rezervat, posebni rezervat, regionalni park, spomenik prirode, značajni krajobraz, park-šuma i

spomenik parkovne arhitekture ili nisu zaštićeni dijelovi prirode;

. zajednički s javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode drugih jedinica područne (regionalne) samouprave upravlja područjima ekološke mreže koja se protežu na području više jedinica područne (regionalne) samouprave;

. u okviru svoje nadležnosti osigurava očuvanje područja ekološke mreže;

. izrađuje planove upravljanja područjima ekološke mreže;

. upravlja speleološkim objektima koji se nalaze na zaštićenom području ili su posebno zaštićeno područje.

Ustanova obavlja djelatnosti iz stavka 1. i 2. ovog članka kao javnu službu.

Ustanova obavlja poslove iz stavka 1. ovoga članka u pogledu drugih vrijednih dijelova prirode odnosno dijelova prirode predviđenih za proglašenje zaštite na području Primorsko-goranske županije.

Ustanova može obavljati i druge djelatnosti utvrđene Statutom Ustanove koje služe obavljanju djelatnosti iz stavka 1., 2., i 4. ovoga članka, a ne radi stjecanja dobiti.

Članak 4.

Tijela Ustanove su Upravno vijeće i ravnatelj.

Članak 5.

Upravno vijeće upravlja Ustanovom.

Upravno vijeće:

. donosi Statut Ustanove (u daljnjem tekstu: Statut),

. donosi Poslovnik o svom radu,

. donosi planove upravljanja i planove upravljanja područjima ekološke mreže,

. donosi Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja i prati njegovo izvršavanje,

. donosi Godišnji financijski plan Ustanove i Godišnji obračun,

. raspisuje javni natječaj za izbor ravnatelja Ustanove,

. raspisuje javni natječaj te imenuje i razrješava stručnog voditelja, glavnog čuvara prirode, čuvara prirode i čelnike unutarnjih ustrojstvenih jedinica,

. donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ustanove i Pravilnik o plaćama,

. donosi odluke o stjecanju, opterećenju i otuđenju nekretnina u vlasništvu Ustanove ili druge imovine do iznosa utvrđenog Statutom, samostalno, a iznad toga uz prethodnu suglasnost Župana,

. odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom i Statutom, kao i o drugim pitanjima koja se odnose na upravljanje Ustanovom, a za koja nije propisana nadležnost ravnatelja,

. donosi i druge opće akte određene ovom Odlukom i Statutom.

Upravno vijeće akte iz stavka 2. podstavka 1., 4. i 8. ovoga članka donosi uz suglasnost Župana.

Upravno vijeće dužno je Županu dostaviti izvješće o ostvarivanju Plana upravljanja i Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Upravno vijeće obavlja i druge poslove određene Statutom i zakonom.

Članak 6.

Upravno vijeće ima najviše pet članova, a sastoji se od predsjednika i najviše četiri člana koje imenuje i razrješuje Župan.

Upravno vijeće imenuje se na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imaju pravo na naknadu u visini koju utvrđuje Župan.

Članak 7.

Sastav, način izbora, broj članova i način donošenja odluka Upravnog vijeća uređuje se Statutom.

Način rada Upravnog vijeća detaljnije se uređuje Poslovnikom o radu Upravnog vijeća.

Članak 8.

Ravnatelj je voditelj Ustanove.

Ravnatelja imenuje i razrješava Županijska skupština Primorsko-goranske županije na temelju javnog natječaja koji raspisuje i provodi Upravno vijeće na način propisan zakonom i Statutom.

Mandat ravnatelja traje četiri godine i ista osoba može biti ponovo izabrana.

Ravnatelj predstavlja i zastupa Ustanovu, organizira i vodi poslovanje, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Ustanove i zastupa Ustanovu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima, izvršava odluke Upravnog vijeća, odgovoran je za zakonitost rada Ustanove te obavlja i druge poslove utvrđene ovom Odlukom i Statutom.

Za ravnatelja može se imenovati osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, s najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Pobliži uvjeti za ravnatelja propisuju se Statutom.

Članak 9.

Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Ustanovu u pravnom prometu i to u granicama svojih ovlasti, a sukladno odredbama zakona kojima se uređuju obvezni odnosi.

Članak 10.

Ravnatelj ne može bez suglasnosti Upravnog vijeća sklapati poslove o otuđenju ili opterećenju nekretnina Ustanove.

Ravnatelj ovlašten je sklopiti pravni posao čija vrijednost ne prelazi 70.000,00 kuna.

Za pravne poslove čija je vrijednost iznad 70.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna, ravnatelj je dužan pribaviti suglasnost Upravnog vijeća.

Ugovore o izvođenju projekata koji se financiranju u cijelosti ili dijelom iz sredstava trećih osoba, ravnatelj može sklopiti samo uz suglasnost Upravnog vijeća.

Upravno vijeće može odlučiti o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnina ili druge imovine, ili sklapanju pravnih poslova, čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 200.000,00 kuna.

Za pravne poslove koji prelaze iznos utvrđen stavkom 5. ovoga članka Upravno vijeće odlučuje uz suglasnost Župana.

Članak 11.

Ustanova ima stručnog voditelja koji vodi stručni rad Ustanove, a njegova se prava, dužnosti i odgovornosti utvrđuju Statutom.

Stručnog voditelja imenuje i razrješava Upravno vijeće na temelju javnog natječaja. Mandat stručnog voditelja traje četiri godine i ista osoba može biti ponovo izabrana.

Za stručnog voditelja može se imenovati osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz prirodnih, biotehničkih,

biomedicinskih i tehničkih područja, s najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Članak 12.

Sredstva za djelatnost Ustanove osiguravaju se:

. iz sredstava Proračuna Primorsko-goranske županije;

. iz prihoda od korištenja zaštićenih dijelova prirode;

. iz prihoda od naknada

. iz sredstava ostvarenih vlastitom djelatnošću Ustanove;

. putem potpora, sponzorstava i darovanja;

. iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Ustanova nakon isteka poslovne godine izrađuje godišnje financijsko izvješće i dostavlja ga Županu najkasnije u roku od 30 dana nakon usvajanja.

Članak 13.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Ustanova ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Ustanove.

Članak 14.

Za obveze u poslovanju Ustanova odgovara cijelom svojom imovinom.

Primorsko-goranska županija solidarno i neograničeno odgovara za obveze Ustanove.

Članak 15.

Statut Ustanove donosi Upravno vijeće uz suglasnost Župana.

Statutom se pobliže uređuje ustrojstvo, ovlasti, način rada i odlučivanje pojedinih tijela Ustanove, međusobna prava i obveze osnivača i Ustanove, način raspolaganja dobiti, te druga pitanja od značaja za obavljanje poslova Ustanove.

Članak 16.

Rad Ustanove je javan.

O javnosti rada Ustanove skrbi ravnatelj.

Članak 17.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o osnivanju Javne ustanove »Priroda« (»Službene novine« broj 9/01, 4/06, 10/06 - pročišćeni tekst, 26/09 i 4/12).

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/8

Ur. broj: 2710/1-01-01/5-13-38

Rijeka, 28. studenoga 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=864&mjesto=00001&odluka=191
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr