SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 42. Petak, 29. studenog 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

190.

Na temelju članka 26. stavak 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 11. stavak 1. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaža Lido i Angiolina, Grad Opatija (»Službene novine« broj 42/12), Obavijesti o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra (»Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske« broj 2013/S 01K-0067174 i 2013/S 02K-0072961), članka 28. točka 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 5. sjednici održanoj 28. studenog 2013. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju koncesije na pomorskom dobru
za izgradnju i gospodarsko korištenje plaža Lido
i Angiolina, Grad Opatija

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom otvorenom postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaža Lido i Angiolina, Grad Opatija kao najpovoljnijeg ponuditelja odabrala je Zajednicu ponuditelja koju čine:

. trgovačko društvo »Bevanda Lido« d.o.o., Zert 8, 51410 Opatija, OIB: 57749197630,

. trgovačko društvo »Bevanda« d.o.o., Zert 8, 51410 Opatija, OIB: 49472978199 i

. trgovačko društvo »Projekt zapad« d.o.o., Frana Supila 6, 51000 Rijeka, OIB: 07297745853,

(u daljnjem tekstu: Najpovoljniji ponuditelj).

Članak 2.

Koncesija se daje na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaža Lido i Angiolina, Grad Opatija koja uključuje sportsko-rekreacijske, ugostiteljsko-turističke komercijalne djelatnosti predviđene u Idejnom projektu broj 12-018-IP izrađenom u rujnu 2013. godine od strane izrađivača »Dražul Glušica arhitekti« d.o.o. - dalje u tekstu: Idejni projekt, na kojeg, prije potpisivanja Ugovora o koncesiji, treba dati suglasnost Grad Opatija.

Za izgradnju na pomorskom dobru potrebno je u roku od 180 dana od dana konačnosti ove Odluke, u redovnoj proceduri, ishoditi lokacijsku dozvolu, a sve sukladno Idejnom projektu iz stavka 1. ovog članka.

Za sva sredstva koja po svojoj prirodi i namjeni izlaze iz područja koje se daje u koncesiju potrebno je ishoditi i koncesijsko odobrenje od Grada Opatije.

Članak 3.

Predmet koncesije je pomorsko dobro, uređene javne plaže Lido i Angiolina u Gradu Opatiji.

Kopneni dio koji je predmet koncesije sastoji se iz slijedećih čestica:

Ukupna površina koja se daje u koncesiju iznosi 11671 m2, od čega kopneni dio iznosi 4663 m2, a morski dio 7008 m2. U sklopu kopnenog dijela područje ugostiteljstva i trgovine iznosi 1023 m2.

Lomne točke koje opisuju područje koncesije iskazane su u Gauss - Kruegerovim koordinatnom sustavu:

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije ucrtan na digitalnom oroto-fotu u mjerilu 1 : 1000 izrađen od trgovačkog društva »Geoprojekt« d.d. Opatija od 05. listopada 2012. godine. Grafički prikaz se ne objavljuje.

Članak 4.

Koncesija se daje na rok od 20 (dvadeset) godina počevši s danom potpisa Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru, uz mogućnost raskida Ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 5.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je koristiti pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke sukladno Studiji gospodarske opravdanosti - rujan 2013. godine, izrađene od Najpovoljnijeg ponuditelja, koja čini sastavni dio Ponude.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je strogo poštivati rokove i iznose ukupnih investicijskih ulaganja od 32.078.780,00 kuna i Terminski plan investicija (sastavni dio Studije gospodarske opravdanosti) prema kome u prvoj godini trajanja koncesije ulaže iznos od 5.000.000,00 kuna, u drugoj godini 5.000.000,00 kuna, u trećoj godini 11.000.000,00 kuna, a preostali iznos predviđenom dinamikom, a sve kako je navedeno u Studiji gospodarske opravdanosti iz stavka 1. ovog članka.

Zadužuje se Najpovoljniji ponuditelj na suradnju s Povjerenstvom za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama u Primorsko-goranskoj županiji pri redovitim kontrolama.

Članak 6.

Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi opremiti područje koje je u koncesiji sukladno djelatnostima u skladu s Idejnim projektom iz članka 2. ove Odluke.

Prilikom opremanja koncesioniranog područja Najpovoljniji ponuditelj je dužan u svemu postupati sukladno pozitivnim propisima te uvjetima i suglasnostima na mikrolokacijama određenim od strane davatelja koncesije.

Osnovni uvjeti koji moraju biti ispunjeni prilikom opremanja plaže:

. uklapanje u ambijent plaže i okoliša,

. funkcionalnost i upotreba materijala,

. jednoobraznost u boji i dimenzijama suncobrana i opreme,

. osigurati zaštitu okoliša,

. osigurati pristup interventnim vozilima.

Članak 7.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je, pored uvjeta koji će biti propisani Ugovorom o koncesiji, pridržavati se svih posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na koncesioniranom području, te sprječavanja onečišćenja obale i mora, a sve u skladu s kriterijima koje propisuje »Plava zastava«, te tijekom cijele godine organizirati i provoditi svakodnevno čišćenje plaža, deponirati prikupljeni otpad, čistiti more i podmorje, popravljati i održavati oštećenu opremu - koševe za smeće, klupe, i sl., održavati zelene površine, po potrebi dohranjivati plažu, vršiti manje popravke obale, te vidljivo ograditi plažu s morske strane.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje na poduzimanje mjera osiguranja radi zaštite i sigurnosti posjetitelja i njihovih stvari na koncesioniranom području.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje koristiti, održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša i građenja, poštujući propise o otpadu te sve propise koji uređuju pomorsko dobro, kao i na poštivanje ostalih propisa Republike Hrvatske, uključujući međunarodne konvencije.

Članak 8.

Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi tijekom cijele godine čuvati, održavati područje, popravljati i održavati oštećenu opremu te sanirati područje sukladno građevinskim propisima, a naročito:

. uklanjati naplavine na plaži (daske, panjevi, plutajuća plastika i slično) i nanose šljunka na stazi tijekom cijele godine,

. dopremiti, razastrijeti i dopunjavati sitni pijesak na pješčenjaku,

. razastirati prema potrebi nakupine plažnog šljunka nastale djelovanjem valova tijekom sezone kupanja na sunčalištima,

. održavati plažne tuševe, sanitarne čvorove i svlačionice uz obvezu plaćanja naknade za utrošenu vodu,

. održavati razvodne ormare, osigurati montažu, demontažu i dežurstvo za privremene priključke uz obvezu plaćanja naknade za utrošenu električnu energiju,

. održavati čistoću sanitarnih čvorova i kabina, čistoću plaže i pražnjenje košarica za otpatke (običnih i za selekcionirano sakupljanje otpada),

. održavati čistoću podmorja (sakupljanje i odvoz otpada na deponiju), uključivo i opasnih predmeta nanesenih djelovanjem valova,

. plaćati naknadu za utrošak električne energije za rasvjetu sanitarnih čvorova i zagrijavanje vode u sanitarnim čvorovima,

. organizirati spasilačku službu na plaži,

. imati važeću policu osiguranja ponuditelja za cijelo vrijeme važenja Ugovora o koncesiji, kao dokaz jamstva za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti.

. Iz razloga neodržavanja pomorskog dobra na način predviđen u člancima 6. i 7. ove Odluke te u prethodnim stavcima ovog članka od strane Najpovoljnijijeg ponuditelja, Davatelj koncesije može raskinuti Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru.

Članak 9.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku 3. ove Odluke Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu za koncesiju koja se sastoji od dva dijela:

. stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 118.780,00 (slovima: stoosamnaesttisućasedamstoosamdeset) kuna,

. promjenjivi dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 3% od prihoda ostvarenih od obavljanja djelatnosti iz članka 2. ove Odluke.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine godišnje naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Najpovoljnijem ponuditelju.

Najpovoljniji ponuditelj je na zahtjev Davatelja koncesije u obvezi omogućiti osobama koje odredi Davatelj koncesije uvid u poslovnu dokumentaciju temeljem koje se može utvrditi ostvareni prihod na koncesioniranom području.

U slučaju da se za vrijeme trajanja Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru promjeni srednji tečaj Hrvatske narodne banke za kunu, u odnosu na EUR i to za +/-

3%, Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene iznosa stalnog dijela koncesijske naknade sukladno promjeni tečaja.

Ukoliko Najpovoljniji ponuditelj ne plati dospjelu koncesijsku naknadu, Davatelj koncesije obračunat će pripadajuću zakonsku kamatu.

Članak 10.

Stalni dio koncesijske naknade za razdoblje prve godine važenja Ugovora o koncesiji Najpovoljniji ponuditelj je dužan platiti u roku od 30 (trideset) dana od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.

Stalni dio koncesijske naknade za svaku iduću godinu važenja Ugovora o koncesiji Najpovoljniji ponuditelj je dužan platiti do 1. kolovoza tekuće godine.

Promjenjivi dio koncesijske naknade Najpovoljniji ponuditelj je dužan platiti najkasnije do dana 1. kolovoza tekuće godine, po završnom računu za proteklu kalendarsku godinu.

Članak 11.

Koncesijska naknada se uplaćuje sukladno Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014. godini, te Naredbi o načinu uplaćivanja naknada za koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 68/04).

Način i rokovi plaćanja koncesije detaljnije će se utvrditi Ugovorom o koncesiji na pomorskom dobru.

Članak 12.

Na temelju ove Odluke sklopit će se sklopiti Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Najpovoljnijeg ponuditelja.

Nakon isteka roka mirovanja od 15 dana, u roku od 180 dana od dana konačnosti ove Odluke, a po dostavi izvršne lokacijske dozvole sklopit će se Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru.

Prije sklapanja Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru, najpovoljniji ponuditelj je dužan predati Davatelju koncesije:

. 2 (dvije) bjanko zadužnice na iznos od 500.000,00 kuna svaka. Bjanko zadužnice moraju biti solemizirane kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju,

. Izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika o obavezi uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku te vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje slobodnog od osoba i stvari.

. Izjavu o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti gostiju, posjetitelja plaže i njihovih stvari,

. Suglasnost Grada Opatije iz članka 2. ove Odluke u roku od 60 dana od dana konačnosti Odluke o davanju koncesije,

. Lokacijsku dozvolu u roku od 180 dana od dana konačnosti ove Odluke,

. Bankarsku garanciju za dobro ispunjenje obveza iz Ugovora o koncesiji u visini 5% od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja 6 mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicije, koja garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv.

Ukoliko je investicija podijeljena u više faza, odnosno ciklusa, Bankarska garancija može se, po proteku 6 mjeseci od završetka pojedinog investicijskog ciklusa, zamijeniti istovrsnom novom garancijom na preostali iznos investicije i tako za svaki daljnji investicijski ciklus. Ukoliko Najpovoljniji ponuditelj u roku od 180 dana od dana konačnosti ove Odluke ne ishodi Bankarsku garanciju neće se sklopiti Ugovor o koncesiji, a Davatelj koncesije će naplatiti garanciju za ozbiljnost ponude.

Članak 13.

Područje koje je predmet koncesije je pristupačno svima pod jednakim uvjetima, te se ne smije ograditi, niti naplaćivati ulaznice, s time da je opća uporaba ograničena obavljanjem djelatnosti iz članka 2. ove Odluke.

Koncesija se može prenijeti na drugu osobu uz pisanu suglasnost Davatelja koncesije sukladno odredbama članaka 41. i 42. Zakona o koncesijama, kao i odredbama propisa kojima se uređuje pomorsko dobro.

Najpovoljniji ponuditelj može s trećim osobama sklopiti Ugovor o potkoncesiji uz pisanu suglasnost Davatelja koncesije sukladno odredbi članka 43. Zakona o koncesijama.

U slučaju sklapanja Ugovora o potkoncesiji, sukladno stavku 3. ovog članka, rok sklapanja toga Ugovora ne smije biti dulji od roka na koji je sklopljen Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru, a prihod od naknade za potkoncesiju čini prihod Najpovoljnijeg ponuditelja te se zbraja u ukupan prihod na koji se obračunava naknada za koncesiju.

Najpovoljniji ponuditelj ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a koncesionirano pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Najpovoljniji ponuditelj je odgovoran za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

Članak 14.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan do isteka roka iz članka 4. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 3. ove Odluke, o svom trošku ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti. Sve prinove koje su napravljene na temelju Idejnog projekta iz članka 2. ove Odluke smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, te se isto mora predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje.

U slučaju nepostupanja sukladno stavku 1. ovog članka Najpovoljniji ponuditelj dozvoljava Davatelju koncesije da ovaj bez ikakve daljnje dozvole može stupiti u posjed pomorskog dobra koji je predmet ove Odluke a u odnosu na njegove naprave i opremu iste ili ukloniti i o trošku Koncesionara deponirati ili ih zadržati za potrebe daljnjeg korištenja.

Članak 15.

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Koncesionar je dužan poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (kanalizacija, vodovod, podmorski kabeli i sl.).

Članak 16.

Koncesija može prestati prije isteka roka iz članka 4. ove Odluke u slučajevima određenim ovom Odlukom, Ugovorom o koncesiji, te odredbama navedenim u Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i Zakonu o koncesijama.

Članak 17.

Koncesija prestaje:

. ispunjenjem zakonskih uvjeta,

. raskidom Ugovora o koncesiji zbog javnog interesa,

. sporazumnim raskidom Ugovora o koncesiji,

. jednostranim raskidom Ugovora o koncesiji

. pravomoćnošću sudske odluke kojom se Ugovor o koncesiji utvrđuje ništetnim ili se poništava,

. ukidanjem, poništavanjem ili oglašivanjem ništavom ove Odluke o davanju koncesije u razdoblju nakon sklapanja Ugovora o koncesiji i u drugim slučajevima u kojima bi prestala postojati pravna osnova na temelju koje je sklopljen Ugovor o koncesiji,

. u svim ostalim slučajevima određenim Ugovorom o koncesiji, Zakonom o koncesijama i zakonom kojim se uređuje pomorsko dobro.

Članak 18.

Davatelj koncesije može jednostrano raskinuti Ugovor o koncesiji u slijedećim slučajevima:

. ako koncesionar nije platio naknadu za koncesiju više od dva puta uzastopno ili općenito neuredno plaća naknadu za koncesiju,

. ako koncesionar ne provodi mjere i radnje nužne radi zaštite pomorskog dobra te radi zaštite prirode i kulturnih dobara,

. izmjenom dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima,

. ako se ne izvrše ulaganja predviđena u Studiji gospodarske opravdanosti iz članka 5. ove Odluke,

. ako ne izvrši investicijska ulaganja i izgradnju sukladno članku 5. ove Odluke,

. ako koncesionar ne poštuje zakonske i podzakonske akte kojima se uređuje pomorsko dobro ili uvjete koncesije određene ovom Odlukom i Ugovorom o koncesiji na pomorskom dobru,

. ako koncesionar ne koristi koncesiju ili je koristi suprotno svrsi iz članka 2. ove Odluke,

. ako koncesionar bez odobrenja Davatelja koncesije izvrši na pomorskom dobru označenom u članku 3. ove Odluke radnje koje nisu predmetom koncesije ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,

. ako je Koncesionar naveo netočne podatke u Ponudi temeljem kojih se utvrđivalo ispunjenje uvjeta sposobnosti određenih u Dokumentaciji za nadmetanje,

. ako koncesionar svojom krivnjom ne započne s provedbom Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru ili njegovog dijela u Ugovorenom roku,

. ako koncesionar obavlja i druge radnje u suprotnosti s Ugovorom o koncesiji na pomorskom dobru ili propušta obaviti dužne radnje utvrđene ovom Odlukom i Ugovorom o koncesiji na pomorskom dobru,

. ako je koncesionar prenio na treću osobu svoja prava iz Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru suprotno odredbama Zakona o koncesiji.

. ako koncesionar ne dostavi novi odgovarajući instrument kojeg Davatelj koncesije zatraži na temelju članka 31. stavak 5. Zakona o koncesijama,

. u drugim slučajevima u skladu s odredbama Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru, zakona o obveznim odnosima i zakona kojim se uređuje pomorsko dobro.

Prije jednostranog raskida Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru, Davatelj koncesije će prethodno pisanim putem upozoriti koncesionara o takvoj svojoj namjeri te odrediti koncesionaru primjereni rok za otklanjanje razloga za raskid Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru i za izjašnjavanje o tim razlozima.

Ukoliko koncesionar ne otkloni razloge za raskid Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru u roku iz prijašnjeg stavka ovog članka Davatelj koncesije raskinut će Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru,

od strane Davatelja koncesije, Davatelj koncesije ima pravo na naknadu štete koju mu je prouzročio koncesionar u skladu s općim odredbama obveznog prava.

U slučaju raskida Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru iz razloga utvrđenih stavkom 1. ovog članka koncesionar nema pravo na naknadu zbog raskida Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru.

Članak 19.

Prestankom koncesije prestaju sva prava koncesionara stečena Ugovorom o koncesiji na pomorskom dobru, te je koncesionar dužan napustiti pomorsko dobro koje je predmet ove koncesije.

Članak 20.

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12) prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru i redovito izvještava Davatelja koncesije o uočenim nepravilnostima, te predlaže mjere.

Upravni nadzor nad provedbom ove Odluke/Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru provode ovlašteni državni službenici ministarstva nadležnog za pomorsko dobro i Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru obavljaju inspektori pomorskog dobra ministarstva nadležnog za pomorsko dobro i inspektori lučke kapetanije.

Članak 21.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Najpovoljnijeg ponuditelja.

Članak 22.

Davatelj koncesije će Najpovoljnijem ponuditelju ponuditi potpisivanje Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru u roku od 180 (stoosamdeset) dana od dana konačnosti ove Odluke.

Ako Najpovoljniji ponuditelj u roku od 180 dana od dana konačnosti ove Odluke, ne potpiše Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Za Davatelja koncesije Ugovor potpisuje Župan Primorsko-goranske županije.

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

OBRAZLOŽENJE:

Granica pomorskog dobra za predmet koncesije iz članka 2. ove Odluke određena je Uredbom Vlade Republike Hrvatske o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Opatija (»Narodne novine« broj 147/02).

Usklađenost ove Odluke s prostorno-planskom dokumentacijom temelji se na Uvjerenju o podacima iz dokumenata prostornog uređenja izdanog od Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša u Primorsko-goranskoj županiji - Ispostava u Opatiji od 11. srpnja 2013. godine.

Dana 25. listopada 2012. godine Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaža Lido i Angiolina, Grad Opatija (»Službene novine« broj 42/12), a dana 14. studenoga 2012. godine objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaža Lido i Angiolina, Grad Opatija (»Narodne novine« broj 124/12).

Dana 9. travnja 2013. godine Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je Odluku o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaža Lido i Angiolina, Grad Opatija (»Službene novine« broj 16/13).

Dana 9. travnja 2013. godine Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je Zaključak kojim je zadužen Upravni odjel za pomorstvo, promet i turizam da objavi Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaža Lido i Angiolina, Grad Opatija.

Upravni odjel za pomorstvo, promet i turizam Primorsko-goranske županije je dana 26. srpnja 2013. godine objavio Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra u »Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske« broj objava 2013/S 01K-0067174 i 2013/S 02K- 0072961.

Dana 26. rujna 2013. godine Stručno povjerenstvo za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji provelo je Javno otvaranje ponuda pristiglih na Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra u »Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske« u postupku - izgradnja i gospodarsko korištenje plaža Lido i Angiolina, Grad Opatija i konstatiralo da je pristigla jedna Ponuda sa svom traženom dokumentacijom.

Dana 02. listopada 2013. godine Stručno povjerenstvo za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji pregledalo je i ocijenilo Ponudu otvorenu 26. rujna 2013. godine te jednoglasno utvrdilo da Ponuda zajednice ponuditelja: Bevanda Lido d.o.o., Bevanda d.o.o. i Projekt zapad d.o.o. ima urednu dokumentaciju, da sadrži sve propisane dokumente tražene u Obavijesti, te da je Ponuda u skladu s prostorno- planskom dokumentacijom. Stručno povjerenstvo predlaže rok trajanja koncesije od 20 godina, prihvaća ponuđenu godišnju naknadu za koncesiju u iznosu 118.780,00 kuna, iznos promjenjivog dijela godišnje naknade od 3% od prihoda ostvarenog od obavljanja gospodarske djelatnosti na koncesioniranom području i ukupna investicijska ulaganja prema Studiji gospodarske opravdanosti koja iznose 32.078.780,00 kuna, koje treba uložiti prema Terminskom planu investicija. U prvoj godini trajanja koncesije potrebno je uložiti iznos od 5.000.000,00 kuna, u drugoj godini 5.000.000,00 kuna, u trećoj godini 11.000.000,00 kuna, a preostali iznos predviđenom dinamikom, a sve kako je navedeno u Studiji gospodarske opravdanosti.

Slijedom navedenoga utvrđen je Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaža Lido i Angiolina, Grad Opatija, te je proslijeđen Županijskoj skupštini na razmatranje i donošenje.

Prema članku 20. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11) utvrđeno je da je za koncesije koje se daju na rok do 20 godina davatelj koncesije županijska skupština.

Sukladno odredbama članka 26. stavak 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) Davatelj koncesije, Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je Odluku o davanju koncesije.

Najpovoljniji ponuditelj može, nakon isteka roka mirovanja od 15 dana, u roku od 180 dana od dana konačnosti ove Odluke, a po dostavi izvršne lokacijske dozvole, s Davateljem koncesije sklopiti Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave ove Odluke svakom ponuditelju.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Klasa: 021-04/13-01/8

Ur. broj: 2710/1-01-01/5-13-36

Rijeka, 28. studenoga 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=864&mjesto=00001&odluka=190
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr