SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 42. Petak, 29. studenog 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

189.

Na temelju članka 28. stavka 2., točke 3. i stavka 4. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 20. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/ 09 i 123/11), članka 11. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje Češke plaže, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 25/13), Obavijesti o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra (»Elektronički oglasnik javne nabave« Broj objave 2013/S 01K-0068630 i 2013/S 02K-0072932), članka 28.

točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 5. sjednici održanoj 28. studenog 2013. godine, donijela je

ODLUKU
o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom
dobru za gospodarsko korištenje Češke plaže,
Grad Crikvenica

Članak 1.

Poništava se postupak davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje Češke plaže, Grad Crikvenica.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

O b r a z l o ž e n j e

Dana 7. veljače 2013. godine Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje Češke plaže, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 25/13).

Na temelju Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje Češke plaže, Grad Crikvenica u Elektroničkom oglasniku javne nabave, Broj objave 2013/S 01K-0068630 i 2013/S 02K- 0072932, objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra.

Dana 2. rujna 2013. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Primorsko-goranske županije, Rijeka, Slogin kula 2, Stručno povjerenstvo za koncesije u Primorsko - goranskoj županiji pristupilo je javnom otvaranju ponuda. Dana 9. rujna 2013. godine pregledalo je i ocijenilo pristigle ponude. U pristiglim ponudama nije priložena sva dokumentacija te su one kao nepotpune eliminirane. Nakon eliminacije nepravovaljanih ponuda, nije ostala nijedna ponuda, te se pozivom na članak 28. stavak 2., točka 3. i stavak 4. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) postupak davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje Češke plaže, Grad Crikvenica, poništava.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Klasa: 021-04/13-01/8

Ur. broj: 2710/1-01-01/5-13-34

Rijeka, 28. studenoga 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=864&mjesto=00001&odluka=189
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr