SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 41. Ponedjeljak, 18. studenog 2013.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

65.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13. - pročišćeni tekst) i članka 51. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj: 25/09., 6/13., 15/13. i 33/13.) i članka 18. Statuta Dječjeg vrtića Viškovo, Općinska načelnica Općine Viškovo dana 8. studenog 2013. godine donijela je sljedeću

Odluku br: 75/13.
o imenovanju članova Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Viškovo

I.

U Upravno vijeće Dječjeg vrtića Viškovo u ime Općine Viškovo imenuju se slijedeći članovi:

1. Robert Simčić

2. Lara Ugrina

3. Elena Grgurić

II.

Mandat imenovanim članovima iz točke I. ove Odluke traje četiri godine od dana konstituiranja Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Viškovo.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

IV.

Ova Odluka dostavit će se Općinskom vijeću u roku 8 dana od dana donošenja.

Klasa: 022-05/13-01/26

Ur. broj: 2170-09-03/01-13-6

Viškovo, 8. studenoga 2013.

Općinska načelnica

Sanja Udović, dipl. oec. v.r

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr