SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

61.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 80/13 ) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09, 13/13 i 19/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Punat, na 6. sjednici održanoj dana 5. studenoga 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi UPU 9 - građevinsko područje naselja N 2 -
Stara Baška sa pripadajućim građevinskim područjem sportsko-rekreacijske namjene R7a

Članak 1.

(1) Donosi se Odluka o izradi UPU 9 - građevinsko područje naselja N 2 - Stara Baška sa pripadajućim građevinskim područjem sportsko-rekreacijske namjene R7a, u daljnjem tekstu: Odluka.

Članak 2.

(1) Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja za građevinsko područje naselja N2 - Stara Baška sa pripadajućim građevinskim područjem sportsko-rekreacijske namjene R 7a, (UPU 9), u daljnjem tekstu: Urbanistički plan.

(2) Odlukom se određuje obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu Urbanističkog plana, ciljevi i programska polazišta Urbanističkog plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja geodetskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju zahtjeve za izradu Urbanističkog plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Urbanističkog plana, rokovi za izradu te izvori financiranja Urbanističkog plana.

(3) Istovremeno sa izradom UPU 9 izrađuje se i ciljana izmjena i dopuna PPU Općine Punat.

Pravna osnova za izradu Urbanističkog plana

Članak 3.

(1) Urbanistički plan se izrađuje temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak, 163/04 i 9/11) i PPU Općine Punat.

Članak 4.

(1) Obveza izrade Urbanističkog plana utvrđena je Prostornim planom uređenja općine Punat.

(2) Urbanističkim planom se određuje detaljni prostorni razvoj građevinskog područja naselja Stara Baška N2 sa pripadajućim građevinskim područjem sportsko rekreacijske namjene s osnovom prostornog i funkcionalnog rješenja te uvjetima i oblikovanjem užih prostornih cjelina zone.

Obuhvat Urbanističkog plana

Članak 5.

(1) Obuhvat Urbanističkog plana određen je Prostornim planom općine Punat u veličini od 52,36 ha, od čega kopneni dio obuhvaća 26,03 ha, a morski dio 26,33 ha, prikazan na kartografskom prikazu 3c PPU Općine Punat.

Ocjena stanja u obuhvatu Urbanističkog plana

Članak 6.

(1) Naselju Stara Baška moguće je kopnom prići jedino županijskom cestom (Ž5125) iz naselja Punat.

(2) U drugoj polovici prošlog stoljeća u tom području se začinje turizam, koji se u početku skromnije razvija, uglavnom zbog slabe prometne povezanosti i slabe infrastrukturne razvijenosti: nedostatak vode, nedovoljno kvalitetna opremljenost el. energijom i sl.

(3) Morfologija terena onemogućila je izgradnju na brdu iznad izgrađenog dijela, dok su pojave klizišta ispod ceste gotovo sačuvala područje neposredno uz more od ubrzane izgradnje.

(4) Komunalna neopremljenost područja Stare Baške ograničavajući su i nadalje faktor razvoja ovog dijela Općine Punat.

(5) Nakon 2. sv. rata uočen je konstantan pad stanovništva, tako da danas pretežito prevladava staračko domaćinstvo.

(6) Sastavni dio građevinskog područja je sportsko- rekreacijska površina uz samo naselje sa pripadajućom površinom mora u širini od 30 m.

Ciljevi i programska polazišta Urbanističkog plana

Članak 7.

(1) Osnovni ciljevi i programska polazišta Urbanističkog plana na području obuhvata su:

a) Kopneni prostor i pripadajući dio akvatorija racionalno koristiti i zaštititi u svim elementima korištenja.

b) Potrebno je planirati poboljšanje i dogradnju postojeće prometne i komunalne infrastrukture.

c) Utvrditi detaljnu namjenu neizgrađenog dijela obuhvata Urbanističkog plana.

d) Naselje opskrbiti pitkom vodom te definirati dispoziciju otpadnih voda naselja Stara Baška

e) Potrebno je definirati osnovu prometne, komunalne i druge infrastrukture u neizgrađenom dijelu Urbanističkog plana.

f) Utvrditi uvjeta korištenja koji se odnose na zaštitu i očuvanje prirodne i kulturne baštine, pa je stoga u najvećoj mogućoj mjeri potrebno zadržati i revitalizirati matricu povijesne jezgre naselja, a izgradnju u neizgrađenim dijelovima jezgre realizirati interpolacijama na načelima tipološke rekonstrukcije što podrazumijeva izgradnju koja je unutarnjom organizacijom prostora, komunikacijom s javnim površinama, gabaritima i namjenom usklađena s postojećim okolnim povijesnim objektima.

g) Sportsko-rekreacijska površina R 7a definirana je za formiranje uređene kupališne površine

(2) Programska polazišta Plana na području obuhvata, sukladno Zakonu, su:

a) Prostorni plan Primorsko-goranske županije

b) Prostorni plan uređenja općine Punat

Popis potrebnih stručnih podloga

Članak 8.

(1) Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade UPU 9 iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Način pribavljanja stručnih rješenja

Članak 9.

(1) Stručna rješenja osigurat će pravna osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja propisane posebnim zakonom a sukladno podacima, planskim smjernicama i dokumentaciji tijela i osoba određenih posebnim propisima.

Vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i odgovarajućih posebnih geodetskih podloga

Članak 10.

(1) Za potrebe izrade Urbanističkog plana Općina Punat će osigurati odgovarajuću topografsko katastarsku podlogu u mjerilu 1:2000 i Orto-foto podlogu u mjerilu 1:2000.

Popis tijela i osoba koja daju zahtjeve za izradu Urbanističkog plana te drugih sudionika u izradi Urbanističkog plana

Članak 11.

(1) Tijela i osobe određene posebnim propisima koje daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisane dokumente) i drugi sudionici u izradi Urbanističkog plana sudjelovat će u izradi Urbanističkog plana na način da će biti zatraženi njihovi uvjeti koje treba poštivati u izradi Nacrta prijedloga Urbanističkog plana. Ista tijela će biti pozvana na prethodnu i javnu raspravu u postupku donošenja Plana.

(2) Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju:

1. Ponikve d.o.o.- RJ Vodovod i kanalizacija Krk, Vršanska 14

2. HEP Distribucija d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk, Braće Juras 11

3. HEP - Distribucija d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 Rijeka

4.HEP - Prijenos d.o.o., Sektor za tehničku potporu, Služba za pripremu izgradnje i izgradnju, Ulica Grada Vukovara 37, 10000 Zagreb

5. HT d.d. TK centar Rijeka, Odjel razvoja i realizacije, 51000 Rijeka, Ciottina 17A

6. HAT - Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeva 13, 10000 Zagreb

7. Odašiljači i veze d.o.o., RJ Projektiranje i nadzor, Vlaška 106, 10000 Zagreb

8. Hrvatska pošta, Područna uprava Istarsko-ličko-primorska, PS Rijeka, Korzo 13, 51000 Rijeka

9. Hrvatske vode Zagreb, Vodnogospodarstveni odjel za vodno područje Primorsko-istarskih slivova, 51000 Rijeka, Ulica Đ. Šporera 3

10. Hrvatske ceste, Vončinina 3, 10000 Zagreb

11. Hrvatske ceste - podružnica za održavanje cesta Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka

12. Županijska uprava za ceste PGŽ, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka

13. Hrvatske šume, UŠP Senj, Nikole Suzane 27, 53270 Senj

14. Ministarstvo obrane RH, Uprava za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg Kralja Petra Krešimira IV, 10000 Zagreb

15. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Ružićeva 16, 51000 Rijeka

16. MUP PU Primorsko-goranska, PP Krk, Kralja Tomislava 10

17. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb

18. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb

19. Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 Rijeka

20. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, 10000 Zagreb

21. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb

22. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Trg kralja Petra Krešimira IV br. 1, 10000 Zagreb

23. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

24. Državna uprava za vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb

25. Državna geodetska uprava, Katastarska podružnica Krk, Trg Josipa bana Jelačića 3, Krk

26. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, 51000 Rijeka, Splitska 2

27. Javna ustanova Priroda, 51000 Rijeka, Grivica 4

28. Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 2

29. Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu, Rijeka, Slogin kula 2/II

30. Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Rijeka, Slogin kula 2/IV

31. Upravni odjel za razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima PGŽ, Rijeka, Adamićeva 10

32. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport, Rijeka, Slogin kula 2/I

33. Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, Rijeka, Slogin kula 2/I

34. Ured državne uprave u PGŽ, Služba za gospodarstvo, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 3

35. Sanitarna inspekcija Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 3

36. Državni inspektorat, Područni ured Rijeka, Ispostava Krk, Lukobran 5, Krk

37. Turistička zajednica Općine Punat, Pod topol 2, Punat.

(3) Tijela i osobe iz stavka 2. ovog članka dužna su svoje zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisane dokumente) iz stavka 1. ovog članka dostaviti u roku od 30 dana Nositelju izrade, od dostave zahtjeva iz ove Odluke i Odluke.

Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje, tijekom izrade i donošenja Urbanističkog plana.

Članak 12.

(1) Do donošenja Urbanističkog plana ne propisuje se zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, osim rekonstrukcije građevina kojom se povećava broj samostalnih uporabnih cjelina iznad 4.

Izvori financiranja izrade Urbanističkog plana

Članak 13.

(1) Plan se financira iz sredstava Proračuna Općine Punat i potencijalnih investitora. Općina Punat provodi postupak javne nabave i ugovaranja izrade Urbanističkog plana i postupak njegovog usvajanja potpuno samostalno i bez ikakve obveze u odnosu na namjenu prostora koju želi potencijalni investitor.

Rok za izradu Urbanističkog plana

Članak 14.

(1) Za izradu Urbanističkog plana utvrđuju se slijedeći rokovi:

- I. faza - izrada Nacrta prijedloga plana, utvrđivanje Prijedloga plana za javnu raspravu, u roku od 30 dana od zaprimanja posljednjeg očitovanja na Odluku o izradi UPU 9,

- II. faza - obrada primjedbi i prijedloga s javne rasprave te izrada Izvješća o javnoj raspravi i Nacrta Konačnog prijedloga plana, u roku od 30 dana od završetka javne rasprave,

- III. faza - izrada Konačnog prijedloga UPU 9 u roku od 15 dana računajući od dana zaprimanja posljednjeg očitovanja, tj. mišljenja prema posebnim propisima,

- IV. faza - dostavljanje završnog elaborata UPU 9 u ugovorenom broju primjeraka u roku od 15 dana računajući od dana objave Plana u SN PGŽ.

U rokove navedene u prethodnom stavku ovog članka nije uključeno vrijeme za javnu raspravu (30 dana) te vrijeme potrebno za dostavu mišljenja, zaključaka, odluka i sl. od strane Općine Punat i nadležnih tijela, a vezano za prihvaćanje pojedine faze rada, davanja uputa te izdavanja suglasnosti na plan.

(2) Nositelj izrade odgovoran za postupak izrade i donošenja UPU 9 je Jedinstveni upravni odjel Općine Punat. Odgovorna osoba je Općinski načelnik Općine Punat.

Članak 15.

(1) Nositelj izrade dostavlja odluku o izradi Urbanističkog plana tijelima i osobama određenim posebnim propisima, s pozivom, da mu u roku od najviše 30 dana dostave zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Urbanističkog plana. Ako ih ta tijela i osobe ne dostave u tom roku, smatrat će se da ih nemaju i u tom slučaju moraju se u izradi i donošenju Urbanističkog plana poštivati uvjeti, koje za sadržaj Urbanističkog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

(2) Tijela i osobe određeni posebnim propisima moraju u zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka odrediti važeće propise i njihove odredbe te druge stručne i ostale dokumente, na kojima temelje svoje zahtjeve u obuhvatu Urbanističkog plana. Ako to tijela i osobe ne učine, nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan poštivati, ali je to dužan posebno obrazložiti.

(3) Tijela i osobe određeni posebnim propisima ne mogu u zahtjevima za Urbanistički plan postavljati uvjete, kojima bi se mijenjala rješenja iz Prostornog plana uređenja općine Punat koja nisu predmet ovog Urbanističkog plana.

(4) Tijela i osobe određeni posebnim propisima su dužni nositelju izrade na njegov zahtjev dostaviti bez naknade raspoložive podatke i drugu dokumentaciju iz njihovog djelokruga, koji su potrebni za izradu Urbanističkog plana.

(5) Nositelj izrade dostavlja Odluku o izradi Urbanističkog plana urbanističkoj inspekciji.

Članak 16.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izradi UPU 9 - građevinsko područje naselja N2 - Stara

Baška sa pripadajućim građevinskim područjem sportsko rekreacijske namjene R 7a (»SN PGŽ« 24/08)

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 021-05/13-01/9

Ur. broj: 2142-02-01-13-13

Punat, 5. studenoga 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr