SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

60.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 80/13 ) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09, 13/13 i 19/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Punat, na 6. sjednici održanoj dana 5. studenoga 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi ciljanih Izmjena i dopuna UPU 6 - građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene T2a/T3a
s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-
rekreacijske namjene R6b

Članak 1.

(1) Donosi se Odluka o izradi ciljanih Izmjena i dopuna UPU 6 - građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene T2a/T3a s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R6b, u daljnjem tekstu: Odluka.

(2) Istovremeno sa izradom ovog Plana, izrađuje se i ciljana izmjena i dopuna PPU Općine Punat.

PRAVNA OSNOVA

Članak 2.

(1) Ciljana izmjena i dopuna UPU 6 - građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene T2a/T3a s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R6b, u daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna UPU 6, izrađuju se temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 80/13) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« br. 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04 ) i PPU Općine Punat.

RAZLOZI ZA IZRADU

Članak 3.

(1)Izmjena i dopuna UPU 6 je dio procesa kontinuiranog planiranja koji se temelji na praćenju i ocjenjivanju stanja na području građevinskog područja obuhvata tog UPU-a te reagiranju na prostorne pojave i procese koji nisu u skladu s razvojnim ciljevima defniranim Prostornim planom uređenja Općine Punat, kao i na planska rješenja koja se ne potvrđuju u praksi provedbe plana ili nisu u skladu s izmjenama nadređene prostorno planske dokumentacije i regulative.

(2) Postojećim planom omogućena je gradnja turističkog naselja u kojem je sa 70% predviđena izgradnja vila, čime u prostoru prijeti opasnost od apartmanizacije. Stoga se ovim ciljanim izmjenama i dopunama UPU 6 želi spriječiti apartmanizacija i prenamijeniti određena područja , a sve u cilju maksimalnog očuvanja prostora i vrijednog krajolika. Time bi se Plan uskladio sa osnovnim načelima prostornog uređenja i odredbama o zaštićenom obalnom području.

(3) Unutar obuhvata UPU 6 dulji niz godina uspješno djeluje jedan od prvih naturističkih kampova u ovom dijelu Europe, stoga nije poželjno planirati sadržaje koje nisu kompatibilni sa postojećom namjenom prostora.

OBUHVAT

Članak 5.

(1) Obuhvat Izmjene i dopune UPU 6 u granicama je obuhvata važećeg UPU 6 - građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene T2a/T3a s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R6b.

OCJENA STANJA U OBUHVATU

Članak 6.

(1) Obzirom na globalnu krizu i sve manje potencijalnih ulagača, prostor u obuhvatu nije pretrpio nikakve intervencije i devastacije u prostoru apartmanizacijom. Prostor je ostao gotovo netaknut što postaje odlična podloga za ciljane izmjene i dopune ovog Plana.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

Članak 7.

(1) Osnovni razlozi za Izmjena i dopuna UPU 6 - građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene T2a/T3a s

pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R6b su sljedeći:

1.namjenu prostora prije svega planirati za daljnji razvoj kampa iz razloga što se kamp vrlo dobro srodio s tim prostorom i treba mu dati mogućnost daljnjeg razvoja

2.radi spriječavanja apartmanizacije prostora, predlaže se prenamijena u nekim djelovima T 2 zone u T3 zonu

3.dio obuhvata Plana premanjeniti u rekreacijsku zonu, te izvršiti još neke prenamijene prostora radi spriječavanja apartmanizacije

STRUČNE PODLOGE

Članak 8.

(1) Za potrebe Izmjene i dopune UPU 6 - građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene T2a/T3a s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R6b nije planirana izrada novih stručnih podloga nego će se koristiti podloge iz elaborata Prostornog plana uređenja Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 9/08, 30/10 i 33/10- pročišćeni tekst ).

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

(1) Stručna rješenja osigurat će pravna osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja propisane posebnim zakonom, a sukladno podacima, planskim smjernicama i dokumentaciji tijela i osoba određenih posebnim propisima.

POPIS TIJELA PREMA POSEBNIM PROPISIMA

Članak 10.

(1) Tijela i osobe određene posebnim propisima koje daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisane dokumente) i drugi sudionici u izradi Izmjena i dopuna UPU 6 - građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene T2a/ T3a s pripadajućim građevinskim područjima sportsko- rekreacijske namjene R6b sudjelovat će u izradi Izmjena i dopuna UPU 6 - građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene T2a/T3a s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R6b na način da će biti zatraženi njihovi uvjeti koje treba poštovati u izradi Prijedloga ciljanih Izmjena i dopuna UPU 6 - građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene T2a/T3a s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R6b . Ista tijela bit će pozvana na javnu raspravu u postupku donošenja Izmjena i dopuna UPU 6 - građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene T2a/T3a s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R6b.

(2) Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi ciljanih izmjena i dopuna UPU 6 - građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene T2a/T3a s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R6b iz područja svog djelokruga rada:

1. Ponikve d.o.o.- RJ Vodovod i kanalizacija Krk, Vršanska 14

2. HEP Distribucija d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk, Braće Juras 11

3. HEP - Distribucija d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 Rijeka

4. HEP - Prijenos d.o.o., Sektor za tehničku potporu, Služba za pripremu izgradnje i izgradnju, Ulica Grada Vukovara 37, 10000 Zagreb

5. HT d.d. TK centar Rijeka, Odjel razvoja i realizacije, 51000 Rijeka, Ciottina 17A

6. HAT - Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeva 13, 10000 Zagreb

7. Odašiljači i veze d.o.o., RJ Projektiranje i nadzor, Vlaška 106, 10000 Zagreb

8. Hrvatska pošta, Područna uprava Istarsko-ličko-primorska, PS Rijeka, Korzo 13, 51000 Rijeka

9. Hrvatske vode Zagreb, Vodnogospodarstveni odjel za vodno područje Primorsko-istarskih slivova, 51000 Rijeka, Ulica Đ. Šporera 3

10. Hrvatske ceste, Vončinina 3, 10000 Zagreb

11. Hrvatske ceste - podružnica za održavanje cesta Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka

12. Županijska uprava za ceste PGŽ, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka

13. Hrvatske šume, UŠP Senj, Nikole Suzane 27, 53270 Senj

14. Ministarstvo obrane RH, Uprava za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg Kralja Petra Krešimira IV, 10000 Zagreb

15. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Ružićeva 16, 51000 Rijeka

16. MUP PU Primorsko-goranska, PP Krk, Kralja Tomislava 10

17. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb

18. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb

19. Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 Rijeka

20. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, 10000 Zagreb

21. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb

22. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Trg kralja Petra Krešimira IV br. 1, 10000 Zagreb

23. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

24. Državna uprava za vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb

25. Državna geodetska uprava, Katastarska podružnica Krk, Trg Josipa bana Jelačića 3, Krk

26. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, 51000 Rijeka, Splitska 2

27. Javna ustanova Priroda, 51000 Rijeka, Grivica 4

28. Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 2

29. Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu, Rijeka, Slogin kula 2/II

30. Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Rijeka, Slogin kula 2/IV

31. Upravni odjel za razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima PGŽ, Rijeka, Adamićeva 10

32. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport, Rijeka, Slogin kula 2/I

33. Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, Rijeka, Slogin kula 2/I

34. Ured državne uprave u PGŽ, Služba za gospodarstvo, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 3

35. Sanitarna inspekcija Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 3

36. Državni inspektorat, Područni ured Rijeka, Ispostava Krk, Lukobran 5, Krk

37. Turistička zajednica Općine Punat, Pod topol 2, Punat.

(3) Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka dužna su u roku od 15 dana od dana primitka ove Odluke dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat svoje zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) za izradu ciljanih Izmjena i dopuna UPU 6, a ako ih ta tijela i osobe ne dostave u tom roku, smatrat će se da ih nemaju.

ROKOVI

Članak 11.

(1) Za izradu ciljanih Izmjena i dopuna UPU 6 utvrđuju se slijedeći rokovi:

- I. faza - izrada Prijedloga plana za javnu raspravu, u roku od 30 dana od zaprimanja posljednjeg očitovanja na Odluku o izradi Izmjena i dopuna UPU 6,

- II. faza - obrada primjedbi i prijedloga s javne rasprave te izrada Izvješća o javnoj raspravi i Nacrta Konačnog prijedloga plana, u roku od 15 dana od završetka javne rasprave,

- III. faza - izrada Konačnog prijedloga ciljanih Izmjena i dopuna UPU 6 u roku od 15 dana računajući od dana zaprimanja posljednjeg očitovanja, tj. mišljenja prema posebnim propisima,

- IV. faza - dostavljanje završnog elaborata ciljanih Izmjena i dopuna UPU 6 u ugovorenom broju primjeraka u roku od 15 dana računajući od dana objave Plana u SN PGŽ.

U rokove navedene u prethodnom stavku ovog članka nije uključeno vrijeme za javnu raspravu (8 dana) te vrijeme potrebno za dostavu mišljenja, zaključaka, odluka i sl. od strane Općine Punat i nadležnih tijela, a vezano za prihvaćanje pojedine faze rada, davanja uputa te izdavanja suglasnosti na plan.

(2) U postupku ovih ciljanih izmjena i dopuna UPU 6 ne provodi se prethodna rasprava.

(3) Nositelj izrade odgovoran za postupak izrade i donošenja ciljanih Izmjena i dopuna UPU 6 je jedinstveni upravni odjel Općine Punat. Odgovorna osoba je Općinski načelnik Općine Punat.

ZABRANA IZDAVANJA AKATA

Članak 12.

(1) Tijekom izrade i donošenja Izmjene i dopune UPU 6 nije zabranjeno izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru sukladno odredbama UPU 6 - građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene T2a/T3a s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R6b (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/08), osim u pojasu 100 metara od obalne crte u neizgrađenom dijelu građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene.

IZVORI FINANCIRANJA

Članak 14.

(1) Izmjene i dopune UPU 6 - građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene T2a/T3a s pripadajućim građevinskim područjima sportsko-rekreacijske namjene R6b financirat će se iz Proračuna Općine Punat.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/9

Ur. broj: 2142-02-01-13-12

Punat, 5. studenoga 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr