SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 42. Srijeda, 22. prosinca 2004.
OPĆINA MATULJI
23

23.

Na temelju članka 53. stavka 1. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 18/03) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 09. 12. 2004. godine donosi

ODLUKU
o autotaksi prijevozu osoba

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se organizacija i način obavljanja autotaksi prijevoza, tehnički i drugi uvjeti kojima moraju udovoljavati vozila za obavljanje autotaksi prijevoza, način formiranja cijena i nadzor nad obavljanjem autotaksi prijevoza osoba.

Članak 2.

Autotaksi prijevoz može obavljati prijevoznik koji je korisnik koncesije za obavljanje autotaksi prijevoza, ako ispunjava uvjete propisane zakonom kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu ( u daljnjem tekstu: Zakon) i ovom Odlukom.

Članak 3.

Pojedini izrazi u smislu ove odluke imaju sljedeće značenje:

1. autotaksi prijevoznik je pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost autotaksi prijevoza,

2. vozač autotaksi vozila je osoba koja ima odgovarajuću stručnu osposobljenost za vozače utvrđenu zakonom. Vozač autotaksi vozila može biti korisnik koncesije ili osoba koja je zaposlena kod korisnika koncesije,

3. autotaksi vozilo je osobni automobil namijenjen za autotaksi prijevoz koji ima najviše devet sjedala u koje je uključeno i sjedalo za vozača, a ispunjava uvjete propisane zakonom, Pravilnikom o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (»Narodne novine« broj 111/03) te ovom Odlukom.

II. KONCESIJA

Članak 4.

Pravo obavljanja autotaksi prijevoza na području Općine Matulji stječe se isključivo na temelju koncesije.

Odluku o davanju koncesije donosi Općinsko vijeće na temelju javnog natječaja.

Pod jednom koncesijom se podrazumijeva pravo obavljanja prijevoza jednim autotaksi vozilom.

Članak 5.

Za područje općine Matulji broj koncesije za obavljanje autotaksi prijevoza utvrđuje Općinsko poglavarstvo.

Koncesija za obavljanje autotaksi prijevoza daje se na vrijeme od četiri godine.

Za koncesiju iz članka 4. ove odluke plaća se godišnja naknada.

Visinu naknade za koncesiju po autotaksi vozilu utvrđuje Općinsko poglavarstvo.

Članak 6.

Odluka o koncesiji za autotaksi prijevoz donosi se na temelju provedenog javnog natječaja.

Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama.

Članak 7.

Odluku o raspisivanju natječaja za davanje koncesije donosi Općinsko poglavarstvo.

Natječaj radi obavljanja aurtotaksi prijevoza osoba objavljuje se u sredstvima javnog priopćavanja i mora sadržavati:

1. broj slobodnih koncesija,

2. vrijeme na koje se daje koncesija,

3. početni iznos naknade za koncesiju,

4. rok plaćanja naknade za koncesiju po autotaksi vozilu,

5. parametre za određivanje cijene usluge prijevoza,

6. iznos jamčevine koju treba položiti svaki ponuditelj,

7. rok za podnošenje ponuda na natječaj,

8. rok za sklapanje ugovora o koncesiji i početak obavljanja djelatnosti,

9. dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje autotaksi prijevoza, sukladno Pravilniku o odobrenju za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza i kolodvorskih usluga (»Narodne novine« broj 10/03) i ovoj Odluci,

10. mjesto i vrijeme javnog otvaranja prispjelih ponuda,

11. naznaku da ponuditelj može ponuditi isključivo cijenu usluge autotaksi prijevoza određenu u smislu članka 28. stavka 2. ove odluke,

12. naznaku da na natječaju može sudjelovati i ponuditelj koji u trenutku podnošenja prijave ima predugovor o kupnji, leasingu ili zakupu autotaksi vozila sa rokom isporuke u vremenu najkasnije do isteka roka određenog za početak obavljanja djelatnosti,

13. naznaku da je odabrani ponuditelj, prije sklapanja ugovora o koncesiji, dužan priložiti potvrdu Porezne uprave, ne stariju od 30 dana, kojom dokazuje da nema dugovanja s osnova javnih davanja. Ako odabrani ponuditelj ne postupi po navedenom, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora o koncesiji.

14. Izjavu najpovoljnijeg ponuditelja da uplati unaprijed iznos u visini tromjesečne visine naknade za koncesiju

15. dokaz o redovitom podmirenju svih obveza prema Općini Matulji za proteklo razdoblje.

Tekst natječaja može sadržavati i druge uvjete u svezi koncesije.

Članak 8.

Općinsko poglavarstvo imenuje Komisiju za provođenje natječaja za dodjelu koncesija.

Komisija se sastoji od predsjednika i dva člana.

Članove Komisije imenuje Općinsko poglavarstvo, po raspisanom natječaju za dodjelu koncesije.

Članak 9.

Ponude po natječaju za dodjelu koncesija otvaraju se javno, na sjednici komisije, najkasnije u roku od 8 dana od proteka roka za podnošenje ponuda.

Prije otvaranja ponuda komisija utvrđuje:

- da li je natječaj propisno objavljen,

- broj prispjelih ponuda,

- da li su ponude predane u roku.

Na javnom otvaranju ponuda ne ocjenjuje se valjanost ponude i priloženih dokaza.

Na javnom otvaranju ponuda vodi se zapisnik u kojem se utvrđuju osnovni podaci o svim pristiglim ponudama.

Komisija podnosi Općinskom poglavarstvu izviješće o javnom otvaranju ponuda sa listom natjecatelja koji ispunjavaju uvjete natječaja, a Općinsko poglavarstvo prosljeđuje svu dokumentaciju Općinskom vijeću na razmatranje i donošenje.

Članak 10.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži i najniže iznose cijena usluga autotaksi prijevoza iz članka 28. stavka 2. ove Odluke.

U slučaju da dva ili više natjecatelja nude istu cijenu usluge, povoljnija ponuda je ponuda onog natjecatelja koja sadrži veći iznos godišnje naknade i ukoliko natjecatelj ima novije autotaksi vozilo.

Članak 11.

Odluku o davanju koncesije za obavljanje autotaksi prijevoza donosi Općinsko vijeće Općine, po načelu jedna koncesija za jedno vozilo.

Odluka o davanju koncesije obvezno sadrži:

1. djelatnost za koju se koncesija daje,

2. ime i adresu korisnika koncesije,

3. vrijeme na koje se koncesija daje,

4. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

5. cijenu usluge autotaksi prijevoza (u koju je uključen i iznos PDV-a),

6. obveze korisnika koncesije,

7. rokove za sklapanje ugovora i početak obavljanja djelatnosti,

8. broj koncesija te vrstu i tip vozila.

Članak 12.

Na temelju odluke o davanju koncesije, Općina i najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor o koncesiji, nakon što koncesionar najkasnije u roku od 30 dana uplati naknadu propisanu člankom 7. točkom 14. ove Odluke.

Ponuditelj koji odustane od sklapanja ugovora o koncesiji, nema pravo na povrat jamčevine.

Ponuditelju koji sklopi ugovor o koncesiji, jamčevina se uračunava u iznos naknade za koncesiju.

Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina se vraća u roku od osam dana od dana donošenja odluke o davanju koncesije, bez prava na kamatu.

Članak 13.

Koncesija prestaje:

1. istekom vremena na koje je koncesija dana,

2. prestankom pravne osobe ili smrću fizičke osobe korisnika koncesije,

3. otkazom ugovora o koncesiji,

4. sporazumom stranaka,

5. da se korisnik koncesije nedolično ponaša.

Članak 14.

Ugovor o koncesiji, Općina će otkazati u slučaju:

1. ako korisnik koncesije u određenom roku ne počne s obavljanjem djelatnosti,

2. ako se korisnik koncesije ne pridržava odredaba Zakona, ove Odluke te ugovora o koncesiji,

3. ako autotaksi vozilom za koje je koncesija dana upravlja vozač koji ne ispunjava uvjete propisane Zakonom i ovom Odlukom,

4. ako autotaksi vozilo ne ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (»Narodne novine« broj 111/03) te ovom Odlukom.

U slučaju otkaza ugovora iz razloga navedenih u stavku 1. ovog članka, korisnik koncesije nema pravo na naknadu štete niti na povrat uplaćenog iznosa naknade za koncesiju.

Članak 15.

Korisnik koncesije može ugovor o koncesiji otkazati i prije isteka roka na koji mu je koncesija data pod uvjetom da o tome davatelja koncesije obavijesti najmanje tri mjeseca ranije preporučenim pismom.

U slučaju otkaza ugovora iz stavka 1. ovog članka korisnik koncesije nema pravo na povrat uplaćenog iznosa naknade za koncesiju.

III. AUTOTAKSI VOZILA

Članak 16.

Autotaksi vozilo mora, osim uvjeta propisanih Pravilnikom iz članka 3. ove Odluke, ispunjavati i sljedeće uvjete:

1. mora biti bijele boje,

2. da ima tvornički motor najmanje zapremnine 1600 cm3 i najmanje snage 50 kw,

3. da ima četiri vrata i mogućnost smještaja 4 putnika u vozilu, osim putničkog kombi vozila,

4. da ima ugrađen, baždaren, ispravan i plombiran taksimetar,

5. da ima protupožarni aparat,

6. da ima ispravno svjetlo za osvjetljavanje unutrašnjosti vozila i uređaj za zagrijavanje i klimatizaciju

7. da na sredini vozila ima oznaku sa nazivom »TAXI« i s upisanim brojem koji noću mora biti osvijeteljen

8. da ima ugrađen katalizator

9. da je vozilo uredno, čisto i neoštećeno.

IV. NAČIN OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA

Članak 17.

Autotaksi prijevoz se obavlja u vremenu od 00,00 do 24,00 sata.

Članak 18.

Autotaksi prijevoz se obavlja na način da vozač autotaksi vozila prima putnika na njegov zahtjev na mjestu koje odredi putnik, pod uvjetom da to ne zabranjuju prometni propisi.

Lokacije autotaksi stajališta utvrđuju se na lokaciji Matulji-Permani-Rupa.

Članak 19.

Autotaksi prijevoznik za obavljanje autotaksi prijevoza osoba dužan je imati u vozilu:

- cjenik usluga autotaksi prijevoza ( na hrvatskom, engleskom, talijanskom i njemačkom jeziku)

- ugovor o koncesiji ili ovjerenu presliku,

- za autotaksi vozača dokument da je zaposlen kod autotaksi prijevoznika,

- fotografiju autotaksi vozača sa njegovim imenom i prezimenom te označenim brojem Ugovora o koncesiji,

- plan općine

Članak 20.

Autotaksi prijevoznik dužan je pružiti uslugu svakoj osobi koja prijevoz naruči neposredno ili telefonom, bez obzira na dužinu vožnje.

Članak 21.

Autotaksi prijevoznik dužan je primiti i prtljagu putnika koja se može smjestiti u spremište za prtljagu.

Članak 22.

Autotaksi prijevoznik dužan je prijevoz obaviti najkraćim putem, odnosno putem koji odredi putnik, do odredišta kojeg određuje putnik.

Autotaksi prijevoznik može primati uz putnika iz st.1. ovog članka i druge putnike, ako ima odobrenje tog putnika i ako u tom trenutku nema drugih taksi vozila.

Članak 23.

Autotaksi prijevoznik dužan je taksimetar uključiti po ulasku korisnika usluge u vozilo.

Članak 24.

U slučaju da uslijed kvara na vozilu autotaksi prijevoznik nije u mogućnosti naručeni prijevoz obaviti do odredišta, dužan je osigurati putniku da dođe do drugog vozila za prijevoz.

Članak 25.

Autotaksi prijevoznik dužan je izdati račun za obavljen prijevoz.

Račun mora pored podataka predviđenih propisima sadržavati sljedeće elemente:

- datum vožnje,

- polazište i odredište,

- vrijeme obavljanja vožnje,

- novčani iznos naknade,

- potpis vozača i pečat autotaksi prijevoznika.

Članak 26.

Autotaksi prijevoznik dužan je po završetku prijevoza pregledati vozilo, a nađene stvari prijaviti policiji.

Članak 27.

U autotaksi vozilu zabranjeno je pušenje.

V. CJENIK USLUGE AUTOTAKSI PRIJEVOZA

Članak 28.

Cijena usluge autotaksi prijevoza utvrđuje se Cjenikom.

Cjenik iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati cijenu vožnje, i to:

1. za relacije do 5 km

2. za relacije do 10 km

3. za relacije do 15 km

4. noću, 20ša cijena.

Istaknuti popust na taxi prijevoz osoba na relaciji Permani-Mune, Permani-Pasjak-Brdce i Permani-Lipa i obratno, u vrijeme kada ne prometuje javni prijevoz.

Vožnjom noću, u smislu ove Odluke, smatra se vožnja u vremenu od 24,00 sata do 06,00 sati.

Prijevoz prtljage uključen je u cijenu usluge autotaksi prijevoza utvrđenu Cjenikom iz stavka 1. ovog članka.

Cijena usluge autotaksi prijevoza za relacije duže od 15 kilometara, te cijena usluge autotaksi prijevoza kućnih ljubimaca, utvrđuje se slobodnom pogodbom prije početka prijevoza.

U slučaju poskupljenja naftnih derivata za više od 10 %, korisnik koncesije ima pravo povećati cijenu usluge propisanu ovim člankom, uz odobrenje Općinskog poglavarstva.

U slučaju smanjenja naftnih derivata za više od 10 % , Općinsko poglavarstvo u dogovoru s korisnikom koncesije može utvrditi drukčiju cijenu autotaksi vožnje propisanu ovim člankom.

VI. POLAGANJE ISPITA

Članak 29.

Vozač autotaksi vozila mora imati položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području Općine.

Program ispita, vrijeme i način provjere znanja utvrđuje Općinsko vijeće Općine Matulji posebnim aktom.

Ispit se polaže pred Ispitnom komisijom koju imenuje Općinsko poglavarstvo.

Ispitnu komisiju čini predsjednik i dva člana, od kojih je jedan predstavnik Turističke zajednice Općine Matulji.

O položenom ispitu izdaje se uvjerenje.

Vozač autotaksi vozila dužan je ispit položiti u roku od 60 dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

VII. NADZOR

Članak 30.

Nadzor nad primjenom ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel - Odsjek za komunalnu djelatnost.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 011-01/03-01/10

Ur. broj: 2156-04/04-02

Matulji, 9. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Matulji
Kaludio Jelenić, v. r.

OBRAZLOŽENJE
uz prijedlog odluke o autotaxi prijevozu

Temeljem Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 26/03), propisano je da nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave svojim propisom utvrđuje obavljanje autotaksi prijevoza.

Ovim prijedlogom Odluke uređuje se organiziranje i način obavljanja autotaksi prijevoza, tehnički i drugi uvjeti kojima moraju udovoljavati vozila za obavljanje autotaksi prijevoza, način formiranja cijene i nadzor nad obavljanjem autotaksi prijevoza osoba.

Temeljem prijedloga ove odluke, pravo obavljanja autotaksi prijevoza na području Općine Matulji stječe se isključivo na temelju koncesije. Odluku o davanju koncesije donosi Općinsko poglavarstvo na temelju javnog natječaja. Za područje Općine Matulji broj koncesija za obavljanje autotaksi prijevoza utvrđuje Općinsko poglavarstvo kao i visinu naknade za koncesiju.

Cijena usluge autotaksi prijevoza mora sadržavati relacije koje su predložene u članku 28. ovog prijedloga, s time da autotaksi prijevoznik mora istaknuti popust na taksi prijevoz osoba na relaciji Permani - Mune i obratno u vrijeme kada ne prometuje javni prijevoz.

Na 30. sjednici Općinsko vijeća Općine Matulji održanoj dana 29. srpnja 2004. godine donešen je zaključak kojim se prihvaća prijedlog reorganiziranja prijevoza putnika na području Općine Matulji i to u 3. strateške točke, a jedna od tih točaka je i raspisivanje koncesije za taxi prijevoz koji bi trebao kao dio javnog prijevoza isti i upotpuniti.

Glede iznijetog je Općinsko poglavarstvo Općine Matulji na svojoj 116. sjednici održanoj dana 25. studenog 2004. godine utvrdilo prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu i upućuje ga vijećnicima Općinskog vijeća na razmatranje i usvajanje.

Matulji, 3. prosinca 2004.

Općinsko poglavarstvo
Općine Matulji

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=112&mjesto=51211&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr