SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 42. Srijeda, 22. prosinca 2004.
OPĆINA MATULJI
23

22.

Na temelju članka 17. stavak 9. Zakon o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 70/97 i 105/01) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko - goranske županije broj 24/01 i 18/03) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 11. studenoga 2004. godine donosi

ODLUKU
o držanju pasa i postupanju s neupisanim psima,
napuštenim i izgubljenim životinjama

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom se propisuju uvjeti i načini držanja pasa, način postupanja s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama.

Članak 2.

U ovoj Odluci pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. posjednik životinje (psa i mačke) je pravna ili fizička osoba koja kao vlasnik ili čuvar naposredno nadzire životinju i brine o njoj

2. neupisani psi su psi poznatih i nepoznatih posjednika koji nisu zadovoljili kriterije o držanju životinja po Zakonu o veterinarstvu i Zakonu o dobrobiti životinja

3. Psi i mačke lutalice su životinje kojima je vlasnik odnosno posjednik nepoznat

4. napuštene životinje su psi i mačke koje je posjednik namjerno napustio

5. izgubljene životinje su psi i mačke bez nadzora, a njihovi posjednici ih traže

II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA PASA

Članak 3.

Dozvoljeno je držati psa koji je cijepljen, upisan u upisnik pasa i označen oznakom sukladno propisima o veterinarstvu.

Neupisane i neoznačene pse zabranjeno je držati.

Članak 4.

Posjednik psa mora imati propisanu ispravu o upisu psa, koju je na zahtjev komunalnog redara dužan pokazati.

Članak 5.

Posjednik psa dužan je brinuti o njegovom zdravlju, prehrani, smještaju i higijeni i prema njemu pristupati sukladno propisima o veterinarstvu i dobrobiti životinja.

Članak 6.

U višestambenim zgradama pas se ne smije držati niti ostavljati na balkonima, lođama, i na zemljištu koje pripada zgradi za redovitu uporabu.

Članak 7.

U stambenim zgradama s više vlasnika, odnosno najmoprimaca može se u stanu držati jednog psa, odnosno jednu mačku.

U višestambenim zgradama suvlasnici, sukladno propisima o vlasništvu, sporazumno utvrđuju prava i obveze vlasnika pasa (korištenje zajedničkih dijelova zgrade i dizala za kretanje i prijevoz psa, obveza čišćenja onečišćenih zajedničkih dijelova zgrade koje onečisti pas i sl.)

Članak 8.

Na okućnici obiteljske kuće, vrtu i sličnom zemljištu nije dozvoljeno držati više od tri odrasla psa izuzev uzgajivačnica pasa i prostora koji su za to registrirani.

Iznimno dozvoljeno je držati i više od tri psa uz suglasnost veterinarske inspekcije.

Na okućnici obiteljske kuće, vrtu i sličnom zemljištu psa je dozvoljeno držati samo u ograđenom dvorištu ili drugom ograđenom prostoru, tako da ga pas ne može napustiti.

Na vidljivom mjestu posjednik psa mora postaviti oznaku koja upozorava na psa (na primjer »čuvaj se psa« i sl.)

Članak 9.

Uzgajivačnice pasa koje su registrirane kod HKS-a, a imaju više od 3 psa, moraju zadovoljavati higijensko-tehničke uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi (»Narodne novine« broj 110/04), i ne smiju narušavati red i mir susjednih zgrada.

Uz registraciju moraju posjedovati sljedeće dokaze:

- Uvjerenje o ispunjavaju higijensko-tehničkih uvjeta,

- Dokaz o položenom ispitu »A« za sve pse od 1,5 godine starosti,

- Potvrda članstva Hrvatskog kinološkog saveza - HKS-a

- Hrvatska uzgojna dozvola za svakog pojedinačnog psa registriranog u HKS-u ukoliko ima leglo.

Članak 10.

Posjednik, čiji pas učestalim i dugotrajnim lajanjem ili zavijanjem remeti mir, dužan je odmah poduzeti odgovarajuće mjere kako bi spriječio daljnje uznemiravanje, ili je dužan ukloniti psa.

Izvođenje pasa na javne površine i objekte javne namjene

Članak 11.

Kad se izvodi psa na javne i druge površine posjednik je dužan nositi pribor za čišćenje površine koju onečisti njegov pas (vrećicu i lopaticu) i onečišćenu površinu odmah očistiti.

Iz prostora dvorišta i stana psi se mogu izvoditi samo na uzici koja odgovara veličini i snazi pasa i sa zaštitnom brnjicom.

Psi patuljastih pasmina i oni koji zbog anatomski neprikladne građe glave ili čeljusti ne mogu nositi brnjicu, mogu se izvoditi samo na uzici.

Članak 12.

Zabranjeno je izvoditi pse na zelene površine koje su uređene kao cvjetnjaci ili travnjaci, groblja i povrtnjake.

Zabranjeno je uvoditi pse u prostore i na površine gdje bi oni mogli ugroziti zdravlje ljudi ili zdravstveno - higijenske uvjete (vozila javnog prometa, prodavaonice prehrambenim namirnicama, škole, zdravstvene ustanove, skloništa, tržnice, dječja i sportska igrališta, dječje ustanove i slično).

Članak 13.

Zabrane iz članka 12. ove Odluke ne odnose se na vodiče slijepih osoba.

Članak 14.

Zbog zdravstvenih higijenskih i drugih razloga zabranjeno je dovoditi pse u objekat javne namjene (upravne, prosvjetne, vjerske, kulturne, sportske i druge), groblja, tržnice, vozila javnog prijevoza putnika, trgovine, ugostiteljske objekte, sajmove javne skupove i slično.

Dovođenje pasa u ugostiteljske objekte, obrtničke radnje i trgovine neprehrambenim proizvodima dozvoljeno je samo uz dopuštenje vlasnika tih objekata.

Članak 15.

Slijepa osoba može koristiti psa vodiča u vozilima javnog prijevoza putnika i s njime se kretati na javnim mjestima sukladno Zakonu o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča (»Narodne novine« broj 131/98)

III. NAČIN POSTUPANJA S NEUPISANIM PSIMA, NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA

Članak 16.

Neupisane pse nepoznatih posjednika (psi lutalice), napuštene i izgubljene pse i mačke hvataju zaposlenici higijenskog servisa i smještaju u sklonište za životinje i higijenski servis gdje se životinje drže 30 dana, a nakon toga se mogu eutanazirati ukoliko se vlasnik odnosno posjednik ne javi.

Poznate posjednike neupisanih pasa komunalni redar je dužan upozoriti na zakonske obveze i podatke o njima dostaviti veterinarskoj inspekciji radi daljnjeg postupka.

Članak 17.

Postupanje s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama smještenim u sklonište i higijenski servis (prijem i evidentiranje životinja, veterinarsko-sanitarni red, njega životinja, udomljavanje životinja i drugo) propiasno je Zakonom o dobrobiti životinja (»Narodne novine« broj 19/ 99) i Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi (»Narodne novine« broj 21/01)

Članak 18.

Troškove hvatanja i čuvanja pasa i mačaka kojima je poznat posjednik i nad njima provedenih veterinarskih mjera snosi posjednik životinje.

Troškove hvatanja i čuvanja pasa i mačaka i nad njima provedenih veterinarskih mjera nepoznatih posjednika snosi Općina Matulji.

Članak 19.

Ugovorom zaključenim između Općine Matulji i pravne ili fizičke osobe koja obavlja djelatnost u higijenskom servisu regulirat će se međusobni odnosi i visina naknade za obavljene usluge iz članka 17. i 18. ove Odluke.

IV. NADZOR

Članak 20.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja Veterinarska inspekcija sukladno Zakonu o veterinarstvu i Odsjek za komunalni sustav Općine Matulji - komunalni redar.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o držanju kućnih ljubimaca i ostalih životinja (»Službene novine« Županije Primorsko-goranske broj 11/96,14/96 i 10/ 97).

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/03-01/9

Ur. broj: 2156-04/04-07

Matulji, 11. studenoga 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Matulji
Klaudio Jelenić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=112&mjesto=51211&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr