SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 42. Srijeda, 22. prosinca 2004.
OPĆINA LOKVE
13

13.

Na osnovi članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04 - Uredba), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 39/01) te članka 34. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« broj 30/01), Općinsko vijeće Općine Lokve, na sjednici održanoj 20. prosinca 2004. godine donosi

ODLUKU
o komunalnom doprinosu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i način utvrđivanja visine komunalnog doprinosa, te visina komunalnog doprinosa u Općini Lokve:

- područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa u Općini Lokve,

- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđena po m3 građevine, za pojedine zone,

- način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odrediti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa,

- izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

II. ZONE PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 2.

U Općini Lokve utvrđuju se područja zone za plaćanje komunalnog doprinosa ovisno o stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture kako slijedi:

I. zona - Lokve; Ulica Rudolfa Strohala, Šetalište Golubinjak, Školska ulica, Topolovac, Plase, Njivica

II. zona - Homer, Lazac lokvarski , Sopač, Sleme, Gorski raj, Mrzla Vodica, Zelin Mrzlovodički

III. zona - Potisovac

III. JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 3.

Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m3 građevine po vrsti objekta i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 građevine, koko slijedi

Zona

Ukupno

Javne površine

Nerazvrstane ceste

Groblja

Javna rasvjeta

I.

25

5

12

4

4

II.

22

5

12

1

4

III.

18

0

16

0

2

IV. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 4.

Komunalni doprinos obveznik je dužan plaćati odjednom.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može, na zahtjev obveznika plaćanja , odobriti obročno plaćanje komunalnog doprinosa na razdoblje od najduže 12 mjeseci, s time da prvi obrok ne može biti manji od 250kupne obveze plaćanja komunalnog doprinosa, a ostali obroci ne mogu biti manji od 200,00 kuna.

Na neplaćene obroke obračunava se kamata u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke, a na dospjele i neplaćene obroke obračunava se zakonska zatezna kamata koja se plaća za neplaćene javne prihode.

U slučaju kada Obveznik ne plati dva uzastopna mjesečna obroka, cjelokupni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu odmah.

Članak 5.

Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se rješenjem koje donosi Općinsko vijeće Općine Lokve.

Rješenje iz stavka 1. ovog članka izdaje se po službenoj dužnosti na osnovi dokumentacije koju dostavlja tijelo državne uprave koje donosi akt na temelju kojeg se može graditi ili na zahtjev stranke.

Obveznik je dužan platiti komunalni doprinos u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja iz stavka 1. ovog članka, a kod plaćanja u ratama prva rata dospijeva po konačnosti rješenja, a druge rate dospijevaju svaki slijedeći mjesec do 15-tog u mjesecu.

V. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 6.

Općinsko vijeće Općine Lokve može osloboditi u potpunosti obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji grade građevine namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi, športu, te predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, te građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koja su u vlasništvu Općine Lokve i Primorsko - goranske županije.

Općinsko vijeće Općine Lokve može osloboditi djelomično do iznosa od 50 0bveze plaćanja investitore koje grade građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koja su u suvlasništvu Općine Lokve i Primorsko - goranske županije te investitore koji grade objekte i uređaje komunalne infrastrukture i trgovačka društva koja grade objekte od posebnog interesa za Općinu Lokve.

VI. IZVORI SREDSTAVA U SLUČAJEVIMA OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 7.

U slučaju oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa iz članka 6. ove Odluke, sredstva potrebna za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz stavka 1. članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu, osigurat će se u proračunu Općine Lokve iz sredstava poreznih prihoda.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Danom primjene ove odluke prestaje vrijediti Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine« PGŽ broj 10/ 01).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 363-02/04-01/44

Ur. broj: 2112-02-02-04-01

Lokve, 20. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Davorin Cenčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr