SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

67.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« RH 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 12/13) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 4. sjednici održanoj dana 31. 10. 2013. godine donosi

O D L U K U
o izradi II. Izmjena Urbanističkog plana uređenja
naselja Novi Vinodolski

I. PRAVNA OSNOVA

Članak 1.

II. Izmjene Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br.23/10 i 19/13)( u daljnjem tekstu: Izmjena Plana) izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« 106/98, 39/04, 45/04-Ispravak i 163/04).

II. RAZLOZI ZA IZRADU IZMJENA PLANA

Članak 2.

Nakon usvajanja Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski i I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski ukazala se je potreba izrade II. Izmjena Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski i to:

- od Županijske lučke uprave Novi Vinodolski zaprimljen je zahtjev kojim se traži proširenje obuhvata luke otvorene za javni promet u uvali Muroskva,

- na pojedinim dijelovima potrebno je izvršiti korekcije površina namjene prema izvedenim stanjima,

- potrebno je izvršiti korekcije u tekstualno dijelu kojima se omogućava izgradnja zamjenskih(novih)građevina na mjestu ostataka građevina i ruševina.

III. OBUHVAT IZMJENA PLANA

Članak 3.

Obuhvat Izmjena Plana je područje naselja Novi Vinodolski u njegovim administrativnim granicama.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 4.

Urbanističkim planom uređenja naselja Novi Vinodolski određeni su uvjeti za mogućnosti izgradnje zamjenskih građevina na mjestu ostataka građevina i ruševina. Odredbe kojima su propisani uvjeti izgradnje nisu u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji te je u tekstualnom dijelu Plana potrebno uskladiti ove odredbe.

Na grafičkim dijelovima Plana određene su granice planiranih namjena i gradnji koji u pojedinim dijelovima odstupaju od izvedenog stanja te je potrebno izvršiti korekcije granica površina namjena prema izvedenom stanju.

Na grafičkom dijelu Plana određena je granica rekreacijske namjene na morskom dijelu na kojoj je potrebno izvršiti korekcije zbog izmjena planiranog obuhvata luke otvorene za javni promet u uvali Muroskva za koju je u tijeku izrada Urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni promet u uvalu Muroskva i zbog proširenja područja obuhvata ove luke u tijeku je izrada Izmjena Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA U OBUHVATU IZMJENA PLANA

Članak 5.

Ciljevi i programska polazišta Izmjena Plana su:

- omogućiti odnosno stvoriti uvjete za izgradnju luke otvorene za javni promet u uvali Muroskva,

- omogućiti izgradnju zamjenskih odnosno novih građevina na mjestima nekadašnjih građevina i na ruševinama,

- uskladiti grafičke dijelove namjene sa izvedenim stanjima i na taj način odrediti granice odnosno mogućnosti formiranja ili proširenja građevinskih parcela.

VI. STRUČNA PODLOGA ZA IZMJENE PLANA

Članak 6.

Za potrebe izrade Izmjena Plana nije planirana izrada novih stručnih podloga.

Izmjena Plana izrađivat će se na podlogama na kojima je izrađen Urbanistički plan uređenja naselja Novi Vinodolski.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 7.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koji su potrebni za izradu Izmjena Plana osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima svaki iz svog djelokruga, a pribavit će se u skladu s odredbom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji i to najkasnije u roku od 8 dana od dana dostave poziva.

VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA ODGOVARAJUĆIH KATASTARSKO-TOPOGRAFSKIH PODLOGA

Članak 8.

Izmjene Plana izradit će se na kartografskim prikazima na kojima je izrađen Urbanistički plan uređenja naselja Novi Vinodolski.

IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA PLANA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA PLANA

Članak 9.

Utvrđuje se popis tijela i osoba koje će sudjelovati u izradi Izmjena Plana iz područja svog djelokruga:

- Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2, 51000 Rijeka,

- KTD IVANJ d.o.o., Trg Ivana Mažuranića 1, 51250 Novi Vinodolski,

- KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o., Dubrova 22, 51250 Novi Vinodolski,

- HEP Distribucija d.o.o., DP Elektroprimorje, V. C. Emina 2, Rijeka,

- Županijska lučka uprava Novi Vinodolski,Trg Vinodolskog zakona 5, Novi Vinodolski,

- Lučka kapetanija Rijeka, Ispostava Novi Vinodolski, Obala kneza Branimira 3, Novi Vinodolski,

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, Rijeka.

X. ROK ZA IZRADU IZMJENA PLANA

Članak 10.

Rokovi za izradu pojedinih faza izmjena i dopuna Plana su sljedeći:

- dostava zahtjeva za izradu Izmjena Plana od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) -u roku od najviše 8 dana,

- utvrđivanje prijedloga Izmjena Plana za potrebe javne rasprave-u roku od najviše 15 dana od prihvaćanja Nacrta prijedloga Izmjena Plana,

- javni uvid o prijedlog Izmjena Plana- u trajanju od najviše 8 dana,

- obrada primjedbi i prijedloga s javne rasprave ,izrada Izvješća o javnoj raspravi -u roku od najviše 15 dana od proteka roka za davanje pisanih primjedbi i prijedloga,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Izmjena Plana -u roku od najviše 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja i suglasnosti tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- donošenje Izmjena Plana -u roku od 15 dana računajući od dana dobivanja suglasnosti župana Primorsko-goranske županije na Konačni prijedlog Izmjena Plana.

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZMJENA PLANA

Članak 11.

Izmjene Plana financirat će se iz sredstava proračuna Grada Novi Vinodolski.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/12-01/6

Ur. broj: 2107/02-01-13-4

Novi Vinodolski, 31 10. 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća
Neven Pavelić

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=862&mjesto=51250&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr