SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

66.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« RH 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 12/13) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 4. sjednici održanoj dana 31. 10. 2013.godine donosi

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o izradi III. Ciljanih
izmjena Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

Članak 1.

U Odluci o izradi III. Ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 27/13) u članku 2. u alineji 2. iza riječi »Novom Vinodolskom« briše se točka i dodaju riječi »i izmjenom obuhvata luke otvorene za javni promet u uvali Muroskva«.

Iza alineje 2. dodaju se nove alineje koje glase:

»- na dijelovima Grada Novi Vinodolski na kojima je planirana izrada urbanističkih planova uređenja ukazala se je potreba planiranja mogućnosti gradnje objekata komunalne infrastrukture do donošenja urbanističkih planova uređenja,

- potrebno je izvršiti korekcije tekstualnog dijela kojima se omogućava izgradnja zamjenskih (novih)građevina na mjestu ostataka građevina i ruševina«.

Članak 2.

U članku 4. mijenja se stavak 2. koji sada glasi:

»Po zahtjevu Županijske lučke uprave Novi Vinodolski planirani broj od 60 vezova u obuhvatu planiranog dijela luke otvorene za javni promet na lokaciji Muroskva u Novom Vinodolskom nije dovoljan za mogućnosti u obuhvatu ovog dijela luke koji po svojim prostornim mogućnostima može primiti veći broj brodica, a također je potrebno izmijeniti odnosno proširiti područje obuhvata ove luke i u tom smislu izvršiti korekcije u grafičkim dijelovima Plana«.

Iza stavka 2 dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Planirana izgradnja objekata komunalne infrastrukture na pojedinim dijelovima ulazi u obuhvat planiranih urbanističkih planova uređenja te je u tekstualnom dijelu Plana potrebno utvrditi mogućnost izgradnje ovih objekata i prije donošenja urbanističkog plana uređenja«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/12-01/8

Ur. broj: 2107/02-01-13-4

Novi Vinodolski, 31. 10. 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća
Neven Pavelić

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=862&mjesto=51250&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr