SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

42.

Na temelju članka 27. Izmjena i dopuna Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 7/13) Odbor za statutarno-pravna pitanja utvrđuje pročišćeni tekst Statuta Grada Bakra.

Pročišćeni tekst Statuta Grada Bakra obuhvaća Statut Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 25/09, 37/09) i Izmjene i dopune Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 7/13).

STATUT GRADA BAKRA
(pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom podrobnije se uređuje samoupravni djelokrug i ustrojstvo te način rada tijela Grada Bakra (u daljnjem tekstu: Grad), obilježja Grada, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada upravnih tijela Grada, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima, provođenje referenduma o pitanjima iz djelokruga Grada, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada.

Članak 2.

Grad je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj te obuhvaća sljedeća naselja: Bakar- dio, Hreljin, Krasica, Kukuljanovo, Plosna, Ponikve, Praputnjak, Škrljevo i Zlobin.

Članak 3.

Sjedište Grada je u Bakru, Primorje 39.

Grad je pravna osoba.

II. OBILJEŽJA GRADA

Članak 4.

Dan Grada je 13. srpanj, kada se slavi blagdan Sv. Margarete, suzaštitnice gradskog središta.

Članak 5.

Grad ima grb i zastavu.

Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Grad i izražava pripadnost Gradu.

Članak 6.

Grb Grada ima oblik poluokruglog štita.

Štit je dvostruko razdijeljen. U prvom polju crvenobijele četvorine 5X2, u drugome na plavome na tri zelena brijega po jedna srebrna/bijela kula, a trećem u zlatno/žutom crno sidro s bijelim konopcem.

Odredbom članka 1. Izmjena i dopuna Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 7/13) koja je stupila na snagu 14. ožujka 2013. godine, riječi: »crveno sidro« zamijenjene su riječima: »crno sidro«.

Članak 7.

Zastava Grada je omjera 1:2, bijelo-žuto-plava trobojnica.

Članak 8.

Način uporabe, zaštita i čuvanje grba i zastave utvrđuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće) na temelju koje Gradonačelnik može odobriti njihovu uporabu pravnim osobama radi promicanja interesa Grada.

III. JAVNA PRIZNANJA

Članak 9.

Vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Članak 10.

Javna priznanja Grada su:

1. Počasni građanin Grada,

2. Nagrada Grada za životno djelo,

3. Nagrada Grada,

4. Zahvalnica Grada.

Članak 11.

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriteriji i postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuju se posebnom odlukom Vijeća.

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 12.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Grad uspostavlja, surađuje i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu.

Članak 13.

Grad daje inicijativu, mišljenja i prijedloge nadležnom tijelu u postupku pripremanja i donošenja odluka i drugih općih akata na razini Županije, zakona i drugih propisa na razini Republike Hrvatske, a koje ga se neposredno tiču.

Inicijative, mišljenja i prijedloge iz prethodnog stavka u ime Grada mogu podnositi Vijeće i Gradonačelnik neposredno nadležnom tijelu i posredno - putem vijećnika i zastupnika.

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 14.

Grad je samostalan u odlučivanju u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, zakonom i ovim Statutom i podliježe samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih tijela.

Grad u okviru samoupravnog djelokruga obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, koji nisu ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

-uređenje naselja i stanovanje,

-prostorno i urbanističko planiranje,

-komunalno gospodarstvo,

-brigu o djeci,

-socijalnu skrb,

-primarnu zdravstvenu zaištu,

-odgoj i osnovno obrazovanje,

-kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

-zaštitu potrošača,

-zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

-protupožarnu i civilnu zaštitu,

-promet na svom području,

-te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Članak 15.

Grad može, posebnom odlukom Vijeća obavljanje pojedinih poslova povjeriti Županiji, drugim jedinicama lokalne samouprave, a može preuzeti i obavljanje pojedinih poslova, ako mu te poslove povjeri druga jedinica lokalne samouprave.

Odnosi u svezi preuzimanja ili povjeravanja poslova iz ovog članka regulirat će se, na temelju odluke iz stavka 1. ovog članka, ugovorom što će ga zaključiti Gradonačelnik.

VI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 16.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju u lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu s zakonom i ovim Statutom.

Članak 17.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Grada, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Vijeća kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i Statutom.

Referendum temeljem odredaba Zakona i ovog Statuta raspisuje Vijeće.

Na temelju odredaba zakona i Statuta Grada raspisivanje referenduma može predložiti jedna trećina vijećnika Vijeća, Gradonačelnik, 20% ukupnog broja birača u Gradu i većina vijeća mjesnih odbora na području Grada.

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina vijećnika Vijeća, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio Gradonačelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području Grada, Vijeće je dužno izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih vijećnika Vijeća.

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u Gradu, Vijeće će dostaviti zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga. Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u Gradu i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama zakona te odluku o utvrđenom dostaviti Vijeću. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke. Protiv odluke središnjeg tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

Odredbom članka 2. Izmjena i dopuna Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko - goranske županije«, br. 7/13) koja je stupila na snagu 14. ožujka 2013. godine, stavak 3. je izmijenjen, a dodani su stavci 4., 5. i 6.

Članak 18.

Brisan

Odredbom članka 3. Izmjena i dopuna Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 7/13) koja je stupila na snagu 14. ožujka 2013. godine, članak 18. je brisan.

Članak 19.

Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje provedba referenduma.

Odredbom članka 4. Izmjena i dopuna Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 7/13) koja je stupila na snagu 14. ožujka 2013. godine, članak 19. je izmijenjen.

Članak 20.

Pravo glasanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Grada i upisani su u popis birača.

Članak 21.

Prijedlog koji na referendumu nije prihvaćen može se ponovno iznijeti na referendum u roku određenom zakonom.

Članak 22.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Vijeće, osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.

Odredbom članka 5. Izmjena i dopuna Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 7/13) koja je stupila na snagu 14. ožujka 2013. godine, u stavku 1. dodane su riječi: »osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna«.

U roku od 6 mjeseci ne može se ponovno odlučivati na referendumu o prijedlogu ili pitanju, za koje je donijeta odluka iz stavka 1. ovog članka.

Ukoliko se rok iz stavka 2. ovog članka drugačije odredi zakonom, postupat će se u skladu sa zakonom.

Članak 23.

Vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Grada kao i drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati 1/3 vijećnika Vijeća i Gradonačelnik.

Odlukom iz članka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne obvezuje Vijeće.

Odredbom članka 6. Izmjena i dopuna Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 7/13) koja je stupila na snagu 14. ožujka 2013. godine, dodan je stavak 4.

Članak 24.

Građani imaju pravo predlagati Vijeću donošenje određenog akta ili rješenje određenog pitanja iz djelokruga Vijeća.

O prijedlogu iz stavka 1. ovog članka Vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada, te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijama prijedloga.

Članak 25.

Tijela Grada dužna su omogućiti građanima i pravnim osobama podnošenje predstavki i pritužbi na svoj rad kao i na rad upravnih tijela Grada te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kad ime se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Čelnik tijela Grada odnosno upravnih odjela Grada dužan je na podnijete predstavke i pritužbe dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke odnosno pritužbe.

Tijela iz stavka 1. ovog članka dužna su u službenim prostorijama na vidnom mjestu osigurati potrebna tehnička i druga sredstva za podnošenje predstavki i pritužbi i omogućiti usmeno izjavljivanje predstavki i pritužbi.

VII. TIJELA GRADA

Članak 26.

Tijela Grada su Vijeće i Gradonačelnik.

1. VIJEĆE

Članak 27.

Vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo Grada koje donosi akte u okviru djelokruga Grada te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske, zakonom i ovim Statutom.

Članak 28.

Vijeće odlučuje o pitanjima iz samoupravne nadležnosti Grada, propisane odredbom iz članka 14.ovog Statuta, kao i o svima ostalim pitanjima ostvarivanja lokalnih potreba i interesa građana Grada, a osobito u poslovima koje se odnose na:

-uređenje naselja i stanovanje,

-prostorno i urbanističko planiranje,

-komunalno gospodarstvo,

-brigu o djeci,

-socijalnu skrb,

-primarnu zdravstvenu zaštitu,

-odgoj i osnovno obrazovanje,

-kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

-zaštitu potrošača,

-zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

-protupožarnu i civilnu zaštitu,

-promet na svom području,

-te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Članak 29.

Mandat članova Vijeća izabranih na redovitim izborima traje do objave odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora ili do objave odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Vijeća.

Članovima Vijeća izabranim na prijevremenim izborima mandat traje do isteka tekućeg mandata predstavničkih tijela izabranih na redovnim izborima.

Vijećnički mandat nije obvezujući i ne može se opozvati.

Članak 30.

Vijeće:

-donosi Statut Grada,

-donosi Poslovnik o radu,

-donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada,

-donosi odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,

-donosi odluke o gradskim porezima i naknadama, pristojbama i drugim prihodima od interesa za Grad,

-donosi Proračun, odluku o izvršavanju proračuna, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna,

-odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom Grada čija ukupna vrijednost prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Grada, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna (jedanmilijunkuna), a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna (sedamdesettisućakuna) onda odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom Grada čija vrijednost prelazi 70.000,00 kuna (sedamdesettisućakuna),

-donosi odluke o pristupanju međunarodnim udruženjima lokalnih jedinica drugih država, u skladu sa zakonom,

-raspisuje referendum,

-raspisuje izbore za članove vijeća mjesnih odbora,

-osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili Statutom,

-obavlja izbor, imenovanja, razrješenja predsjednika i 2 potpredsjednika Vijeća, predsjednika, potpredsjednika i članova radnih tijela Vijeća, drugih predstavnika Vijeća u tijelima i institucijama određenih zakonom i ovim Statutom,

-odlučuje o pokroviteljstvu koje prima Vijeće,

-uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada,

-osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,

-obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i ovim Statutom.

Odredbom članka 7. Izmjena i dopuna Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 7/13) koja je stupila na snagu 14. ožujka 2013. godine, alineja 7. je izmijenjena, dodane su nove alineje 10. i 11., dok su dotadašnje alineje 10. do 14. postale alineje 12. do 16.

Članak 31.

Poslovnikom Vijeća podrobnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, glasovanje i vođenje zapisnika kao i održavanje reda na sjednici Vijeća.

Članak 32.

Vijeće, radna tijela Vijeća održavaju sjednice, u pravilu, u sjedištu Grada.

Sjednicama Vijeća prisustvuje Gradonačelnik.

Sjednice Vijeća su javne, a javnost se može isključiti iznimno u slučajevima predviđenim posebnim zakonom i općima aktom Vijeća.

Članak 33.

Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira između vijećnika Vijeća, u pravilu tako da se jedan potpredsjednik bira iz reda većine Vijeća, a drugi iz reda manjine Vijeća, na njihov prijedlog.

Odredbom članka 8. Izmjena i dopuna Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 7/13) koja je stupila na snagu 14. ožujka 2013. godine, u stavku 1. dodane su riječi: »u pravilu tako da se jedan potpredsjednik bira iz reda većine Vijeća, a drugi iz reda manjine Vijeća, na njihov prijedlog«.

Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika može dati Odbor za izbor i imenovanje kao i pet vijećnika Vijeća.

Predsjednik i potpredsjednik biraju se javnim glasovanjem.

Za predsjednika i potpredsjednika izabran je kandidat za kojeg je glasala većina od ukupnog broja vijećnika.

Članak 34.

Kada je predloženo više kandidata za predsjednika ili potpredsjednika Vijeća, a niti jedan od kandidata ne dobije većinu glasova od ukupnog broja vijećnika Vijeća, glasovanje se ponavlja, na način da se glasuje o kandidatima koji su dobili najveći broj glasova, sve dok jedan od kandidata ne dobije većinu glasova od ukupnog broja vijećnika Vijeća.

Članak 35.

Predsjednik Vijeća:

-predstavlja Vijeće,

-saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Vijeća,

-predlaže dnevni red sjednica Vijeća,

-upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

-brine se o postupku donošenja odluka i drugih gradskih akata,

-usklađuje rad radnih tijela Vijeća,

-potpisuje odluke i druge akte koje donosi Vijeće,

-brine o suradnji Vijeća i Gradonačelnika,

-brine se o zaštiti prava vijećnika Vijeća,

-obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Vijeća.

Članak 36.

Vijeće broji 15 članova-vijećnika, izabranih na način i po postupku propisanom posebnim zakonom.

Odredbom članka 9. Izmjena i dopuna Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 7/13) koja je stupila na snagu 14. ožujka 2013. godine, broj 13 zamijenjen je brojem 15.

Članak 37.

Mandatno razdoblje Vijeća traje četiri godine.

Članak 38.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran, u slučajevima i u rokovima propisanim Zakonom o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 39.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

-sudjelovati na sjednicama Vijeća,

-raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća,

-predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,

-postavljati pitanja iz djelokruga rada Vijeća,

-postavljati pitanja Gradonačelniku i zamjeniku Gradonačelnika,

-sudjelovati na sjednicama radnih tijela Vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,

-prihvatiti se članstva u najviše 2 radna tijela u koje ga izabere Vijeće,

-tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Grada te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.

-ima pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost.

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Vijeća.

Odredbom članka 10. Izmjena i dopuna Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 7/13) koja je stupila na snagu 14. ožujka 2013. godine, u stavku 1. dodana je nova alineja 9., iza stavka 1. je dodan novi stavak 2., dok su dotadašnji stavci 2. i 3. postali stavci 3. i 4.

Članak 40.

Vijeće ima Mandatno povjerenstvo.

Mandatna povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.

Mandatno povjerenstvo na konstituirajućoj sjednici izvješćuje Vijeće o provedenim izborima za Vijeće i imenima izabranih vijećnika, o podnesenim ostavkama na vijećničku funkciju, o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku funkciju te izvješćuje Vijeće o nastupu zamjenika vijećnika, u slučajevima mirovanja ili prestanka mandata vijećnika.

Članak 41.

Vijećnik svoju dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.

Vijećnik ima pravo na naknadu koje ostvari obavljanjem dužnosti, u skladu s kriterijima i mjerilima propisanim posebnom odlukom.

Odredbom članka 11. Izmjena i dopuna Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 7/13) koja je stupila na snagu 14. ožujka 2013. godine, brisana je riječ: »troškova«.

1.1. Radna tijela Vijeća

Članak 42.

Za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, te priprema i podnošenje odgovarajućih prijedloga za praćenje provođenja utvrđene politike i praćenja izvršavanja odluka i akata Vijeća, za koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja, za proučavanje i raspravljanje i drugih pitanja iz nad

ležnosti Vijeća te za izvršavanje određenih zadataka i poslova od interesa za Vijeće, Vijeće osniva radna tijela Vijeća.

Vijeće može osnovati stalna ili povremena radna tijela.

Članak 43.

Stalna radna tijela Vijeća su:

-Odbor za statutarno-pravna pitanja,

-Odbor za izbor i imenovanja,

-Odbor za gospodarstvo, razvoj, proračun i financije,

-Odbor za komunalne poslove, prostorno planiranje i ekologiju,

-Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb i socijalnu politiku,

-Odbor za odgoj, obrazovanje, znanost, kulturu i šport.

Stalna radna tijela imaju predsjednika, potpredsjednika i tri člana.

Članak 44.

Radi razmatranja i drugih pitanja, Vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati i druga radna tijela Vijeća.

Odlukom o osnivanju radnih tijela Vijeća uređuje se njihov naziv, sastav, djelokrug i način rada.

Članak 45.

Odbor za statutarno-pravna pitanja:

-razmatra prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Vijeće u pogledu njihove usklađenosti sa zakonom i Statutom te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljenje i prijedloge Vijeću,

-razmatra poticaje za donošenje odluka i akata,

-utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i akata Vijeća kada je tim aktima ovlašten ili kada to ocijeni potrebnim,

-obavlja i druge poslove određene Poslovnikom Vijeća.

Članak 46.

Odbor za izbor i imenovanja:

-predlaže izbor i imenovanje dužnosnika koje bira odnosno imenuje Vijeće,

-predlaže imenovanje predstavnika Vijeća u određena društvena tijela i organizacije,

-priprema i podnosi Vijeću prijedlog za izbor članova te predsjednika i potpredsjednika radnih tijela Vijeća,

-obavlja druge poslove određene Poslovnikom Vijeća.

Članak 47.

Odbor za gospodarstvo, razvoj, proračun i financije, razmatra sva pitanja koja su vezana uz proračun, izmjene i dopune proračuna, odluku o izvršavanju proračuna, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, gospodarskog razvitka Grada, razmatra koncepciju i strategiju razvitka poduzetništva i male privrede.

Članak 48.

Odbor za komunalne poslove, prostorno planiranje i ekologiju razmatra pitanja u svezi:

-prostornog i urbanističkog planiranja,

-komunalnog gospodarstva,

-zaštite i unapređenja prirodnog okoliša.

Članak 49.

Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb i socijalnu politiku razmatra sva pitanja koja su vezana uz primarnu zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb stanovništva u Gradu.

Članak 50.

Odbor za odgoj, obrazovanje, znanost, kulturu i šport razmatra sva pitanja iz odnosnih područja. (odgoja, obrazovanja, znanosti, kulture i športa).

Članak 51.

Članovi radnih tijela Vijeća mogu biti, osim vijećnika, i istaknuti stručnjaci te javni i društveni radnici, s time da u svakome radnom tijelu mora biti najmanje po jedan vijećnik.

2. GRADONAČELNIK

Članak 52.

Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada.

Iznimno od stavka 1. ovog članka nositelj izvršne vlasti je i zamjenik Gradonačelnika koji obnaša dužnost Gradonačelnika u slučajevima propisanim zakonom.

Zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika je zamjenik Gradonačelnika koji je izabran na neposrednim izborima zajedno s Gradonačelnikom, a dužnost Gradonačelnika obnaša ako je mandat Gradonačelnika prestao nakon isteka dvije godine mandata u Gradu.

Zamjenik iz stavka 2. i 3. ovog članka koji obnaša dužnost Gradonačelnika ima sva prava i dužnosti Gradonačelnika.

Gradonačelnik ima jednog zamjenika.

Gradonačelnik i zamjenik Gradonačelnika biraju se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.

Odredbom članka 12. Izmjena i dopuna Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 7/13) koja je stupila na snagu 14. ožujka 2013. godine, dodani su novi stavci 2. i 3. dok su dotadašnji stavci 2. i 3. postali stavak 4. i 5.

Članak 53.

Gradonačelnik obavlja izvršne poslove u Gradu i to:

-priprema prijedloge općih akata,

-predlaže Vijeću donošenje općih kata i mjera,

-izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Vijeća,

-daje mišljenje o prijedlozima akata koje Vijeću podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

-utvrđuje prijedlog proračuna te predlaže Vijeću donošenje proračuna, odluke o izvršavanju proračuna, polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,

-usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada u obavljanju poslova iz njihovog djelokruga te nadzire njihov rad,

-upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada kao i prihodima i rashodima Grada u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Grada,

-odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Grada i raspolaganju ostalom imovinom u skladu sa zakonom, ovim Statutom i posebnim propisima čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, a najviše do 1.000.000,00 kuna (jedanmilijunkuna), a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna (sedamdesettisućakuna), tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna (sedamdesettisućakuna), ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu Grada i provedeno u skladu sa zakonom.

-upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada,

-donosi pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada,

-donosi odluku o utvrđivanju vrijednosti koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta u upravnim tijelima Grada,

-zaključuje kolektivni ugovor radi utvrđivanja prava i obveza službenika i namještenika zaposlenih u upravnim tijelima Grada,

-imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela Grada,

-utvrđuje plan prijma u službu u upravnim tijelima Grada,

-donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,

-razmatra financijska izvješća o poslovanju, revizijske izvještaje i izvještaje nadzornih tijela pravnih osoba u kojima Grad ima udjele u kapitalu,

-odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom vlasništvu Grada,

-odlučuje o davanju jamstva pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove,

-donosi sve druge odluke glede pravnih subjekata koje je Grad osnovao ili u kojima je suosnivač, a koje zakonom nisu stavljene u nadležnost Vijeća,

-podnosi Vijeću odgovarajuća izvješća,

-imenuje i razrješuje predstavnike Grada u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba osnovanih za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za grad, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

-član je skupštine u trgovačkim društvima čiji je suvlasnik ili suosnivač Grad,

-predsjednik je skupštine trgovačkih društava koja su u većinskom vlasništvu Grada,

-obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,

-obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim propisima.

Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavak 1. alineje 21. ovog članka Gradonačelnik je dužan dostaviti Vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja i objaviti u službenom glasilu Grada.

Odredbom članka 13. Izmjena i dopuna Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko - goranske županije«, br. 7/13) koja je stupila na snagu 14. ožujka 2013. godine, u stavku 1. izmijenjena je alineja 8., iza alineje 20. dodana je nova alineja 21., dotadašnje alineje 21. do 14. postale su alineja 22. do 25., a dodan je i stavak 2.

Članak 54.

Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Grada.

Članak 55.

Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od Gradonačelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.

Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Vijeće ne može zahtijevati od Gradonačelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 56.

Pored izvješća iz članka 55. ovog Statuta, Vijeće može tražiti od Gradonačelnika izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga rada.

Izvješće iz stavka 1. ovog članka podnosi se na način i u postupku utvrđenim Poslovnikom Vijeća.

Članak 57.

Gradonačelnik, u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada ima pravo obustaviti od primjene opći akt Vijeća. Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, Gradonačelnik će donijet odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta. Gradonačelnik ima pravo zatražiti od Vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu.

Ako Vijeće ne otkloni uočene nedostatke iz stavka 1. ovog članka Gradonačelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.

Predstojnik ureda državne uprave će u roku od 8 dana od zaprimanja ocijeniti osnovanost odluke Gradonačelnika o obustavi od primjene općeg akta.

Odredbom članka 14. Izmjena i dopuna Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko - goranske županije«, br. 7/13) koja je stupila na snagu 14. ožujka 2013. godine, izmijenjen je članak 57.

Članak 58.

Gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti, zamjenjuje zamjenik.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, zamjenik Gradonačelnika mora sve svoje aktivnosti podrediti i prilagoditi gradonačelnikovim uputama.

Gradonačelnik može obavljanje određenih poslova povjeriti zamjeniku.

Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa Gradonačelnika.

Povjeravanjem poslova zamjeniku, ne prestaje odgovornost Gradonačelnika za njihovo obavljanje.

Članak 59.

Gradonačelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona:

1.ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanom Zakonom o općem upravnom postupku,

2.ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

3.ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca, danom pravomoćnosti sudske presude,

4.ako mu prestane prebivalište na području Grada, danom prestanka prebivališta,

5.ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,

6.smrću.

Pročelnik upravnog odjela nadležnog za službeničke odnose će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata Gradonačelnika.

Ako je prestanaka mandata Gradonačelnika nastupio prije isteka dvije godine mandata, raspisat će se prijevremeni izbori za Gradonačelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Gradonačelnika obnašat će njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim, a ako je mandat prestao i njegovom zamjeniku, do provedbe prijevremenih izbora dužnost Gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Ako je prestanak mandata Gradonačelnika nastupio nakon isteka dvije godine mandata, neće se raspisivati izbori za Gradonačelnika, a dužnost Gradonačelnika do kraja mandata obnašat će njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim.

Ako za vrijeme trajanja mandata Gradonačelnika prestane mandata njegovom zamjeniku neće se raspisati prijevremeni izbori za zamjenika Gradonačelnika.

Ako prestane mandat zamjeniku koji obnaša dužnost Gradonačelnika iz stavak 4. ovog članka raspisat će se prijevremeni izbori za Gradonačelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Odredbom članka 15. Izmjena i dopuna Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 7/13) koja je stupila na snagu 14. ožujka 2013. godine, izmijenjen je članak 59.

Članak 60.

Gradonačelnik i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim mogu se opozvati putem referenduma.

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20 % ukupnog broj birača u Gradu.

Vijeće će dostaviti zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od zaprimanja prijedloga. Ako središnje tijelo uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu donese odluku da je prijedlog ispravan, odnosno da je podnesen od potrebnog broja birača u Gradu, Vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke.

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika Gradonačelnika.

Referendum za opoziv Gradonačelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za Gradonačelnika.

Odluka o opozivu Gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u Gradu.

Odredbom članka 16. Izmjena i dopuna Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko - goranske županije«, br. 7/13) koja je stupila na snagu 14. ožujka 2013. godine, izmijenjen je članak 60.

Članak 61.

Brisan

Odredbom članka 17. Izmjena i dopuna Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko - goranske županije«, br. 7/13) koja je stupila na snagu 14. ožujka 2013. godine, članak 61. je brisan.

Članak 62.

Odnos Vijeća i Gradonačelnika uređuje se Poslovnikom Vijeća u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

VIII. UPRAVNA TIJELA I JAVNE SLUŽBE GRADA

1. Upravna tijela Grada

Članak 63.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada kao i poslova državne uprave prenijetih na Grad ustrojavaju se upravni odjeli i službe (upravna tijela).

Odredbom članka 18. Izmjena i dopuna Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 7/13) koja je stupila na snagu 14. ožujka 2013. godine, u stavku 1. riječi: »upravi odjeli i službe (upravna tijela)« zamijenjeni su riječima: »upravni odjeli i službe (upravna tijela)«.

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela iz stavka 1. ovog članka uređuje se općima aktom Vijeća.

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje, na temelju javnog natječaja imenuje Gradonačelnik.

Gradonačelnik može razriješiti pročelnika pod uvjetima predviđenim zakonom.

Članak 64.

Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Gradonačelniku.

Članak 65.

U upravnim tijelima upravne, stručne i ostale poslove obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga tijela u kojem rade, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.

Članak 66.

Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja od značaja za rad službenika i namještenika u upravnim tijelima uređuju se posebnim aktima u skladu s posebnim zakonom.

Članak 67.

Sredstva za rad upravnih tijela osiguravaju se u Proračunu Grada.

Članak 68.

Službenici u upravnim tijelima poticat će se na trajno stručno osposobljavanje i usavršavanje putem tečajeva, seminara i školovanja.

2. Javne službe Grada

Članak 69.

Grad u okviru samoupravnog djelokruga obavlja djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Članak 70.

Grad osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 69. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društava, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.

Obavljanje određenih djelatnosti Grad može povjeriti drugim pravnim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

IX. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 71.

Radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja u upravljanju lokalnim poslovima građani imaju pravo osnivati jedinice mjesne samouprave.

Članak 72.

Kao jedinica mjesne samouprave, osniva se u skladu sa zakonom i ovim Statutom, Mjesni odbor.

Mjesni odbor osniva se kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, o lokalnim poslovima od neposredno i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Mjesni odbori su pravne osobe.

Članak 73.

Mjesni odbor osniva se za dio Grada koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu cjelinu.

U Gradu se osnivaju sljedeći mjesni odbori:

-Mjesni odbor Bakar za područje naselja Bakar,

-Mjesni odbor Hreljin za područje naselja Hreljin,

-Mjesni odbor Krasica za područje naselja Krasica,

-Mjesni odbor Kukuljanovo za područje naselja Kukuljanovo i Ponikve,

-Mjesni odbor Praputnjak za područje naselja Praputnjak,

-Mjesni odbor Škrljevo za područje naselja Škrljevo i Plosna,

-Mjesni odbor Zlobin za područje naselja Zlobin.

Članak 74.

Inicijativu za osnivanje mjesnog odbora mogu dati:

-postojeći mjesni odbori,

-građani - stanovnici Grada,

-udruge građana sa sjedištem i djelovanjem na području Grada.

Inicijativa iz stavka 1. ovog članka dostavlja se ovlaštenim predlagateljima odluka i drugih općih akata iz nadležnosti Vijeća.

Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mora sadržavati najmanje ove podatke:

-o nazivu mjesnog odbora čije se osnivanje predlaže, a koji ne može biti istovjetan nazivu već postojećega mjesnog odbora,

-o području mjesnog odbora čije se osnivanje predlaže, s opisom granica i grafičkim prikazom obuhvata, označenog na zemljovidu u mjerilu od najmanje 1:1.000,

-sjedištu mjesnog odbora čije se osnivanje predlaže, s točnom adresom i smještajem prostorija u kojima će djelovati tijela mjesnog odbora,

-obrazloženju razloga i potrebe za osnivanje mjesnog odbora,

-programu rada mjesnog odbora čije se osnivanje predlaže,

-izvorima i iznosu sredstava potrebnih za rad mjesnog odbora čije se osnivanje predlaže,

-opsegu i organizaciji administrativno-stručnih i drugih poslova koje će trebati obavljati za potrebe funkcioniranja mjesnog odbora čije se osnivanje predlaže.

Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora obvezno se dostavlja Gradonačelniku, radi davanja mišljenja o osnovanosti razloga za osnivanje mjesnog odbora te osobito o osnovanosti podataka o iznosu i izvorima sredstava za rad mjesnog odbora čije se osnivanje predlaže.

Članak 75.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Vijeća mjesnog odbora imaju od 5 do 9 članova i to:

-vijeće mjesnog odbora Bakar ima devet članova,

-vijeće mjesnog odbora Hreljin ima devet članova,

-vijeće mjesnog odbora Krasica ima sedam članova,

-vijeće mjesnog odbora Kukuljanovo ima sedam članova,

-vijeće mjesnog odbora Praputnjak ima sedam članova,

-vijeće mjesnog odbora Škrljevo ima sedam članova,

-vijeće mjesnog odbora Zlobin ima pet članova.

Članak 75.a

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.

Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim sustavom.

Mandat članova vijeća mjesnih odbora traje četiri godine.

Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava većinom glasova svih članova bira predsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine.

Odredbom članka 19. Izmjena i dopuna Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 7/13) koja je stupila na snagu 14. ožujka 2013. godine, dodan je članak 75.a.

Članak 76.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila i poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Vijeća i Gradonačelnika.

Članak 77.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora osobito u pogledu:

-vođenje brige o uređenju područja mjesnog odbora,

-poboljšanju kvalitete stanovanja,

-potreba obavljanja komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti te lokalne infrastrukture,

-osiguravanje potreba stanovnika u oblasti brige o djeci, obrazovanju i odgoju, javnog zdravlja,

-zaštite okoliša,

-socijalne skrbi stanovništva,

-osiguranje potreba u kulturi, tehničkoj kulturi, tjelesnoj kulturi i športu,

-davanja mišljenja na određivanje namjene u slučaju davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada, a koji se nalazi na području mjesnog odbora,

-davanja mišljenja o trajanju radnog vremena u trgovini i ugostiteljstvu na području mjesnog odbora,

-davanja mišljenja o raspolaganju nekretninama Grada koje se nalaze na području mjesnog odbora,

-prenesenih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada.

Mjesnim odborima povjeravaju se ovi poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada:

-u djelatnosti uređenja naselja-predlaganje mjera za poboljšanje stanja, sudjelovanje u nadzoru nad izvršavanjem obveza iz komunalnog reda i dojavljivanje komunalnom redarstvu,

-u djelatnosti uređenja stanovanja-dojava kvarova na vodovima, instalacijama,

-javnim uređajima, oštećenjima kolnika, pločnika, o nedostatku javnih rasvjetnih tijela, čišćenju snijega i leda, opskrbi vodom,

-u djelatnosti prostornog i urbanističkog planiranja- sudjelovanje u raspravama o namjeni površina, o koncepciji uređenja područja i dr.,

-u djelatnosti brige o djeci - anketiranje o zainteresiranosti za korištenje vrtića,

-potrebi organiziranja akcija radi dječje skrbi (cijepljenje, besplatna zdrava hrana),

-sistematski pregledi mimo zdravstvenih standarda i sl.,

-u djelatnosti socijalne skrbi-detektiranje potrebnih, pomoć u dostavi hrane i potrepština nepokretnima ili nemoćnima,

-dojava promjena koje su od utjecaja na stjecanje ili gubitak prava iz socijalnih programa,

-predlaganje općih i konkretnih mjera i kriterija,

-u djelatnosti primarne zdravstvene zaštite-kontrola pravilnosti pružanja usluga (radno vrijeme, eventualna naplata dijela usluga, ophođenje, požrtvovnost, urednost prostora, oprema), predlaganje mjera za poboljšanje stanja,

-u djelatnosti odgoja i osnovnog obrazovanja - suradnja s odgovarajućim ustanovama koje djeluju na području mjesnog odbora ili Grada, djelatno uključivanje u njihove akcije,

-u djelatnosti kulture, tjelesne kulture i športa-analizom stvarnih potreba i dosegnutim mogućnostima, radi realnog planiranja i predlaganja optimalnih rješenja,

-u djelatnosti zaštite potrošača - dostava podataka o pojavama i slučajevima u kojima se oštećuju prava potrošača (cijena, količine, kakvoća, pogodovanje kupaca, deklaracije o sastavu i porijeklu robe, kršenje zabrana prometa pojedinih roba ili pojedinim skupinama kupaca),

-u djelatnosti zaštite i unapređenja prirodnog okoliša - staranje o čistoći, pravilnom rukovanju otpadom, dojava podataka o prekršiteljima, o stvarateljima divljih deponija ili o neovlaštenim korisnicima postojećih deponija, o zagađenjima i zagađivačima,

-u djelatnosti protupožarne zaštite - aktivno sudjelovanje u prevenciji, sudjelovanje i pomoć u radu DVD- ima,

-u djelatnosti civilne zaštite-sudjelovanje u odgovarajućim jedinicama koje osniva Grad ili lokalna ili šira zajednica.

Članak 78.

Vijeće mjesnog odbora radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značaja, može sazivati mjesne zborove građana.

Članak 79.

Prostor za kulturne i društvene potrebe u mjesnim odborima te za obavljanje administrativnih i drugih poslova za mjesne odbore osigurava Gradonačelnik.

Članak 80.

Rad mjesnih odbora financira se osobito iz ovih izvora:

-Proračuna Grada,

-priloga građana,

-darova,

-drugih izvora.

Iznos sredstava i način financiranja iz stavka 1., podstavka 1. ovog članka svake godine se utvrđuje Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada.

Članak 81.

Nadzor nad zakonitošću rada organa mjesnog odbora obavlja Gradonačelnik koji može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši Statut Grada, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

Članak 82.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Vijeće.

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje Vijeće općima aktom, odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Odredbom članka 20. Izmjena i dopuna Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 7/13) koja je stupila na snagu 14. ožujka 2013. godine, izmijenjen je članak 82.

X. IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA

Članak 83.

Sve pokretne i nepokretne stvari koje pripadaju Gradu kao i prava koja pripadaju Gradu čine imovinu Grada.

Grad mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog domaćina.

Odredbom članka 21. Izmjena i dopuna Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 7/13) koja je stupila na snagu 14. ožujka 2013. godine, dodan je stavak 2.

Članak 84.

Brisan

Odredbom članka 22. Izmjena i dopuna Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko - goranske županije«, br. 7/13) koja je stupila na snagu 14. ožujka 2013. godine, brisan je članak 84.

Članak 85.

Grad ima prihode kojima u okviru samoupravnog djelovanja slobodno raspolaže.

Prihodi Grada razmjerni su poslovima koje Grad obavlja u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Obveze odnosno rashodi Grada razmjerni su prihodima koje Grad ostvari sukladno utvrđenim izvorima financiranja.

Članak 86.

Prihod Grada su:

-gradski porezi, prirezi, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom o posebnim odlukama Grada,

-prihodi od stvari u vlasništvu grada i imovinskih prava,

-prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada odnosno u kojima Grad ima udjele ili dionice,

-prihodi od koncesija,

-novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Grad u skladu sa zakonom,

-udio u zajedničkim porezima sa Primorsko-goranskom županijom i Republikom Hrvatskom te dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,

-sredstva, pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu,

-drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 87.

Posebnom odlukom Vijeća utvrđuju se vrste poreza, kao vlastitih prihoda Grada, porezne obveznike, porezne osnovice, stope i visine, način obračuna i plaćanje poreza te oslobađanje od plaćanja poreza.

Članak 88.

Planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna i izvještavanje o izvršenju proračuna provodi se na način, po postupku i u rokovima sukladno zakonu kojim se uređuje proračun.

Članak 88.a

Proračun donosi Vijeće u skladu s posebnim zakonom.

Gradonačelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj predlaže Vijeću donošenje proračuna. Podneseni prijedlog proračuna Gradonačelnik može povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.

Ukoliko se proračun za narednu proračunsku godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, vodi se privremeno financiranje i to najduže za razdoblje od 3 mjeseca. Odluku o privremenom financiranju donosi Vijeće u skladu sa zakonom i svojim Poslovnikom.

Ako se prije početka naredne godine ne donese ni odluka o privremenom financiranju, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih izdataka u skladu s posebnim zakonom.

Odredbom članka 23. Izmjena i dopuna Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 7/13) koja je stupila na snagu 14. ožujka 2013. godine, dodan je članak 88.a.

Članak 89.

Grad se može zadužiti uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira sukladno odredbama posebnog zakona.

Grad može davati jamstva i suglasnosti za zaduživanje sukladno ovom Statutu i zakonu kojim se uređuje proračun.

Članak 90.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada nadzire Vijeće.

Zakonitost materijalnog i financijskog poslovanja Grada nadzire Ministarstvo financija odnosno drugo zakonom određene tijelo.

XI. JAVNOST RADA

Članak 91.

Rad Vijeća, Gradonačelnika i upravnih tijela Grada je javan.

Članak 92.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Vijeća.

Članak 93.

Javnost rada Vijeća osigurava se:

-javnim održavanjem sjednica,

-izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

-objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Grada i na web stranicama Grada.

Članak 94.

Javnost rada Gradonačelnika osigurava se:

-održavanjem redovnih mjesečnih konferencija za medije,

-izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

-objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Grada i na web stranicama Grada,

-objavljivanjem izvješća o rezultatima rada u mandatnom razdoblju.

Članak 95.

Javnost rada upravnih tijela Grada osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

XII. AKTI GRADA

Članak 96.

Vijeće, na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom, donosi Statut Grada, Poslovnik Vijeća, odluke i druge opće akte, proračun, odluku o izvršavanju Proračuna, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i zaključke.

Vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte kada, u skladu sa zakonom, rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Članak 97.

Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Vijeće, obavlja ured državne uprave u županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

Predsjednik Vijeća je dužan dostaviti statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt predstojniku ureda državne uprave u županiji zajedno sa izvatkom iz zapisnika koje se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan statutom i poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.

Predsjednik Vijeća dužan je akte iz članka 2. ovog članka bez odgode dostaviti Gradonačelniku.

Odredbom članka 24. Izmjena i dopuna Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 7/13) koja je stupila na snagu 14. ožujka 2013. godine, u stavku 2. riječ: »Gradonačelnik« zamijenjena je riječju: »Predsjednik Vijeća« i dodan je stavak 3.

Članak 97.a

Nadzor zakonitosti neupravnih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose Vijeće i Gradonačelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svom djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

U provedbi nadzora nadležno tijelo oglasit će pojedinačni neupravni akt ništavim u slučaju:

1.ako je akt donijelo neovlašteno tijelo,

2.ako je u postupku donošenja akta povrijeđen zakon, statut ili drugi opći akt Grada,

3.ako se akt odnosi na pitanje koje nije u djelokrugu Grada,

4.ako je nepravilno primijenjen zakon ili drugi propis, odnosno opći akt.

U slučaju iz stavka 2. ovog članka ovlašteno tijelo može donijeti rješenje u roku od godine dana od donošenja pojedinačnog akta.

Protiv rješenja kojim se pojedinačni neupravni akt proglašava ništavim nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

Odredbom članka 25. Izmjena i dopuna Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 7/13) koja je stupila na snagu 14. ožujka 2013. godine, dodan je članak 97.a.

Članak 98.

Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi zaključke, rješenja, pravilnike i druge opće akte kada je na to ovlašten zakonom ili općim aktom Vijeća.

Gradonačelnik donosi rješenja i druge pojedinačne akte kada, u skladu sa zakonom, rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Članak 99.

Protiv pojedinačnih akata Vijeća i Gradonačelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravi spor.

Članak 100.

Radna tijela Vijeća daju mišljenja i prijedloge Vijeću te donose zaključke i preporuke.

Članak 101.

Opći akti, prije stupanja na snagu, moraju biti objavljeni u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Opći akti, u pravilu, stupaju na snagu osmog dana po objavi. Iznimno, iz osobito opravdanih razloga, općim aktom se može odrediti da stupa na snagu danom objave.

Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

Članak 102.

Gradonačelnik osigurava izvršenje općih akata na način i u postupku propisanom ovim Statutom te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela Grada koja obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Grada.

Članak 103.

Upravna tijela osnovana za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih akata Vijeća i Gradonačelnika.

U provođenju nadzora iz stavka 1. ovog članka upravna tijela mogu, u slučaju neprovođenja općih akata, poduzeti mjere propisane tim aktom.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 104.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika ili Gradonačelnik.

O prijedlogu Statuta Grada odlučuje Vijeće većinom glasova svih članova Vijeća.

Članak 105.

Do donošenja općih akata u skladu s odredbama ovog Statuta primjenjivat se će opći akti Grada u onim odredbama koje nisu u suprotnosti s odredbama zakona i ovog Statuta.

U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz stavka 1. ovog članka neposredno će se primjenjivati odredbe zakona i ovog Statuta.

Članak 106.

Brisan

Odredbom članka 26. Izmjena i dopuna Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko - goranske županije«, br. 7/13) koja je stupila na snagu 14. ožujka 2013. godine, brisan je članak 106.

Članak 107.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/06 i 10/07).

Klasa: 021-05/13-01/02

Ur. broj: 2170-02-04/2-13-6

Bakar, 26. rujna 2013.

Predsjednik
Odbora za statutarno-pravna pitanja
Gradskog vijeća Grada Bakra
Zdravko Božićević, dipl. iur., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr