SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 37. Ponedjeljak, 21. listopada 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

92.

Na temelju članka 138. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13), te članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 26/09, 32/09 i 10/13) Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj na svojoj sjednici održanoj dana 14. listopada 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne
vodne građevine

Članak 1.

U članku 1. Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (»Službene novine Primorsko-goranske županijë, br. 24/11. i 34/11) brišu se riječi ¨naknada za priključenje sukladno zakonu kojim se uređuje financiranje vodnog gospodarstva, način plaćanja naknade za priključenje sukladno zakonu kojim se uređuje financiranje vodnog gospodarstva, način i uvjeti financiranja gradnje komunalnih vodnih građevina od strane budućih korisnika, te kaznene odredbe u svezi priključenja građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine.¨

Članak. 2.

Briše se članak. 20.

Članak 3.

Briše se cijela Glava V. »NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE«, Glava VI. »NAČIN PLAĆANJA NAKNADE« i Glava VII. NAČIN I UVJETI FINANCIRANJA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA OD STRANE BUDUĆIH KORISNIKA, Glava VIII postaje Glava V, a Glava X postaje Glava VI.

Članak. 4.

U članku 26. brišu se riječi »za prekršaje iz članka 27. ove Odlukë i stavak 2.

Članak. 5.

Briše se cijela Glava IX. KAZNENE ODREDBE.

Članak. 6.

Briše se članak. 28.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priključenu na komunalne vodne građevine objavljena u »Službene novinama Primorsko-goranske županije« broj 34/11.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 325-01/13-01/02

Ur.broj: 2213/01-01-13-4

Mali Lošinj, 14. listopada 2013.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr