SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 36. Petak, 11. listopada 2013.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

48.

Na temelju članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12 i 94/13), članka 26. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat (»Službene novine PGŽ« broj 48/12 i 25/13«) te članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine PGŽ« broj 25/09, 35/09 i 13/13), a nakon provedenog postupka za davanje koncesije i Obavijesti o namjeri davanja koncesije objavljene u Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj objave: 2013/S 01K-0067445, Općinsko vijeće Općine Punat na svojoj 5. sjednici održanoj 27. rujna 2013. godine donosi

ODLUKU
o davanju koncesije za obavljanje komunalnih
djelatnosti - obavljanje dimnjačarskih poslova
na području Općine Punat

Članak 1.

Općina Punat (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) dodjeljuje koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti - obavljanje dimnjačarskih poslova slijedećem ponuditelju:

IN GRUPA dimnjačarski obrt, vlasnik Igor Nenadić, sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Vjekoslava Bacha 32, OIB: 38081566027 (u daljnjem tekstu: Koncesionar).

Članak 2.

Koncesija iz članka 1. ove Odluke daje se na rok od 5 (pet) godina. Rok započinje teći sklapanjem Ugovora o koncesiji između Davatelja koncesije i Koncesionara.

Članak 3.

Koncesionar je dužan dimnjačarske poslove obavljati u skladu sa svim pozitivnim propisima koji se na tu djelatnost odnose, a naročito u skladu sa odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o zaštiti od požara.

Koncesionar je dužan pridržavati se odredaba Odluke o dimnjačarskim poslovima (»Službene novine PGŽ« br. 7/ 97 i 25/09) kojom se detaljnije utvrđuju poslovi koje koncesionar mora obavljati, kao i ostale obaveze Davatelja koncesije i Koncesionara.

Članak 4.

Visina naknade za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova utvrđuje se u visini od 6.000,00 kn godišnje, koja se plaća u dvije rate i to: prva rata do 30. lipnja, druga rata do 31. prosinca tekuće godine.

Članak 5.

Koncesionar je dužan naplaćivati pruženu uslugu prema cijenama iz cjenika priloženog uz ponudu, koji čini sastavni dio ove Odluke.

Koncesionar će svoje usluge naplatiti nakon što iste izvrši, na temelju ispostavljenog pisanog računa.

Članak 6.

Davatelj koncesije i Koncesionar sklopit će Ugovor o koncesiji najkasnije u roku 10 dana od dana isteka roka mirovanja (15 dana od dana dostave ove Odluke svakom

ponuditelju). Ukoliko se žalbom pokrene postupak pravne zaštite, ugovor o dodjeli koncesije potpisati će se kada Odluka o dodjeli koncesije postane izvršna.

Članak 7.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Punat da na temelju ove Odluke, s Koncesionarom sklopi Ugovor o koncesiji kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze Davatelja koncesije i Koncesionara.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Obrazloženje

Općina Punat provela je postupak davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti - obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Punat, te je:

- dana 29. srpnja 2013. godine donesena je Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Punat

- dana 30. srpnja 2013. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije, broj objave: 2013/S 01K-0067445

- dana 30. kolovoza 2013. godine u 12:30 sati proveden je postupak javnog otvaranja ponuda, te je utvrđeno da su do roka za dostavu ponuda pristigle ukupno 3 (tri) ponude ponuditelja:

. IN GRUPA dimnjačarski obrt, vlasnik Igor Nenadić, Vjekoslava Bacha 32, Slavonski brod

. Dimnjačarstvo Valjak d.o.o., Črešnjevo, Školska 11, 42201 Beretinec

. D.I.M.Š.O. d.o.o., Mavrinci 24/5, 51219 Čavle

postupkom pregleda i ocjena ponuda, o čemu je sastavljen Zapisnik KLASA: 363-02/13-01/1, URBROJ: 2142-02- 03/5-13-23 od 9. rujna 2013. godine, ustanovljeno je da je ponuda ponuditelja IN - GRUPA dimnjačarski obrt, vlasnik Igor Nenadić, Vjekoslava Bacha 32, Slavonski brod, u potpunosti sukladno uvjetima iz Dokumentacije za nadmetanje i valjana, te je, prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude, ocijenjena najpovoljnijom.

Na temelju tako provedenog postupka donosi se Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti - dimnjačarskih poslova na području Općine Punat kao u izreci Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Nezadovoljna strana može izjaviti žalbu na način i u rokovima propisanim Zakonom o javnoj nabavi (»Narodne novine«, br. 90/11 i 83/13). Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave, Koturaška 43/IV, Zagreb, u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno ili poštom. Istodobno, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i davatelju koncesije na dokaziv način. Žalba se izjavljuje u roku od 5 (pet) dana od dana primitka ove Odluke u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabiru ponuda, sukladno članku 146. Zakona o javnoj nabavi.

Klasa: 021-05/13-01/8

Ur. broj: 2142-02-01-13-3

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr