SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 36. Petak, 11. listopada 2013.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

44.

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 27. rujna 2013. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/10, 48/12 i 6/13) članku 5. stavku 1. podstavku 1. alineja 6. mijenja se i glasi:

»- građevina na području UPU 9 - građevinsko područje naselja N2-Stara Baška sa pripadajućim građevinskim područjem sportsko-rekreacijske namjene R7a sa mogućnošću priključenja na vodoopskrbni sustav naselja Stara Baška,«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. podstavku 2. alineja 3. mijenja se i glasi:

»- građevina na području UPU 9 - građevinsko područje naselja N2-Stara Baška sa pripadajućim građevinskim područjem sportsko-rekreacijske namjene R7a koja nema mogućnost priključenja na vodoopskrbni sustav naselja Stara Baška.«.

Članak 3.

U članku 5. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Mogućnost priključenja građevine iz podstavaka 1. i 2. stavka 1. ovog članka na vodoopskrbni sustav naselja Stara Baška utvrđuje se izvještajem o mogućnosti priključenja Ponikve d.o.o.«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/8

Ur. broj: 2142-02-01-13-8

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Općinskog vijeća

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr