SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 36. Petak, 11. listopada 2013.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

58.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01,60/ 01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćen tekst) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« br. 06/13,13/13 i 28/13), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 3. listopada 2013. godine donosi

O D L U K U
o izmjenama i dopunama poslovnika
o radu Općinskog vijeća Općine Čavle

Članak 1.

U članku 34, stavak 1., Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« 13/13),iza točke 8 dodaju se točke:

9. Odbor za sport

10. Odbor za predškolski odgoj, obrazovanje i mlade

11. Odbor za Hrvatske branitelje

12. Odbor za turizam

13.Odbor za kulturu i tehničku kulturu

14.Odbor za proračun, financije, kapitalne projekte i strateški razvoj.

Članak 2.

Odbor za sport

Članak 43., mijenja se i glasi:

Odbor za sport ima predsjednika i 4 člana koji se biraju iz reda članova Općinskog vijeća i iz reda stručnih javnih djelatnika.

Odbor za sport:

-razmatra osiguravanje potreba građana u oblasti sporta te daje mišljenja i prijedloge Općinskom vijeću;

-obavlja i druge poslove utvrđene aktima Općinskog vijeća.

Članak 3.

Iza članka 44. dodaju se novi članci 44a,44b,44c i 44d.

Članak 44a.

Odbor za hrvatske branitelje

Odbor za hrvatske branitelje ima predsjednika i 4 člana koji se biraju iz reda članova Općinskog vijeća i iz reda stručnih i javnih djelatnika.

Odbor za hrvatske branitelje:

-razmatra i predlaže mjere u svezi s dostojnim obilježavanjem događaja iz Domovinskog rata;

-razmatra i predlaže mjere u svezi s promicanjem istine i vrijednosti Domovinskog rata i njegovih sudionika;

-razmatra i predlaže mjere za ostvarivanje prava po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te druga pitanja pomoći hrvatskim braniteljima;

-surađuje s odgovarajućim tijelima Republike H4rvatske po pitanju o pravima hrvatskih branitelja;

-obavlja i druge poslove utvrđene aktima Općinskog vijeća.

Članak 44b.

Odbor za turizam

Odbor za turizam ima predsjednika i 4 člana koji se biraju iz reda članova Općinskog vijeća i iz reda stručnih i javnih djelatnika.

U djelokrugu rada Odbora za turizam su poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja propisa ima prava i dužnosti matičnog radnog tijela u područjima koja se odnose na:

-koncepciju i strategiju razvoja turizma u Općini Čavle;

-utvrđivanje i praćenje provedbe političke turističkog razvoja Općine Čavle;

-razvoj ugostiteljske i turističke djelatnosti i s njima neposredno vezane djelatnosti;

-praćenje koncesija u turizmu;

-praćenje razvojnih programa u turizmu od naročite važnosti za gospodarski razvoj Općine Čavle;

-utvrđivanje i praćenje provedbe politike zaštite i očuvanja kakvoće turističkog prostora;

-suradnja s odgovarajućim radnim tijelima drugih lokalnih uprava i samouprava, te sa radnim tijelima županija

-obavlja i druge poslove utvrđene aktima Općinskog vijeća.

Članak 44c.

Odbor za kulturu i tehničku kulturu

Odbor za kulturu i tehničku kulturu ima predsjednika i 4 člana koji se biraju iz reda članova Općinskog vijeća i iz reda stručnih i javnih djelatnika.

Odbor za kulturu i tehničku kulturu:

-razmatra osiguravanje potreba građana u oblasti kulture i tehničke kulture te daje mišljenja i prijedloge Općinskom vijeću;

-obavlja i druge poslove utvrđene aktima Općinskog vijeća.

Članak 44d.

Odbor za proračun, financije, kapitalne projekte i strateški razvoj

Odbor za proračun, financije, kapitalne projekte i strateški razvoj ima predsjednika i 4 člana koji se biraju iz reda članova Općinskog vijeća i iz reda stručnih i javnih djelatnika.

U djelokrugu rada Odbora za proračun, financije, kapitalne projekte i strateški razvoj su poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja propisa ima prava i dužnosti matičnog radnog tijela u područjima koja se odnose na:

-sustav financiranja javnih potreba u Općini Čavle;

-Općinski proračun, Godišnji obračun proračuna;

-izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenim revizijama;

-kreditni i bankarski sustav;

-sustav osiguranja imovine i osoba te druga pitanja proračuna i financija;

-obavlja i druge poslove utvrđene aktima Općinskog vijeća.

Članak 4.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćen tekst Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Čavle.

Članak 5.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Čavle stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/07

Ur. broj: 2170-03-13-01-7

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Marko Sobotinčić

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr