SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 33. Petak, 20. rujna 2013.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

48.

Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 6/ 13, 15/13) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 4. sjednici održanoj 12. rujna 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnom doprinosu

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom definiraju se obveznici plaćanja komunalnog doprinosa, propisuje se način obračuna komunalnog doprinosa, odnosno propisuju se područja zona u Općini Viškovo, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 građevine, način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa, opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa i izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

Odlukom se propisuje i način obračuna obujma građevine, način ostvarivanja prava na razmjerni povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u slučaju da Općina Viškovo ne izgradi objekte i uređaje komunalne infrastrukture utvrđene rješenjem o komunalnom doprinosu, kao i nadležnost tijela Općine u svezi primjene članka 31. i 32. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Članak 2.

Komunalni doprinos prihod je Proračuna Općine Viškovo i namijenjen je financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to:

- javnih površina,

- nerazvrstanih cesta,

- javne rasvjete,

- groblja.

Sredstvima komunalnog doprinosa, osim gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz stavka 1. ovog članka, financira se i pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji komunalne infrastrukture, rušenje postojećih objekata i uređaja, premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija, te radovi na sanaciji tog zemljišta.

OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 3.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa je vlasnik građevinske čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor, te vlasnik građevine odnosno podnositelj zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju koji je u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađene zgrade ili dijela zgrade ishodio rješenje o izvedenom stanju.

U slučaju kada je građevinska čestica iz stavka 1. ovog članka u suvlasništvu, odnosno ako postoji više investitora, komunalni doprinos plaćaju solidarno.

NAČIN OBRAČUNA I VISINA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 4.

Temelj za obračun komunalnog doprinosa je obujam, odnosno m3 (prostorni metar) građevine koja se gradi na građevinskoj čestici temeljem projektne dokumentacije dostavljene od nadležnog tijela, te za građevinu ili dio građevine za koju je izdano rješenje o izvedenom stanju na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN broj 86/12).

Kada se uklanja građevina radi izgradnje nove, ili kada se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni doprinos obračunava se na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

Ukoliko su građevna dozvola, rješenje o građenju ili drugi akt na temelju kojeg se može graditi ishođeni prije 13. lipnja 1994. godine, a što se dokazuje dostavljanjem odgovarajuće dokumentacije, komunalni doprinos se obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

Ukoliko je objekt sagrađen, za prikazanu veličinu objekta, odnosno shodno tome prikazanim uplaćenim sredstvima ukoliko je vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina odnosno izgrađene građevine sklopio prije 13. lipnja 1994. godine jedan od dotadašnjih ugovora, odnosno akata kojim je regulirao troškove izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture prema ranije važećim propisima, a što se dokazuje dostavljanjem odgovarajuće dokumentacije, komunalni doprinos se obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

Članak 5.

Obujam građevine, kao temelj za obračun komunalnog doprinosa utvrđuje se na temelju pozitivnog podzakonskog propisa kojeg donosi ministar u čijem je djelokrugu komunalno gospodarstvo.

Članak 6.

Iznimno od odredbe članka 4. ove Odluke, za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene građevine, komunalni doprinos obračunava se po m2 (kvadratnom metru) tlocrtne površine ove građevine.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun po m2 tlocrtne površine iz stavka 1. ovog članka jednaka je jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun obujma po m3 građevine u istoj zoni.

Članak 7.

Visina komunalnog doprinosa predstavlja umnožak obujma građevine (odnosno površine u slučajevima iz članka 6. ove Odluke) i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po m3 građevine.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun po m3 građevine koja se gradi, odnosno za građevinu ili dio građevine za koju je izdano rješenje o izvedenom stanju, određuje se ovisno o zoni u kojoj se nalazi čestica na kojoj se gradi ili je izgrađena građevina.

Na području Općine Viškovo utvrđuju se slijedeće zone:

I - zona obuhvaća zemljište na području Općine Viškovo koje je važećim planovima prostornog uređenja proglašeno građevinskim zemljištem, odnosno i drugo zemljište na kojem će temeljem akta o građenju biti dozvoljena gradnja, odnosno zemljište na kojem je za građevinu ili dio građevine izdano rješenje o izvedenom stanju.

II - zona obuhvaća zemljište na području Općine Viškovo koje je važećim planovima prostornog uređenja proglašeno radnim zonama, odnosno zemljište na kojem je za građevinu ili dio građevine izdano rješenje o izvedenom stanju.

U I-zoni, na području cijele Općine Viškovo, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa iznosi:

a) kod izgradnje stambenih, poslovnih i drugih objekata kojima će se dozvoliti gradnja temeljem akta o građenju, odnosno za građevinu ili dio građevine za koju je izdano rješenje o izvedenom stanju iznosi 45,00 kn po m3,

b) za objekte društvene namjene (vjerski objekti, objekti obrane i unutarnjih poslova, objekti zdravstvene zaštite, objekti socijalnog programa, objekti kulturno-sportskog sadržaja, predškolski i školski objekti) kojima će se dozvoliti gradnja temeljem akta o građenju, odnosno za građevinu ili dio građevine za koju je izdano rješenje o izvedenom iznosi 10,00 kn/m3,

c) za objekte i uređaje za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda iznosi 5,00 kn/m2.

U II-zoni - radne zone, za izgradnju objekata gospodarske namjene (hale i slično), odnosno za građevinu ili dio građevine za koju je izdano rješenje o izvedenom stanju, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m3 takve građevine koja se gradi iznosi:

a) za dio objekta gospodarske namjene do 4 m visine jedinična vrijednosti komunalnog doprinosa iznosi 38,00 kn/m3.

b) za dio objekta gospodarske namjene iznad 4 m visine jedinična vrijednost komunalnog doprinosa iznosi 19,00 kn/ m3.

c) za dio objekta stambene namjene, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa iznosi 45,00 kn/m3 .

d) za objekte i uređaje za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 5,00 kn/m2.

Struktura jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture, određuje se u postocima i iznosi:

STRUKTURA JEDINIČNE VRIJEDNOSTI KOMUNALNOG DOPRINOSA PO VRSTI OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE


%

Javne površine
Nerazvrstane ceste
Groblje
Javna rasvjeta

20,57
66,65
1,10
11,68

PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 8.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi Upravni odjel Općine Viškovo nadležan za poslove komunalnog gospodarstva i to po službenoj dužnosti kada mu rješenje o izvedenom stanju, odnosno dokumentaciju kod izgradnje stambenih, poslovnih i drugih objekata kojima će se dozvoliti gradnja temeljem akta o građenju, dostavi nadležno tijelo državne uprave koje donosi akt na temelju kojeg se može graditi.

Rješenje iz stavka 1. ovog članka sadrži:

-iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti,

-način i rokove plaćanja,

-prikaz načina obračuna,

-popis i rok izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

-obvezu povrata sredstava ako Općina Viškovo ne ispuni svoju obvezu gradnje komunalne infrastrukture iz alineje 4. stavka 2. ovog članka.

Članak 9.

Protiv rješenja o komunalnom doprinosu može se izjaviti žalba upravnom tijelu Primorsko goranske županije, nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva.

Žalba se podnosi putem Upravnog odjela Općine Viškovo nadležnog za poslove komunalnog gospodarstva u roku od 15 dana od primitka rješenja.

Članak 10.

U slučaju neplaćanja komunalnog doprinosa, konačno rješenje o komunalnom doprinosu izvršava se u postupku i na način određen propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak, odnosno dobit.

Članak 11.

Komunalni doprinos plaća se u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu za objekte prema projektnoj dokumentaciji dostavljenoj od nadležnog tijela ili se podnosi zahtjev za obročnom otplatom komunalnog doprinosa.

Komunalni doprinos plaća se u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu za objekte za koje je izdano rješenje o izvedenom stanju ili se podnosi zahtjev iz članka 16. stavka 1. ove Odluke.

Na nepravovremeno uplaćene iznose komunalnog doprinosa plaćaju se zakonske zatezne kamate.

Članak 12.

Na zahtjev obveznika komunalnog doprinosa, može se odobriti obročna otplata komunalnog doprinosa.

Općina Viškovo odobriti će obročnu otplatu komunalnog doprinosa na rok do najviše 3 godine.

O obročnoj otplati komunalnog doprinosa, zbog osiguranja plaćanja sklopit će se ugovor i sporazum o zasnivanju hipoteke prvog reda na nekretnini na kojoj će se graditi objekt ili na nekoj drugoj nekretnini čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od iznosa obveze komunalnog doprinosa.

Za obročnu otplatu komunalnog doprinosa, prvi obrok obveznik je dužan podmiriti najkasnije do dana sklapanja ugovora o obročnoj otplati komunalnog doprinosa.

Ugovor o obročnoj otplati komunalnog doprinosa sklapa se u roku 30 dana od dana dostave cjelokupne dokumentacije potrebne za sklapanje ugovora o obročnoj otplati komunalnog doprinosa.

Zakonska zatezna kamata ne plaća se od dana podnošenja zahtjeva do dana sklapanja ugovora o obročnoj otplati komunalnog doprinosa.

Na preostale obroke plaća se kamata u visini 6 % godišnje, a kamata teče od dana dospijeća 1. obroka do dana plaćanja pojedinog obroka.

Općina Viškovo odobrit će obročnu otplatu komunalnog doprinosa obvezniku komunalnog doprinosa koji je podmirio sve dospjele obveze prema Općini Viškovo.

Članak 13.

Fizička osoba dužna je priložiti slijedeću dokumentaciju za sklapanje ugovora o obročnoj otplati komunalnog doprinosa:

-ispunjeni zahtjev za obročnu otplatu

-bjanko zadužnice na iznos komunalnog doprinosa uvećano za kamatu

-vlasnički list nekretnine ne stariji od 30 dana i bez upisanih tereta

-upis hipoteke po sporazumu o zasnivanju hipoteke prvog reda na nekretnini na kojoj će se graditi objekt ili na nekoj drugoj nekretnini čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od iznosa obveze komunalnog doprinosa što se dokazuje procjenom nekretnine

-obveznik komunalnog doprinosa može kao garanciju plaćanja umjesto zasnivanja hipoteke dati garanciju banke na iznos visine komunalnog doprinosa.

Pravna osoba dužna je priložiti slijedeću dokumentaciju za sklapanje ugovora o obročnoj otplati komunalnog doprinosa:

-ispunjeni zahtjev za obročnu otplatu

-bjanko zadužnice na iznos komunalnog doprinosa uvećano za kamatu, bjanko zadužnica izdana od pravne osobe mora se izdati sa preuzimanjem obveze iz nje
od strane jamca platca (vlasnika ili odgovorne osobe).

-vlasnički list nekretnine ne stariji od 30 dana i bez upisanih tereta

-procjena nekretnine

-upis hipoteke po sporazumu o zasnivanju hipoteke prvog reda na nekretnini na kojoj će se graditi objekt ili na nekoj drugoj nekretnini čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od iznosa obveze komunalnog doprinosa

-obveznik komunalnog doprinosa može kao garanciju plaćanja umjesto zasnivanja hipoteke dati garanciju banke na iznos visine komunalnog doprinosa.

-potvrdu porezne uprave o stanju duga (ne stariju od 30 dana), iz koje je vidljivo da ne postoji dugovanje

-dokaz o solventnosti (BON-2) odnosno SOL-2 list koji se odnosi na račune kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta, obveznik mora dokazati da računi nisu bili u blokadi u prethodna 3 mjeseca duže od 20 dana u kontinuitetu do dana podnošenja zahtjeva.

Za iznos komunalnog doprinosa do 25.000,00 kuna nije potrebno dostaviti procjenu nekretnine iz alineje 4. stavka 1. ovog članka, ali uz uvjet da se hipoteka zasniva na čestici na kojoj se građevina gradi.

Članak 14.

Hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, sukladno članku 2. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN broj 174/04, 92/ 05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10 i 55/11, 140/12, 19/13 i 33/13), (u daljnjem tekstu: Zakon), daje se na njihov zahtjev koji se podnosi u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja, a uz koji se podnosi odgovarajući dokaz sukladno članku 2. Zakona, mogućnost plaćanja dijela komunalnog doprinosa na rok od najviše 3 godine bez kamata uz ostale uvjete iz članka 12. i 13. ove Odluke.

Pravo se može iskoristiti jednokratno kod gradnje kuće za vlastito stambeno zbrinjavanje za odgovarajuću stambenu površinu prema broju članova obitelji sukladno članku 43. Zakona.

Broja članova obitelji iz stavka 2. ovog članka dokazuje se sukladno pozitivnim propisima.

Preostali dio komunalnog doprinosa može se platiti sukladno odredbama članka 12. i 13. ove Odluke.

Uvjeti iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovog članka primjenjuju se i na dragovoljce Domovinskog rata sukladno članku 2. Zakona, s tim da rok otplate iznosi najviše 5 godina.

Članak 15.

Članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (sukladno članku 3, 5, 36 i 43 Zakona) i HRVI iz Domovinskog rata temeljem pravomoćnog rješenja o trajno utvrđenom statusu invalida, odnosno temeljem odgovarajućeg dokaza sukladno pozitivnim propisima, imaju jednokratno pravo na djelomično oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa za odgovarajuću stambenu površinu koja se određuje prema broju članova obitelji na dan podnošenja zahtjeva.

Broja članova obitelji iz stavka 1. ovog članka dokazuje se sukladno pozitivnim propisima.

Općina Viškovo omogućit će im, na njihov zahtjev, koji se podnosi u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja, mogućnost plaćanja dijela komunalnog doprinosa za maksimalno jednaku površinu koja mu pripada, na rok od najviše 3 godine bez kamata uz uvjete iz članka 12. i 13. ove Odluke.

Preostali dio komunalnog doprinosa može se platiti sukladno odredbama članka 12. i 13. ove Odluke.

Vlasniku neodgovarajućeg stambenog prostora u skladu s prethodnim stavcima ovog članka priznaje se umanjenje komunalnog doprinosa za razliku do pripadajuće površine, jednokratno.

Članak 16.

Temeljem izdanog rješenja o izvedenom stanju u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine, rješenjem o komunalnom doprinosu odobrava se odgoda plaćanja, odnosno odgoda početka njegova plaćanja u slučaju obročne otplate, za godinu dana od dana izvršnosti rješenja, ako to pisanim zahtjevom zatraži podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnik zgrade koja se ozakonjuje.

Na obročnu otplatu komunalnog doprinosa primjenjuju se odredbe članka 12., 13., 14. i 15. ove Odluke.

Članak 17.

Upravni odjel Općine Viškovo nadležan za poslove komunalnog gospodarstva izdaje obvezniku, po uplati cjelokupne vrijednosti komunalnog doprinosa, ili prvog obroka uz sklopljeni ugovor o obročnoj otplati komunalnog doprinosa, u slučaju obročnog plaćanja za građevinu koja se gradi, potvrdu o uplaćenom komunalnom doprinosu.

Članak 18.

U slučaju da obveznik ne započne građenje građevine i odustane od gradnje, nakon isteka roka važenja akta na temelju kojeg se odobrava gradnja građevine, o čemu očitovanje o prestanku važenja istoga izdaje nadležno tijelo, ima pravo na povrat iznosa komunalnog doprinosa.

Obvezniku će se izvršiti povrat uplaćenog iznosa komunalnog doprinosa ako je pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela odbijen ili odbačen zahtjev za izdavanjem akta na temelju kojeg je moguće graditi.

Obvezniku će se izvršiti povrat uplaćenog iznosa komunalnog doprinosa ako je obveznik odustao od zahtjeva za izdavanje akta na temelju kojeg može graditi o čemu je donesen pravomoćni akt o obustavi postupka.

Uz pisani zahtjev za povratom iznosa komunalnog doprinosa, obveznik je dužan dostaviti i akt nadležnog tijela kojim dokazuje da ispunjava uvjete za povrat uplaćenih sredstava.

Na iznos povrata komunalnog doprinosa ne obračunava se kamata.

Ukoliko je obveznik započeo s građenjem građevine, nema pravo na povrat uplaćenog iznosa komunalnog doprinosa.

Obvezniku komunalnog doprinosa kojem je izdano rješenje o komunalnom doprinosu, a koji nije podmirio obvezu plaćanja komunalnog doprinosa, na njegov zahtjev, ukinut će se rješenje o komunalnom doprinosu uz uvjet iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka.

Obvezniku komunalnog doprinosa - pravna osoba kojem je izdano rješenje o komunalnom doprinosu, a koji nije podmirio obvezu plaćanja komunalnog doprinosa, ukinut će se rješenje o komunalnom doprinosu uz uvjet iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka, ako je završen postupak likvidacije, stečaja odnosno ako je brisan iz sudskog registra.

O zahtjevu za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa, odnosno o ukidanju rješenja o komunalnom doprinosu u slučaju iz stavka 7 i 8.. ovog članka, Upravni odjel Općine Viškovo nadležan za poslove komunalnog gospodarstva odlučuje rješenjem.

Članak 19.

Pravo na povrat dijela komunalnog doprinosa ima i obveznik koji na temelju izmjene akta kojim se odobrava gradnja izgradi manju građevinu od one aktom predviđene za koju je uplaćen komunalni doprinos.

Povrat dijela vrijednosti komunalnog doprinosa izvršiti će se za razmjeran dio obujma za koliko je građevina izgrađena temeljem izmjene akta za gradnju manja od ranije predviđene građevine.

Članak 20.

Pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa ostvaruje se razmjerno u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostvarenog priljeva sredstava.

Članak 21.

Obveznik komunalnog doprinosa može, uz Odluku Općinskog vijeća, sam snositi troškove projektiranja i gradnje nerazvrstane ceste, pa mu se ti troškovi priznaju u iznos komunalnog doprinosa u visini postotka strukture jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture, koji se odnose na nerazvrstane ceste, pod uvjetima utvrđenim prethodno sklopljenim pisanim ugovorom s Općinom Viškovo.

OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 22.

Kada je Općina Viškovo vlasnik građevinske čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor gradnje, te kada je kao vlasnik građevine odnosno podnositelj zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađene zgrade ili dijela zgrade ishodila rješenje o izvedenom stanju, ne plaća komunalni doprinos za objekte i uređaje komunalne infrastrukture i to:

- javnih površina,

- nerazvrstanih cesta,

- javne rasvjete i

- groblja.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i razlozi oslobađanja plaćanja komunalnog doprinosa u cijelosti:

-kada je investitor gradnje Općina Viškovo,

-kada je investitor gradnje javna ustanova ili društva u vlasništvu Općine Viškovo.

Iznos u visini oslobađanja komunalnog doprinosa iz stavka 1. i 2. ovog članka, namirit će se u proračunu Općine Viškovo i iz drugih izvora.

Članak 23.

Za pomoćne građevine ( pomoćne zgrade u funkciji osnove zgrade koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50 m2 ), koje se ozakonjuju prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, ne naplaćuje se komunalni doprinos.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Postupci utvrđivanja obveze plaćanja komunalnog doprinosa započeti po odredbama članka 24. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine« broj 36/95., 70/ 97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. - uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 153/ 09. i 49/11., 84/11., 90/11., 144/12. i 94/13.), odnosno Odluke o komunalnom doprinosu («Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 13/11., 25/11., 33/11., 12/12. i 6/ 13.), dovršit će se po odredbama tog Zakona i Odluke.

Iznimno od stavka 1. ovog članka postupci započeti po odredbama Odluke o komunalnom doprinosu («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 13/11, 25/11, 33/11, 12/12 i 6/13) do stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se po odredbama ove Odluke ako je to povoljnije za stranku po čijem je zahtjevu postupak započet ili ako to ona zatraži.

Članak 25.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj: 13/11., 25/11., 33/11., 12/12. i 6/ 13.).

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/06

Ur. broj: 2170-09-06/01-13-55

Viškovo, 12. rujna 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica

Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr