SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 33. Petak, 20. rujna 2013.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

47.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 25/09., 6/13., 15/13.), a u svezi članka 31. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/01, 60/01. - vjerodostojno tumačenje 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12. i 19/13. - pročišćeni tekst), članka 2. i 3. Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj: 24/06.), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 4. sjednici održanoj 12. rujna 2013. godine donosi

ODLUKU
o utvrđivanju naknade za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, članova Vijeća mjesnih odbora, članova
Savjeta mladih i naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine i predstavnika
bošnjačke nacionalne manjine Općine Viškovo

Članak 1.

Vijećnicima, članovima radnih radnih tijela vijeća, članovima Vijeća mjesnih odbora, članovima Savjeta mladih i članovima Vijeća srpske nacionalne manjine i predstavniku bošnjačke nacionalne manjine Općine Viškovo za njihov rad pripada mjesečna naknada.

Članak 2.

Visina mjesečne bruto naknade za rad u Općinskom vijeću, radnim tijelima Općinskog vijeća, Vijeću mjesnih odbora, Savjetu mladih, Vijeću srpske nacionalne manjine i predstavniku bošnjačke nacionalne manjine Općine Viškovo određuje se umnoškom koeficijenata iz ove Odluke i osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika.

Članak 3.

Vijećnik za svoj rad u Općinskom vijeću ima pravo na mjesečnu bruto naknadu u visini koeficijenta 0,480.

Članak 4.

Ukoliko je vijećnik i član stalnog i povremenog radnog tijela Općinskog vijeća ima pravo na mjesečnu bruto naknadu za rad u visini koeficijenta 0,080 za one mjesece u kojima je održan sastanak.

Članak 5.

Vanjski član stalnog ili povremenog radnog tijela Općinskog vijeća ima pravo na mjesečnu bruto naknadu u visini koeficijenta 0,192 za one mjesece u kojima je održan sastanak.

Članak 6.

Vjećnik imenovan u radna tijela u kojima Općina Viškovo nema svog predstavnika ima pravo na mjesečnu bruto naknadu u visini koeficijenta 0,192.

Članak 7.

Članovi Vijeća mjesnih odbora imaju pravo na mjesečnu naknadu troškova za rad u Vijeću mjesnih odbora kao vanjski član stalnog ili povremenog radnog tijela Općinskog vijeća.

Članak 8.

Članovi Savjeta mladih imaju pravo na mjesečnu naknadu troškova za rad u Savjetu mladih kao vanjski član stalnog ili povremenog radnog tijela Općinskog vijeća.

Članak 9.

Predsjednik Općinskog vijeća za svoj rad u vijeću ima pravo na mjesečnu bruto naknadu u visini koeficijenta 1,093.

Članak 10.

Potpredsjednik Općinskog vijeća za svoj rad ima pravo na mjesečnu bruto naknadu u visini koeficijenta 0,929.

Članak 11.

Članovima radnih tijela Općinskog vijeća, umanjuje se mjesečna naknada za rad, proporcionalno neprisustvovanju sjednicama u tijeku mjeseca.

Članak 12.

Općinskim vjećnicima, vanjskim članovima stalnih radnih tijela, članovima Vijeća mjesnih odbora, članovima Savjeta mladih i imenovanim predstavnicima Općine Viškovo pripada dnevnica za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, kao i troškovi putovanja sukladno važećim zakonskim propisima

Članak 13.

Članovima Vijeća srpske nacionalne manjine (u daljnjem tekstu: članovi vijeća) i predstavniku bošnjačke nacionalne manjine (u daljnjem tekstu: predstavnik nacionalne manjine) u Općini Viškovo pripada pravo na naknadu troškova i nagrada za rad.

Članak 14.

Članovi vijeća i predstavnik nacionalne manjine u Općini Viškovo ostvaruju pravo na mjesečnu nagradu u visini 43,9 % od iznosa naknade za rad vijećnika Općine Viškovo.

Članak 15.

Naknada troškova predstavniku nacionalne manjine isplaćivat će se na poseban račun predstavnika nacionalne manjine otvoren za ostvarivanje prava manjinskih prava na području Općine Viškovo za koju je izabran, za financijski plan korištenja tih sredstava i završni račun.

Financijski plan i završni račun sredstava koja se koriste za ostvarivanje manjinskih prava objavljuju se u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Članak 16.

Na predstavnika nacionalne manjine u Općini Viškovo te njegovih ovlasti i obveza odgovarajuće se primjenjuju odredbe članaka 28., 29., 30., 31., 32. i 33. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

Članak 17.

Za prisustvovanje sjednici Koordinacije vijeća nacionalne manjine za područje Primorsko - goranske županije odnosno Republike Hrvatske članu vijeća pripada pravo na naknadu troškova javnog prijevoza, troškova noćenja te pravo na dnevnicu u visini utvrđenoj odlukom Vlade Republike Hrvatske kojom se određuje visina dnevnice za službeno putovanje.

Naknada i dnevnica iz stavka 1. ovog članka isplaćuje se na žiro račune vijećnika vijeća nacionalne manjine na temelju dostavljenog zapisnika o održanoj sjednici te preslike putnog naloga i vjerodostojne dokumentacije o visini nastalih izdataka službenog putovanja (preslika prijevozne karte ili potvrda o cijeni prijevozne karte), dok se troškovi noćenja uplaćuju direktno pružatelju usluge.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, članova Mjesnih odbora i imenovanih predstavnika Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj: 2/11., 10/11.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj: 32/10.), Odluka o naknadi troškova i nagradi za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine i predstavnika bošnjačke nacionalne manjine Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/11.).

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/06

Ur. broj: 2170-09-06/01-13-54

Viškovo, 12. rujna 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica

Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr