SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 33. Petak, 20. rujna 2013.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

46.

Na temelju članka 3. i 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 28/10.) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 25/09., 6/13., 15/13.) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 4. sjednici održanoj 12. rujna 2013. godine donosi

ODLUKU
o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa te naknade
općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa (u daljnjem tekstu: Odluka) određuju se osnovica i koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika (u nastavku teksta: dužnosnici) te druga prava dužnosnika iz radnog odnosa kao i visina naknade za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika (u daljnjem tekstu: dužnosnici) koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa.

II. Plaća i druga prava dužnosnika iz radnog odnosa

Članak 2.

Plaću dužnosnika, čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.

Članak 3.

Osnovica za obračun plaće dužnosnika jednaka je osnovici koja se primjenjuje za izračun plaće državnih dužnosnika.

Članak 4.

Koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika iznosi 5,15.

Koeficijent za obračun plaće zamjenika općinskog načelnika iznosi 85 % od koeficijenta općinskog načelnika.

Članak 5.

Dužnosnici druga prava iz radnog odnosa ostvaruju u skladu s općim aktima Općine Viškovo kojima su utvrđena prava službenika i namještenika, ako zakonom nije drukčije propisano.

III. Naknada dužnosnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa

Članak 6.

Dužnosnik koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa ima pravo na naknadu za rad u bruto iznosu od 50% umnoška koeficijenta za obračun plaće odgovarajućeg nositelja dužnosti koji dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika.

IV. Prijelazne i završne odredbe

Članak 7.

Rješenja o utvrđivanju plaće te drugih prava dužnosnika iz radnog odnosa i rješenja o utvrđivanju naknade dužnosnika koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa donosi pročelnik Upravnog odjela ureda načelnika.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 21/10., 2/11.).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/06

Ur. broj: 2170-09-06/01-13-53

Viškovo, 12. rujna 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica

Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr