SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 33. Petak, 20. rujna 2013.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

45.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/ 09, 150/11, 144/12 i 19/13.), te članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 25/09.,6/13. i 15/13.) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 4. sjednici održanoj 12. rujna 2013. godine donosi

ODLUKU
o 2. izmjenama i dopunama Poslovnika
o radu Općinskog vijeća

Članak 1.

U Poslovniku o radu Općinskog vijeća (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 37/09. i 15/ 13.) članak 14. mijenja se i glasi:

»Uz Odbor za statutarno - pravna pitanja i Odbor za izbor i imenovanje čiji je djelokrug rada reguliran Statutom Općine Viškovo stalna radna tijela Općinskog vijeća su i:

1.Odbor za gospodarstvo, razvoj poduzetništva i zaštitu potrošača

2.Odbor za međuopćinsku i međunarodnu suradnju

3.Odbor za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanja

4.Odbor za socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu

5.Odbor za hrvatske branitelje Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

6.Odbor za kulturu

7.Odbor za sport

8.Odbor za predškolski odgoj i osnovnoškolsko obrazovanje

9.Odbor za zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša i energetske učinkovitosti

10.Odbor za proračun i financije

11.Odbor za apliciranje i praćenje projekata financiranih iz fondova Europske unije«

Članak 2.

Članak 15. mijenja se i glasi:

» Odbor za gospodarstvo, razvoj poduzetništva i zaštitu potrošača

-razmatra prijedloge akata iz područja gospodarstva

-razmatra prijedloge akata iz područja razvoja poduzetništva

-razmatra prijedloge akata iz područja turizma

-razmatra prijedloge akata iz područja zaštite potrošača

-razmatra koncepciju i strategiju razvitka poduzetništva i male privrede

-obavlja i druge poslove po odluci vijeća«

Članak 3.

U članku 16. alineja 1. mijenja se i glasi:

» - razmatra prijedloge akata iz područja međuopćinskih i međunarodnih odnosa«

Članak 4.

Članak 17. mijenja se i glasi:

» Odbor za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanja

-razmatra prijedloge akata iz područja prostornog i urbanističkog planiranja

-razmatra prijedloge akata iz područja uređenja naselja

-razmatra prijedloge akata iz područja stanovanja i unapređenja prirodnog okoliša

-surađuje s odgovarajućim odborima drugih gradova i općina

-obavlja i druge poslove po odluci vijeća

Članak 5.

U članku 18. iza riječi »socijalna skrb« briše se zarez i dodaje se slovo »i«, a riječi »brigu o djeci« brišu se.

U istom članku alineja 3. mijenja se i glasi:

» - obavlja i druge poslove po odluci vijeća.«

Članak 6.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Odbor za hrvatske branitelje Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

-razmatra prijedloge akata i pitanja iz područja hrvatskih branitelja Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

-surađuje sa udrugama proizašlim iz Domovinskog rata na razini PGŽ-a i Općine Viškovo

-surađuje sa sličnim odborima drugih gradova i općina

-obavlja i druge poslove po odluci vijeća.«

Članak 7.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»Odbor za kulturu

-razmatra prijedloge akata iz područja kulture

-obavlja i druge poslove po odluci vijeća.«

Članak 8.

Iza članka 20. dodaju se novi članci 20.a i 20.b koji glase:

Članak 20.a

»Odbor za sport

-razmatra prijedloge akata iz područja sporta i tjelesne kulture

-obavlja i druge poslove po odluci vijeća.«

Članak 20.b

»Odbor za predškolski odgoj i osnovnoškolsko obrazovanje

-razmatra prijedloge akata iz područja predškolskog odgoja i osnovnoškolskog obrazovanja

-obavlja i druge poslove po odluci vijeća.«

Članak 9.

U članku 21. alineji 1. i 2. riječi »pitanja« zamjenjuju se riječima « prijedloge akata«.

Članak 10.

U članku 22. iza riječi »proračun« briše se zarez i dodaje se slovo »i«, a riječi »i investicije« brišu se.

U istom članku alineji 1. i 2. riječi »pitanja« zamjenjuju se riječima »prijedloge akata«.

Članak 11.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»Odbor za apliciranje i praćenje projekata financiranih iz fondova Europske unije

-razmatra prijedloge akata i pitanja vezana za apliciranje i praćenje projekata financiranih iz fondova Europske unije

-obavlja i druge poslove po odluci vijeća.«

Članak 12.

Članak 24. briše se.

Članak 12.a

U članku 48. u stavku 2 iza riječi »dokumentacija« briše se točka i stavlja zarez te dodaje:

»ako je predlagatelj vijećnik rok za predaju prijedloga je najkasnije 30 dana prije održavanja sjednice Općinskog vijeća«.

Članak 13.

U članku 54. stavci 3. i 4. brišu se.

Članak 14.

U članku 55. stavku 1. riječ »prihvaćenog« briše se.

Članak 15.

U članku 81. stavku 2. iza riječi »predmete« dodaje se točka, a riječi »ili dopuniti dnevni red novim premetima.« brišu se.

U istom članku stavak 3. briše se.

Članak 16.

U članku 82. stavak 2. briše se.

Članak 17.

U članku 83. stavak 3. i 4. brišu se.

Članak 18.

U članku 103. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Vrijeme određeno za postavljanje pitanja Općinskom načelniku traje do 30 minuta«.

Članak 19.

Članak 21. Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika briše se.

Članak 20.

Ove Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

.

Klasa: 021-04/13-01/06

Ur. broj: 2170-09-06/01-13-52

Viškovo, 12. rujna 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica

Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr