SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 33. Petak, 20. rujna 2013.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

44.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/ 09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 25/09., 6/13. i 15/13.) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 4. sjednici održanoj 12. rujna 2013. godine donosi

ODLUKU
o 3. izmjenama i dopunama Statuta Općine Viškovo

Članak 1.

U Statutu Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09., 6/13. i 15/13.) u članku 48. stavak 3. briše se.

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Statuta Općine Viškovo stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/06

Ur. broj: 2170-09-06/01-13-51

Viškovo, 12. rujna 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica

Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr