SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 33. Petak, 20. rujna 2013.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

43.

Na temelju članka 87. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12), članka 10. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 55/09 i 139/10) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ« broj 25/09., 6/ 13., 15/13.), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 4. sjednici održanoj 12. rujna 2013. godine donosi

ODLUKU
o kreditnom zaduženju Općine Viškovo
kod Slatinske banke d.d.

Članak 1.

Općina Viškovo će se zadužiti uzimanjem dugoročnog kunskog kredita bez valutne klauzule kod Slatinske banke d.d., Vladimira Nazora 2, Slatina, za financiranje investicija (kapitalnih projekata) i to:

-otkupa zemljišta za buduće projekte u iznosu od 2.475.000 kuna

Članak 2.

Općina Viškovo će se zadužiti pod sljedećim uvjetima:

-iznos kredita: 2.475.000,00 kuna

-kamata: 6,75% godišnje, fiksna

-metoda obračuna kamate: proporcionalno

-iznos kamata: 842.441,37 kuna

-poček: bez počeka

-rok otplate 10 godina u 120 mjesečnih rata, uz mogućnost prijevremene otplate, djelomično ili u cijelosti

-naknada za odobrenje kredita: 2.475,00 kuna jednokratno

-sredstva osiguranja kredita: zadužnice Općine Viškovo

Članak 3.

Ovlašćuje se općinska načelnica da zaključi ugovor o kreditu sa Slatinskom bankom d.d. po dobivenoj suglasnosti Vlade RH o zaduženju.

Članak 4.

Ova Odluka će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu po dobivenoj suglasnosti Vlade RH o zaduženju.

Klasa: 021-04/13-01/06

Ur. broj: 2170-09-03/04-13-50

Viškovo, 12. rujna 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica Općinskog vijeća:

Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr