SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 33. Petak, 20. rujna 2013.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

42.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 25/09., 6/13., 15/13.), a u svezi članka 8. Odluke o komunalnom doprinosu (Narodne novine broj: 13/11., 25/11., 33/11., 12/ 12. i 6/13.) Općinsko vijeće Općine Viškovo na svojoj 4. sjednici održanoj 12. rujna 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa

Članak 1.

Utvrđuje se da je Općina Viškovo investitor rekonstrukcije - proširenja groblja u Viškovu - 3 faza na k.č. br. 1521/ 2., 1522/1., 1522/3., 1527/2, k.o. Viškovo, koji spada u I. zonu.

Članak 2.

Općina Viškovo, Viškovo, Vozišće 3, oslobađa se u potpunosti obveze plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu od 4.997,50 kuna za rekonstrukciju - proširenje groblja u Viškovu - 3 faza na k.č. br. 1521/2., 1522/1., 1522/3., 1527/ 2, k.o. Viškovo.

Članak 3.

Iznos sredstava iz članka 1. ove Odluke namirit će se iz općih izvora Proračuna Općine Viškovo za 2013. godinu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/06

Ur. broj: 2170-09-06/01-13-48

Viškovo, 12. rujna 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr