SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 33. Petak, 20. rujna 2013.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

39.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05/., 109/07., 125/ 08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst), članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj: 25/09., 6/13., 15/13.), članka 37. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj: 10/97. i 107/07., 94/13.) Općinska načelnica Općine Viškovo dana 17. rujna 2013. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Viškovo

I.

DOLORES MATKOVIĆ imenuje se za ravnateljicu Dječjeg vrtića Viškovo.

II.

Imenovanje se vrši na mandatno razdoblje od četiri godine s danom 1. listopada 2013. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

IV.

Ova Odluka dostavit će se Općinskom vijeću Općine Viškovo u roku 8 dana od dana donošenja.

Klasa: 022-05/13-01/22

Ur. broj: 2170-09-03/05-13-5

Viškovo, 17. rujna 2013.

Općinska načelnica

Sanja Udović, dipl. oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr