SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 31. Četvrtak, 12. rujna 2013.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from Baska 5001..5001

43.

Na temelju članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/4, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 51. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 38/09) Općinski načelnik Općine Matulji dana 7. 12. 2011. god., donosi

ODLUKU
o određivanju pravnih osoba od interesa za
zaštitu i spašavanje na području općine Matulji

Članak 1.

Ovom Odlukom sukladno Procijeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća Općine Matulji, određuju se slijedeće pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje koje se uključuju za sudjelovanje u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća koje mogu ugroziti stanovništvo i područje općine Matulji, i to:

-Operativne snage:

1.Javna vatrogasna postrojba Opatija,

2.DVD »Kras« Šapjane,

3.Područna vatrogasna zajednica »Liburnia«,

4.Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine,

5.HGSS stanica Rijeka,

6.Gradsko društvo Crvenog križa Opatija,

7.Dom zdravlja PGŽ - Ispostava Opatija,

8.Privatne ambulante opće medicine (3 liječnika i 3 medicinske sestre),

9.Specijalna bolnica za ortopediju i opću kirurgiju DR. NEMEC,

10.Hitna medicinska pomoć Opatija.

-Službe i postrojbe pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti (gotove operativne snage zaštite i spašavanja):

11.Hrvatske vode Rijeka, Vodno gospodarski odjel za vodno područje Primorsko-istarskih sliva sa sjedištem u Rijeci, Ispostava »Kvarnersko Primorje i otoci«),

12.Hrvatske šume - Šumarija Opatija-Matulji,

13.Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ,

14.Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu- područni odjel Rijeka,

15.Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka (ŽC 112, Odjel za zaštitu i Spašavanje, Odjel za preventivu, planiranje i nadzor),

16.Dezinsekcija Rijeka,

17.Veterinarska stanica Opatija,

18.IND EKO d.o.o.,

19.Rijekatank d.o.o.

-Pravne osobe koje imaju postrojbe i stručne timove za zaštitu i spašavanje (gotove snage zaštite i spašavanja):

20.HEP, Elektroprimorje Rijeka, Pogon Opatija,

21.Komunalac d.o.o. Opatija,

22.Hrvatske ceste, Ispostava Rijeka,

23.Županijska uprava za ceste PGŽ.

-Udruge građana koje se uključuju u sustav zaštite i spašavanja

24.Planinarsko društvo »Lisina« Matulji,

25.Lovačko društvo »Srndać« Permani

-Gospodarski subjekti čija oprema i ljudstvo može pomoći u zaštiti i spašavanju

26.Modula d.o.o.

27.Grader d.o.o.

28.Skala d.o.o.

29.Dov d.o.o.

Članak 2.

Pravne osobe iz članka 1. Planom zaštite i spašavanja Općine Matulji određene su sukladno svojom djelatnošću sudjelovati u zaštite i spašavanje, sa svojim timovima, postrojbama, zaposlenicima, poslovnim prostorom i postojećom mehanizacijom za slučaj katastrofa i većih nesreća na području općine.

Članak 3.

Temeljem Plana zaštite i spašavanja Općine Matulji pravnim osobama iz čl. 1. dostavit će se izvod iz Plana, te sklopiti Ugovor o poslovnoj suradnji za slučaj velikih nesreća i katastrofa koje mogu zahvatiti područje općine.

Članak 4.

Zahtjev za angažiranjem pravnih osoba podnosi Općinski načelnik, putem županijskog centra 112 Rijeka, Područnom uredu za zaštitu i spašavanje ili direktno određenoj službi, pravnoj osobi, a mobilizacija službi, postrojbi i timova provodi se na način uređen operativnim planovima pravnih osoba.

Operativnim snagama rukovodi i koordinira Općinski načelnik uz potporu Stožera zaštite i spašavanja općine.

Članak 5.

Prava i obveze uredit će se sukladno odredbama:

-Članka 55. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10),

-Uredbe o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 86/ 06),

-Uredbe o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranih građana (»Narodne novine« broj 91/06).

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/11-01/12

Ur. broj: 2156-04/11-02

Matulji, 7. 12. 2011.

Općinski načelnik
Općine Matulji

Mario Ćiković, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=852&mjesto=51211&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr