SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 41. Petak, 17. prosinca 2004.
GRAD VRBOVSKO
23

22.

ZAPISNIK

sa sjednice Podružnice Sindikata Gradske uprave Grada Vrbovskog održane 3. studenoga 2004. godine s početkom u 13,00 sati u Gradskoj vijećnici.

PRISUTNI: Vlado Mufić, sindikalni povjerenik, Palmina Magdić, zamjenik sindikalnog povjerenika, Katarina Trbović, Marija Baretinčić, Mirjana Majetić, Barbara Brozović, Branka Ivanković, Anđa Vučinić, Mirjana Rački, Miroslava Vukelić, Drago Gadže, Nedeljko Hajdin, Stjepan Vrbanac, članovi podružnice.

Vlado Mufić, sindikalni povjerenik, otvara sjednicu, pozdravlja prisutne, konstatira da sjednici prisustvuje kvorum za pravovaljano rješavanje i predlaže da se izabere zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika.

Nakon datih prijedloga za zapisničara je izabrana Palmina Magdić, a za ovjerovitelje zapisnika Mirjana Majetić i Drago Gadže.

Sindikalni povjerenik daje prijedlog dnevnog reda na razmatranje, nakon čega konstatira da je jednoglasno usvojen sljedeći

DNEVNI RED:

1. Prijedlog izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Vrbovskog,

2. Imenovanje članova u Odbor za provođenje referenduma,

3. Informacija o provedenom referendumu o prihvaćanju Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike,

4. Informacija o Nacrtu prijedloga Zakona o državnoj službi

5. Pitanja i prijedlozi.

Ad 1./ Prijedlog izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Vrbovskog

VLADO MUFIĆ: Dosta često imamo prilike vidjeti da određene jedinice lokalne samouprave i državne službe idu sa prijedlogom za izmjene i dopune Kolektivnog ugovora, a što je regulirano člankom 114. našeg Kolektivnog ugovora. U mjesecu srpnju stupio je na snagu Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike sa kojim smo se i dosad uspoređivali, te smo uočili da ima nekoliko stvari kojima su povoljnije regulirana određena prava i obveze nego kod nas. Stoga sam vas ranije informirao da malo proučite Kolektivni ugovor i da date svoje primjedbe i prijedloge za koje smatrate da bi trebali biti sastavni dio ovog KU, nakon čega bi prijedlog za dopunu ili izmjenu uputili Gradskom poglavarstvu.

Ono što sam ja zapazio da bi trebalo ugraditi je sljedeće:

U članku 40. KU za državne službenike i namještenike je utvrđeno da službenik i namještenik ima pravo na uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta za radni staž ostvaren u državnim tijelima i to za 20 do 29 g. 4%, od 30 do 34 g. 8 0 od 35 i više g. 10%.

Članak 68. KU za državne službenike i namještenike regulira status zaposlenika sa skraćenim radnim vremenom, odnosno pravo na razliku između plaće koju bi ostvarivao za puno radno vrijeme i zbroja invalidske mirovine i plaće koju ostvaruje za skraćeno radno vrijeme. Taj članak smo mi i prije predlagali, međutim, Gradsko poglavarstvo ga nije usvojilo, pa predlažem da se ponovno predloži, s obzirom da i druge državne i javne službe to imaju u svojim kolektivnim ugovorima.

U članku 104. KU za državne služb. i namj. ugrađen je doprinos solidarnosti zaposlenika koji nisu članovi sindikata, pa predlažem da se i to ugradi, a to nam je i iz središnjice sugerirano da ugradimo.

To je ono što sam ja zapazio, pa molim, ukoliko imate primjedbi i prijedloga da se izjasnite.

PALMINA MAGDIĆ: Predlažem da se u naš Kolektivni ugovor ugrade sljedeći članci, a što je ugrađeno u KU za državne službenike i namještenike i još neke KU za javne službe.

Članak 47. odnosi se na pružanje određene pomoći za djecu u slučaju smrti službenika i namještenika.

Članak 65. daje određeno pravo djelatniku ukoliko je prestala potreba za njegovim radnim mjestom, da u roku od dvije godine ima prednost pred ostalim kandidatima ako se ponovno ukaže potreba u okviru svoje stručne spreme.

Predlažem da se ugrade ta dva članka kao što su ugrađena u državni kolektivni ugovor.

KATARINA TRBOVIĆ: Predlažem da se umjesto teksta članka 74. našeg KU ugradi članak 4l. KU za državne službenike i namještenike, jer je bolje sročen, odnosno preciziran, a ovo što je predloženo mislim da se može prihvatiti.

Nakon diskusije i datih prijedloga, a po provedenom glasovanju povjerenik sindikata konstatira da je sa 10 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa donesen sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaćaju se sljedeće izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Vrbovskog:

Članak 1.

U Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Gradskog upravi Grada Vrbovskog, koji je donesen u siječnju 2004. godine, iza članka 51. dodaje se novi članak 51.a koji glasi:

Članak 51.a

Službenik i namještenik ima pravo na uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta za neprekidan radni staž u Gradskoj upravi Grada Vrbovskog, odnosno u njegovim pravnim prethodnicima i to za:

- 20 do 29 godina 4%

- od 30 do 34 godine 8%

- od 35 i više godina 10%

Članak 2.

Iza članka 56 dodaje se novi članak 56.a koji glasi:

Članak 56.a

Ugovorne strane sporazumne su da će se djeci, odnosno zakonskim starateljima djece službenika i namještenika koji

je izgubio život u obavljanju službe, odnosno rada, mjesečno isplatiti pomoć i to:

- za dijete predškolskog uzrasta 500rosječno isplaćene neto plaće u gospodarstvu RH u prethodnoj godini,

- za dijete do završenog osmog razreda osnovne škole 700rosječno isplaćene neto plaće u gospodarstvu RH u prethodnoj godini,

- za dijete do završene srednje škole, odnosno redovnog studenta 900rosječno isplaćene neto plaće u gospodarstvu RH u prethodnoj godini.

Članak 3.

Iza članka 73. dodaje se novi članak 73.a koji glasi:

Članak 73.a

Službenik i namještenik, za čijim je radom prestala potreba u Gradskoj upravi Grada Vrbovskog, ima u roku od dvije godine prednost kod prijema u Gradsku upravu, ako se u tom vremenu ukaže potreba za obavljanjem poslova radnog mjesta na koje je službenik i namještenik bio raspoređen u trenutku kada je za njegovim radom prestala potreba.

Članak 4.

Članak 74. mijenja se i glasi:

Članak 74.

Prigodom odlaska u mirovinu, službeniku i namješteniku koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju, može se dokupiti dio mirovine koji bi bio ostvaren da je navršena određena starosna dob i/ili navršen određeni mirovinski staž.

Članak 5.

Iza članka 76. dodaje se novi članak 76a. koji glasi:

Članak 76.a

Službeniku i namješteniku, prijašnjem korisniku prava na rad sa skraćenim radnim vremenom i na drugom odgovarajućem poslu za vrijeme zaposlenja (čl. 174. st. 3. t. 2-4. Zakona o mirovinskom osiguranju) koji je to pravo stekao zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti prema propisima do 31. 12. 1998. godine, pripada pravo na razliku između plaće koju bi ostvario za puno radno vrijeme na radnom mjestu na koje je raspore|en i zbroja invalidske mirovine i plaće koju ostvaruje za skraćeno radno vrijeme.

Članak 6.

Iza Točke 14. Tumačenje i praćenje ovog ugovora, dodaje se nova točka 15.: Doprinos solidarnosti, i novi članak 110. koji glasi:

Članak 110.

Ovim Ugovorom utvrđuje se obveza lokalnih službenika i namještenika koji nisu članovi Sindikata potpisnika ovoga Ugovora da za vrijeme važenja ugovora plaćaju naknadu za povoljnosti ugovorene ovim ugovorom (doprinos solidarnosti).

Visina doprinosa solidarnosti iznosi 0,65eto plaće službenika i namještenika.

Podjelu sredstava fonda solidarnosti sindikati potpisnici ovoga ugovora utvrđuju međusobnim sporazumima, o čemu će obavijestiti čelnika državnog tijela.

Članak 7.

Točka 15. Prijelazne i zaključne odredbe postaje točkom 16. te se, po rednom broju od članka 110. do članka 119. mijenjaju i ostali članovi ugovora.

Članak 8.

Ova odluka stupa na snagu danom potpisa ugovorenih strana potpisnika ugvora.

Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora upućuju se Gradskom poglavarstvu na razmatranje i usvajanje.

Ad 2./ Imenovanje članova u Odbor za provođenje referenduma,

Nakon datih prijedloga i provedenog glasovanja donesen je sljedeći

ZAKLJUČAK

U Odbor za provođenje referenduma o Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Vrbovskog s odredbom o doprinosu solidarnosti, Podružnica Sindikata Gradske uprave Grada Vrbovskog imenuje: 1. Nevenka Žagara, za člana i 2. Palminu Magdić, za zamjenika člana.

Ad 3./ Informacija o provedenom referendumu o prihvaćanju Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike,

Ad 4./ Informacija o Nacrtu prijedloga Zakona o državnoj službi

Sindikalni povjerenik Vlado Mufić informirao je prisutne o provdenom referendumu o prihvaćanju Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, te o Nacrtu prijedloga Zakona o državnoj službi.

Ad 5./ Pitanja i prijedlozi

BRANKA IVANKOVIĆ: S obzirom da nismo imenovali Komisiju za praćenje primjene Kolektivnog ugovora, predlažem da sada imenujemo dva člana, a dva člana treba imenovati Gradsko poglavarstvo.

Nakon datog prijedloga i provedenog glasovanja, jednoglasno je donesen sljedeći

ZAKLJUČAK

U Komisiju za praćenje primjene Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Vrbovskog, imenuju se:

1. KATARINA TRBOVIĆ i 2. BRANKA IVANKOVIĆ.

Barbara Brozović je postavila pitanje vezano uz nabavku zimnice, međutim, još nisu pokrenute nikakve aktivnosti vezano za nabavku, a kada akcija krene članovi sindikata će biti pravovremeno informirani.

Dnevni red je iscrpljen, te je sastanak završen u 14,00 sati.

ZAPISNIČAR SINDIKALNI POVJERENIK
Palmina Magdić, v.r. Vlado Mufić, v.r.

Ovjerovitelji zapisnika:
Mirjana Majetić
Drago Gadže

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
REPUBLIKE HRVATSKE
Podružnica sindikata Gradske uprave
Grada Vrbovskog
Vrbovsko, 08. prosinca 2004.

Na temelju Pravilnika o provođenju referenduma o prihvaćanju Kolektivnog ugovora s odredbom o doprinosu solidarnosti, članka 7. točka 2. (»Narodne novine« broj 188/03)

SAZIVAM
sjednicu Odbora za referendum

Sjednica odbora za referendum će se održati dana 14. prosinca 2004. godine s početkom u 13,00 sati u Gradskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. Prijedlog Odluke o raspisivanju referenduma o prihvaćanju Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Vrbovskog s odredbom o doprinosu solidarnosti

SINDIKALNI POVJERENIK

Vlado Mufić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr