SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 41. Petak, 17. prosinca 2004.
OPĆINA OMIŠALJ
29

29.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/ 01), članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97), članka 13. stavak 2. Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine« broj 69/03 pročišćeni tekst), članka 88. Zakona o srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 69/03 pročišćeni tekst), članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93), članka 39. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 111/97, 13/98, 127/00 i 24/01), Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 88/01) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« broj 23/01 i 07/02) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na svojoj 34. sjednici 29. studenoga 2004. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi,
informiranju i sportu

Članak 1.

Programom javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i sportu Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i sportu od značenja za Općinu Omišalj.

Ovim Programom stvaraju se preduvijeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima:

. predškolskom odgoju

. osnovnom školstvu

. srednjem i visokom obrazovanju

. kulturi

. sportu

. informiranju

. slobodnom udruživanju građana - civilno društvo

Članak 2.

Ovim Programom se utvrđuju prioriteti onih programa i kategorije korisnika čija je redovna djelatnost segment dugoročne politike Općine Omišalj, s ciljem zadovoljavanja potreba stanovnika općine u: odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i športu.

Članak 3.

U 2005. godini Općina Omišalj sufinancirat će javne potrebe kako slijedi:

1. Programe Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« - javne ustanove u predškolskom odgoju čiji je osnivač Grad Krk, a korisnici jedinice lokalne samouprave Otoka Krka

2. Programe Osnovne škole »Fran Krsto Frankopan« koji prelaze pedagoški standard i ne financiraju se iz sredstava za decentralizirane funkcije u osnovnom školstvu PGŽ.

3. Programe Srednje škole »Hrvatski kralj Zvonimir« - koji prelaze pedagoški standard i ne financiraju se iz sredstava za decentralizirane funkcije u srednjem školstvu PGŽ.

4. Programe kulturnih djelatnosti i poslova, manifestacija i akcija od interesa za Općinu Omišalj, Primorsko-goransku županiju i Republiku Hrvatsku.

5. Programe sportskih aktivnosti od interesa za Općinu Omišalj, Primorsko-goransku županiju i Republiku Hrvatsku.

6. Programe informiranja stanovništva općine Omišalj, kao i programe širenja informacija o općini Omišalj.

7. Programe slobodnog udruživanja građana - civilnog društva.

Članak 4.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 3. ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Omišalj za 2005. godinu.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka obavlja Upravni odjel - Odsjek za prosvjetu, kulturu, informiranje i sport, sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i športu Općine Omišalj za 2005. godinu (u daljnjem tekstu Plan).

Plan iz stavka 2. ovog članka nalazi se u privitku koji čini sastavni dio ovoga Programa.

Članak 5.

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava korisnik podnosi izvješće Upravnom odjelu - Odsjeku za prosvjetu, kulturu, informiranje i sport najmanje jednom godišnje ili po izvršenju programa.

Korisnik je dužan podnijeti izvješće Odsjeku i češće, ako se to od njega zahtijeva.

Članak 6.

Upravni odjel - Odsjek za prosvjetu, kulturu, informiranje i sport prati namjensko korištenje sredstava iz članka 4. ovoga Programa i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Poglavarstvu Općine Omišalj.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 021-05/04-01/11

Ur. broj: 2142-06-04-01-3

Omišalj, 29. studenoga 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Anto Trogrlić, v. r.

PLAN RASPODJELE SREDSTAVA ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U ODGOJU, OBRAZOVANJU,
KULTURI, INFORMIRANJU I SPORTU OPĆINE OMIŠALJ ZA 2005. GODINU


1.0. PREDŠKOLSKI ODGOJ


P r o g r a m Plan 2005.


1.1. Redovita aktivnost Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« 1.060.000,00


1.2. Oprema i didaktika za vrtiće u Omišlju i Njivicama 15.000,00


1.3. Odgojno-obrazovni rad na terenu - izleti 15.000,00


1.4. Tekuće i investicijsko održavanje vrtića 10.000,00U k u p n o: 1.100.000,00


2.0. OSNOVNO OBRAZOVANJE


P r o g r a m Plan 2005.


2.1. Izborna nastava iz informatike i talijanskog 86.000,00


2.2. Participacija u troškovima zapošljavanja psihologa 27.000,00


2.3. Tekuće donacije Osnovnoj školi 40.000,00


2.4. Izvanškolske aktivnosti - potpora 22.000,00


2.5. ŠS klub »Frankopan« - Omišalj 25.000,00


U k u p n o: 200.000,00


3.0. SREDNJE I VIŠE OBRAZOVANJE


P r o g r a m Plan 2005.


3.1. Stipendiranje nadarenih učenika i studenata 170.000,00


3.2. Tekuće donacije SŠ »H. k. Zvonimir« 15.000,00


3.3. Sufinanciranje izvanškolskih programa za srednjoškolce 15.000,00


U k u p n o: 200.000,00


4.0. KULTURA


P r o g r a m Plan 2005.


4.1. KUD »Ive Jurjević« - Omišalj 105.000,00


4.2. Karneval. udr. »Omišjanski Babani« 6.000,00


4.3. Karneval. udr. »Babani« - Omišalj 6.000,00


4.4. Ritmičko-baletna grupa KUUA »Dubašnica« Malinska 20.000,00


4.5. Udruga sopaca otoka Krka 3.000,00


4.6. Spomenička baština Fulfinum - Mirine 460.000,00


4.7. Spomenička baština - Fortičina 70.000,00


4.8. Spomenička baština - Mohorov 70.000,00


4.9. Spomenička baština - ŽC Marijina Uznesenja - Omišalj 90.000,00


4.10. Spomenička baština - usluge nadzora 20.000,00


4.11. Valorizacija prirodne baštine Općine Omišalj - radionica 80.000,00


4.12. Festival folklora otoka Krka 9.000,00


4.13. Karnevalske priredbe 23.000,00


4.14. Duhovski utorek - Dan Općine 20.000,00


4.15. V. Festival pučkog teatra Omišalj-Čavle 60.000,00


4.16. Stomorina i Mala Gospoja 40.000,00


4.17. Ljetne priredbe 2005. 70.000,00


4.18. Zimski programi 30.000,00


4.19. Božićno-novogodišnji program 15.000,00


4.20. Izložba »Pogled s nekropole na Fulfinum« 30.000,00


4.21. Nikola Kraljić - zbirka pjesama 10.000,00


4.22. Reprint knjižice »Vid Omišljanin« 30.000,00


4.23. Ljetna škola glagoljice - HKD »Braće Radića« 15.000,00


4.24. Mali pjevački zbor župe Njivice - potpora 8.000,00


4.25. Ostali programi u kulturi 10.000,00


U k u p n o: 1.300.000,005.0. KNJIŽNICA


P r o g r a m Plan 2005.


5.1. Intelekt. usluge (honorar) voditelja knjižnice 45.000,00


5.2. Nabava novih knjiga 30.000,00


5.3. Programi popularizacije knjige i kreativne radionice 25.000,00


U k u p n o: 100.000,00


6.0. INFORMIRANJE


P r o g r a m Plan 2005.


6.1. Tisak »Glasnika« Općine Omišalj 60.000,006.2. Intelektualne usluge honorar novinara 25.000,00


6.3. Radio »Otok Krk« - obveze osnivača 18.000,00


6.4 Izrada WEB stranica Općine Omišalj (II faza) 30.000,00


6.5. Interpretacijske table (smeđa signalizacija) 45.000,00


6.6. 0stali izdaci za informiranje 22.000,00


U k u p n o: 200.000,00


7.0. SPORT I TEHNIČKA KULTURA


P r o g r a m Plan 2005.


7.1. Gimnastički klub »Omišalj - Njivice« 65.000,00


7.2. Jedriličarski klub »Pesja« - Omišalj 23.000,00


7.3. Rukometni klub »Omišalj« - Omišalj 100.000,00


7.4. R K »Omišalj« - ligaško natjecanje žena 20.000.00


7.5. R K »Omišalj« - ligaško natjecanje muškarci 30.000,00


7.6. Kick boxing športska udruga »Omišalj« 25.000,00


7.7. Boćarski klub »Trstena« - Njivice 28.000,00


7.8. Nogometni klub »Krk« - Krk 25.000,00


7.9. ŠAH KLUB - Njivice 12.000,00


7.10. Streljački klub »Bodulka« 2.000,00


7.11. Veslački klub »Glagoljaš« 23.000,00


7.12. Malonogometni klub »Njivice« 6.000,00


7.13. Ronilački klub »Njivice« 4.000,00


7.14. Konjički klub Njivice 4.000,00


7.15. Duhovski utorek - Dan Opć. - šport. nat. 16.000,00


7.16. Sportaš otoka Krka 7.000,00


7.17. Plivački Maraton Omišalj 50.000,00


7.18. Sportska dvorana najam 120.000,00


7.19. Investicije u športske objekte (vani) 120.000,00


7.20. Ostali programi u športu i teh. kulturi 20.000,00


U k u p n o: 700.000,00


8.0. UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA


P r o g r a m Plan 2005.


8.1. Udruga mladih - Njivice 12.000,00


8.2. Udruga antifašista NOR-a 12.000,00


8.3. Udruga veterana Domovinskog rata 12.000,00


8.4. Udruga mladih »Maslina« 15.000,00


8.5. Udruga prij. »Omišalj - Taglio di Po« 12.000,00


8.6. Udruga »Obitelj za mlade« 25.000,00


8.7. Kinološko društvo Omišalj - Malinska 2.000,00


8.8. Udruga političkih zatvorenika - Rijeka 1.000,00


8.9. Ostale udruge građana 9.000.00


U k u p n o: 100.000,00


9.0. OBJEKTI DRUŠTVENOG STANDARDA


P r o g r a m Plan 2005.


9.1. Otkup nekretnine u Kijcu za Društveni centar »Kijac« (preostali II dio) 500.000,00


9.2. Intel. usluge D.C. »Kijac« 20.000,00


9.3. Projekt za D.C. »Kijac« 30.000,00


9.4. Uređenje prostora D.C. »Kijac« 1.200.000,00


9.5. Nabavka tehničkih sredstav i inventara za D.C. »Kijac« 353.000,00


9.6. Otkup nekretnine u Omišlju za Društveni centar »Omišalj« 760.000,00


9.7. Intel. usluge DC »Omišalj« 20.000,00


9.8. Projekt za DC »Omišalj« 130.000,00


9.9. Najnužnija sanacija objekta i I. faza uređenja D.C. »Omišalj« 600.000,00


U k u p n o: 3.613.000,00

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr