SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 31. Četvrtak, 12. rujna 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from Baska 5001..5001

151.

Na temelju članka 53. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 33/12), točke VI. Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2013. godini (»Narodne novine« broj 29/13), članka 7. stavka 2. podstavka 2. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2013. godinu (»Narodne novine« broj 29/13), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 3. sjednici održanoj 12. rujna 2013. godine donijela je

ODLUKU
o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja
pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima
koji se griju na drva, visini novčanog iznosa za podmirenje
troškova i rasporedu sredstava jedinicama lokalne
samouprave za pomoć za podmirenje troškova stanovanja
korisnicima koji se griju na drva u 2013. godini

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i mjerila i način financiranja pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva, te visina novčanog iznosa za podmirenje troškova i raspored sredstava jedinicama lokalne samouprave za pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2013. godini

II.

Sredstava osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2013. godinu za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u visini od 1.461.100,00 kn, raspoređuju se temeljem slijedećih kriterija:

- zadovoljavanje što većeg broja korisnika pomoći za podmirenje troškova grijanja na drva;

- određivanje novčanog iznosa naknade troška sukladno visini sredstava minimalnog standarda i procijenjenog broja korisnika naknade.

Mjerilo je broj korisnika iskazan u obrascu PTO za 2012. godinu (evidencija o korisnicima prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva).

III.

Korisniku pomoći za podmirenje troškova stanovanja koji se grije na drva, može se odobriti novčani iznos za podmirenje tog troška u visini od 850,00 kuna za 2013. godinu.

IV.

Pravo na novčanu pomoć iz točke III. ove Odluke ostvaruje se jednokratno za tekuću godinu, a na temelju evidencija i dokumentacije koju vode centri za socijalnu skrb i jedinice lokalne samouprave i na način propisan Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije, te načinima i rokovima izvještavanja o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugim pravima iz socijalne skrbi dostavlja se Upravnom odjelu za socijalnu politiku i mlade.

V.

Sredstva iz točke II. ove Odluke rasporedit će se jedinicama lokalne samouprave temeljem navedenih kriterija i mjerila, s time da prioritet imaju korisnici prava pomoći za uzdržavanje prema rješenju nadležnog Centra za socijalnu skrb, a tek onda korisnici pomoći za stanovanje koji se griju na drva (prema rješenju/zaključku jedinica lokalne samouprave).

(Raspored sredstava sastavni je dio ove Odluke).

VI.

Jedinica lokalne samouprave podnosi zahtjev za osiguranje sredstava za odobrenje pomoći za podmirenje troškova stanovanja Upravnom odjelu za socijalnu politiku i mlade najkasnije do 30. studenog tekuće godine.

Zahtjev obavezno mora sadržavati i popis korisnika za uzdržavanje (od nadležnog Centra za socijalnu skrb), te presliku rješenja/odobrenja izdanog od jedinice lokalne samouprave da korisnik ostvaruje pravo na pomoć za stanovanje, a samim time i pravo na pomoć za ogrjev, ako se isti grije na drva.

Na temelju zahtjeva Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade izvršit će doznaku odobrenih sredstava za ogrjev, a prema utvrđenom prioritetu iz točke V. Odluke.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana njezine objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/6

Ur. broj: 2710/1-01-01/4-13-48

Rijeka, 12. rujna 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

Raspored sredstava   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=852&mjesto=00001&odluka=151
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr