SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 31. Četvrtak, 12. rujna 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from Baska 5001..5001

147.

Na temelju Nacionalne politike za ravnopravnost spolova 2011. - 2015. (»Narodne novine« broj 88/11), članka 28. točke 16. i članka 47. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 3. sjednici od 12. rujna 2013. godine donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju
Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova (»Službene novine« broj 17/07), članak 8. mijenja se i glasi:

»Stručni i administrativni poslovi za Povjerenstvo obavljaju se u upravnom tijelu koje je posebnom odlukom Županijske skupštine određeno za praćenje rada Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova.«

Članak 2.

U članku 9. riječi »Odluci o naknadama članova Županijske skupštine, stalnih radnih tijela Županijske skupštine i članova Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 18/05 i 19/06),«zamjenjuju se riječima »Odluci o naknadama članova Županijske skupštine i članova stalnih radnih tijela Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 18/05, 19/06 i 48/09).«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/6

Ur. broj: 2710/1-01-01/4-13-42

Rijeka, 12. rujna 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=852&mjesto=00001&odluka=147
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr