SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 31. Četvrtak, 12. rujna 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from Baska 5001..5001

127.

Na temelju članka 35. točke 4. i članka 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst), članka 28. točke 12. i članka 60. stavka 2. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 3. sjednici održanoj 12. rujna 2013. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 25/ 13), u članku 9. alineja 10. mijenja se i glasi:

. Drazmatranje predstavki i pritužba građana upućenih županu,«

Članak 2.

U članku 14., iza alineje 1. dodaju se nove alineje 2. i 3. koje glase:

. »savjetodavne poslove za potrebe Župana, vođenje upravnih i sudskih predmeta i zastupanje pred sudovima i drugim tijelima

. razmatranje predstavki i pritužbi građana upućenih upravnim tijelima Županije«

Dosadašnje alineje 2. - 17. postaju alineje 4 - 19.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/6

Ur. broj: 2710/1-01-01/4-13-18

Rijeka, 12. rujna 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=852&mjesto=00001&odluka=127
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr