SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 30. Petak, 6. rujna 2013.
OPĆINA LOPAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

20.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11) i članka 15 Statuta Općine Lopar (»Službene novine PGŽ« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 19. prosinca 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU turističke zone uv. Crikvena Dražica

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU turističke zone uv. Crikvena Dražica , koji obuhvaća izdvojeno građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene u uvali Crikvena Dražica, oznake T12 (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Nositelj izrade Plana u ime Općine Lopar, odgovoran za postupak izrade i donošenja Plana, je Načelnik Općine Lopar.

Stručni izrađivač Plana može biti pravna osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja, sukladno članku 39. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/ 11).

Plan usvaja i donosi Općinsko vijeće Općine Lopar.

I.Pravna osnova za izradu i donošenje Plana

Članak 3.

Pravna osnova za izradu izmjena i dopuna Plana je Prostorni plan uređenja Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/11).

Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/ 07, 38/09, 55/11, 90/11) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04).

II.Razlozi za izradu Plana

Članak 4.

Izradi Plana pristupit će se uslijed potrebe detaljnijeg sagledavanja područja obuhvata, podjele područja na posebne prostorne cjeline, utvrđivanja osnovne mreže prometne i komunalne infrastrukture, propisivanja mjera zaštite okoliša i očuvanja prirodnih i kulturnih vrijednosti u skladu s razvojnim ciljevima Općine.

III. Obuhvat Plana

Članak 5.

Planom se obuhvaća izdvojeno građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene uvale Crikvena Dražica oznake T12, kao i prirodne plaže na rtu Lopižina, oznake Pp.

Obuhvat izrade Plana određen je Prostornim planom uređenja Općine Lopar (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 53/11), u kartografskim prikazima 3E »Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite«, u mjerilu 1:25000 i 4.1. »Građevinska područja, naselje Lopar«, u mjerilu 1:5000.

Ukupna površina obuhvata Plana iznosi cca 38,81 ha, od čega kopneni dio (djelomično izgrađen) iznosi cca 16,2 ha. Granice obuhvata Plana prikazane su na kartografskom prikazu koji je sastavni dio ove Odluke.

IV.Ocjena stanja u obuhvatu Plana

Članak 6.

Prostor u obuhvatu Plana nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Općine Lopar, uz građevinsko područje naselja Lopar.

Zahvaljujući svom položaju - blizini mora i povoljnoj konfiguraciji terena, prostor je povoljan za smještaj sadržaja kojima će se pridonijeti podizanju kvalitete i upotpunjenju turističke i gospodarske ponude užeg, ali i šireg područja.

Turizam je najrazvijenija gospodarska grana na području Općine Lopar.

Postojeća turistička ponuda uglavnom je ograničena na ponudi noćenja u okviru postojećih obiteljskih pansiona, te postojećih hotelskih smještaja (TN San Marino). Na prostoru obuhvata Plana može se omogućiti smještaj novih ugostiteljsko-turističkih sadržaja koji će dopuniti postojeću ponudu na neiskorištenom atraktivnom slobodnom području.

Također je potrebno spriječiti svaku neadekvatnu upotrebu prostora te je u tom kontekstu potrebno obratiti posebnu pažnju očuvanju prirodne ravnoteže okoliša.

Unutar obuhvata Plana izgrađen je manji broj privatnih objekata, uglavnom privatnih pansiona, te hotel Vila Mira kapaciteta 60 ležaja, D kategorije (nije u funkciji).

Ostali dio zone obuhvata Plana, je neizgrađeno i komunalno neopremljeno područje. To su površine zapuštenog poljoprivrednog zemljišta niže kvalitete.Prostor je dijelom prekriven borovom šumom, te je potrebno obratiti posebnu pažnju očuvanju prirodne ravnoteže okoliša.

Kroz zonu prolazi nerazvrstana cesta koja vodi do rta Lopižina, a koja predstavlja osnovnu prometnu vezu područja u obuhvatu Plana s javnom prometnom mrežom.

Prostor u obuhvatu Plana obzirom na prirodna obilježja, odnos prema naselju i mogućnosti komunalnog opremanja, predstavlja jednu od najvrjednijih lokacija za organizaciju i razvoj ugostiteljsko-turističke djelatnosti, najznačajnije grane gospodarstva Općine Lopar.

V.Ciljevi i programska polazišta Plana

Članak 7.

Prostornim planom uređenja Općine Lopar (»Službene novine PGŽ« broj 53/11 ) , te Prostornim planom Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 14/00, 12/05, 50/06, 8/09) za ovu zonu određen je maksimalni kapacitet od 1200 ležaja, što predstavlja i planski cilj konačnog uređenja ovog prostora.

U skladu sa svojim zakonskim pravom i obvezom Općina Lopar utvrđuje potrebu donošenja Plana kojim će se ostvariti prostorne mogućnosti za realizaciju planiranog zahvata u prostoru, formiranje izdvojenog građevinskog područja turističke namjene (T12). Na ovoj lokaciji planira se izgradnja turističke zone koja obuhvaća građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene, površine 16,2 ha, kapaciteta do 1200 kreveta, te prirodne plaže.

Programska polazišta izrade Plana temelje se na potrebi kojom bi se omogućila legalna gradnja i zaštita prostora, te izgradnja komunalne infrastrukture.

Izgradnja planiranih turističkih građevina na lokaciji uv. Crikvena Dražica doprinijeti će turističkoj valorizaciji naselja Lopar kao i Općine Lopar, te imati pozitivne gospodarske efekte kroz zapošljavanje stanovnika Općine i izgradnju infrastrukturnih sustava.

Građevine unutar obuhvata Plana moraju imati neposredan pristup na izgrađenu prometnu površinu minimalne širine 5,5 m za dvosmjerni promet ili je uređenje iste započelo na temelju programa gradnje građevina i komunalne infrastrukture prema posebnom zakonu na način da su izvedeni barem zemljani radovi.

Obavezna je izgradnja vlastitog zatvorenog kanalizacijskog sustava sa odgovarajućim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda ukoliko u neposrednoj blizini nije izgrađen javni sustav odvodnje.

Priključak građevina na sustav vodoopskrbe, elektroopskrbe, telekomunikacijsku i plinsku mrežu unutar zone za izdvojene namjene utvrđuje se na osnovi posebnih uvjeta komunalnih i javnih poduzeća.

Smjernice za izradu UPU turističke zone uv. Crikvena Dražica:

Dopuštena gradnja hotela uz slijedeće granične uvjete:

-najveći dopušteni kapacitet zone iznosi 1200 ležajeva,

-dozvoljena je gradnja hotela kapaciteta 30-300 ležaja,

uz uvjet da gustoća korištenja iznosi najviše 120 ležaja/ ha,

-najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti iznosi 0.3,

-najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti nadzemno (kin) iznosi 0,8,

-najveći dopušteni broj etaža građevine iznosi 5 nadzemnih i 2 podzemne etaže,

-najveća dopuštena visina iznosi 16,0 m,

-broj parkirališnih mjesta potrebno je osigurati na vlastitoj građevnoj čestici

Iznimno, u zoni uv. Crikvena Dražica (T12) dopuštena je gradnja građevine javne i društvene namjene - staračkog doma uz sljedeće uvjete:

-najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti iznosi (kig) 0,3,

-najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti-nadzemno iznosi (kin) 0,8,

-najveća dopuštena katnost iznosi tri nadzemne etaže i jedna podzemna,

-najveća dopuštena visina iznosi 10,0 m,

-površina zelenila na građevnoj čestici mora iznositi najmanje 40 %,

-najmanja dopuštana udaljenost građevine od obalne crte iznosi 100 m,

-broj parkirališnih mjesta potrebno je osigurati na vlastitoj građevnoj čestici,

-nije dopuštena prenamjena građevine javne i društvene namjene.

Iznimno, do donošenja UPU-a, dopuštena je neposrednom provedbom rekonstrukcija hotela Vila Mira u građevinskom području ugostiteljsko-turističke namjene uv. Crikvena Dražica T12, na način da se ne povećava gustoća korištenja, izgrađenost građevne čestice i koeficijent iskoristivosti ako su te veličine veće od slijedećih uvjeta:

-gustoća korištenja iznosi najviše 120 kreveta/ha,

-koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi najviše 0,3,

-koeficijent iskorištenosti nadzemno (kin) iznosi 0,8,

-najmanje 40% građevne čestice mora biti ozelenjeno.

-uz obalu se mora planirati obalna šetnica (lungo mare) i omogućiti šetnja i rekreacija uz samu morsku obalu.

Iznimno, do donošenja Plana, dopuštena je izgradnja vile, na k.č. 9126/1, k.č.9126/2 i k.č. 9118, K.O. Lopar, uz slijedeće uvjete:

-najveći dopušteni kapacitet vile iznosi 12 ležajeva

-dozvoljena je gradnja max. tri smještajne jedinice

-najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti iznosi 0,25

-najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (ki) iznosi 0,6

-najveći dopušteni broj etaža građevine iznosi 2 nadzemne i 1 podzemna etaža

-najveća dopuštena visina do vijenca iznosi 7,0 m

-broj parkirališnih mjesta potrebno je osigurati na vlastitoj građevnoj čestici na način određen Odredbama za provođenje PPUO Lopar

Članak 8.

Osnovna namjena prostora u zoni obuhvata Plana određena je Prostornim planom uređenja Općine Lopar. Obzirom na lokaciju i izloženost prostora vizurama, potrebno je posebnu pažnju posvetiti uvjetima oblikovanja građevina kao i oblikovanju i uređenju cijelog prostora.

Prilikom izrade Plana potrebno je:

-uskladiti planiranu namjenu i uređenje prostora s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji za zaštićeno obalno područje mora,

-uskladiti postojeće i planirane kapacitete i sadržaje s Pravilnikom o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hoteli,

-prilikom definiranja koncepcije cjelokupnog prostora uvažavati Glavni plan razvoja turizma Primorsko- goranske županije, kao i akcijski plan razvoja turizma Općine Lopar,

-zaštititi krajobrazne vrijednosti, a posebno postojeću vrijednu vegetaciju.

VI.Stručne podloge i stručna rješenja za izradu Plana

Članak 9.

Za potrebe izrade Plana koristiti će se stručne podloge izrađene u sklopu plana višeg reda Prostornog plana uređenja Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/11), kao i elementi iz zahtjeva koje iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima (iz članka 11. ove Odluke).

Stručna rješenja prometne i komunalne infrastrukture u obuhvatu Plana definirati će se u sklopu izrade Plana.

VII. Vrsta i način pribavljanja odgovarajućih posebnih geodetskih podloga

Članak 10.

Plan će se izraditi na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi (topografski prikaz s uklopljenim katastarskim planom) u mjerilu 1:2000, ovjerenoj od nadležnog tijela za državnu izmjeru i katastar nekretnina.

Geodetsku podlogu iz stavka 1. ovog članka pribavit će nositelj izrade plana.

VIII. Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana, te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi plana

Članak 11.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja će sudjelovati u izradi Plana i koja daju zahtjeve iz područja svog djelokruga rada:

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Zagreb

MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu prirode

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje, Rijeka

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, ispostava Rab

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU Primorsko-goranska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Rijeka

HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Rijeka

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO- GORANSKE ŽUPANIJE, Rijeka

HEP, operator distribucijskog sustava d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka

Hrvatska agencija za telekomunikacije, Zagreb

KD »Vrelo« Rab

KD »Lopar Vrutak« Lopar

Članak 12.

Primjenom članka 79. Zakona tijela i osobe iz prethodnog članka pozivaju se da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice i propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

IX.Rok za izradu Plana

Članak 13.

Rokovi za izradu pojedinih faza Urbanističkog plana uređenja su:

-dostava zahtjeva za izradu Plana (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti), 30 dana

-izrada nacrta prijedloga plana (po pribavljenim zahtjevima), 60 dana

-prethodna rasprava i izrada Izvješća o prethodnoj raspravi, 15 dana

-dorada nacrta prijedloga plana (od prihvaćanja Izvješća o prethodnoj raspravi), 30 dana

-utvrđivanje Prijedloga plana i upućivanje na javnu raspravu, 15 dana

-javna rasprava (javni uvid i javno izlaganje) 30 dana

-izrada Izvješća o javnoj raspravi (od proteka roka za davanje primjedbi), 20 dana

-izrada Nacrta konačnog prijedloga plana, 15 dana

-pribavljanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima, 30 dana

-utvrđivanje Konačnog prijedloga plana, 15 dana

-pribavljanje suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja, 30 dana

-donošenje plana na Općinskom vijeću, 30 dana

Rokovi iz prethodnog stavka počinju teći po potpisu ugovora o izradi plana s izrađivačem.

Ukupan rok za izradu Urbanističkog plana uređenja iznosi 320 radnih dana prema navedenom hodogramu, a postupak usvajanja i donošenja plana smije trajati najviše 180 dana od završetka javne rasprave.

X.Izvor financiranja izrade Plana

Članak 14.

Temeljem članka 59. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, sredstva za izradu Plana osiguravaju se u Općinskom proračunu.

XI.Završne odredbe

Članak 15.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke tijelima i osobama određenim posebnim propisima i navedenim člankom 11. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana.

Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Upravi za inspekcijske poslove - Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska ulica 25, Zagreb

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/13-01/01

Ur.broj: 2169/02-01/13-12

Lopar, 19. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik Općinskog vijeća
Damir Paparić., prof. v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=851&mjesto=51281&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr