SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 41. Petak, 17. prosinca 2004.
OPĆINA KOSTRENA
37

34.

Općinsko vijeće Općine Kostrena, temeljem članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( »Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00 i 114/01 ) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 22/01, 5/02 i 20/ 02) na sjednici održanoj 16.prosinca 2004. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o davanju u zakup poslovnog
prostora u vlasništvu Općine Kostrena

1. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje zasnivanje i prestanak zakupa te međusobna prava i obveze zakupodavca i zakupnika poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena, te poslovnog prostora na kojima Općina Kostrena ima pravo raspolaganja i korištenja.

Također ovom Odlukom utvrđuje se uvjeti, načini i tijelo ovlašteno za provođenje javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kostrena.

Članak 2.

Poslovnim prostorom u smislu Zakona o zakupu poslovnog prostora smatraju se poslovna zgrada, poslovna prostorija, garaža i garažno mjesto.

Članak 3.

U upravljanju, raspolaganju i korištenju poslovnim prostorom općinsko Poglavarstvo Općine Kostrena (u daljnjem tekstu Poglavarstvo):

1. donosi financijski plan zakupnine za tekuću godinu,

2. utvrđuje veličinu parametra »a« i ostale elemente za određivanje visine zakupnine,

3. odlučuje o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika sukladno odredbama ove Odluke,

4. donosi plan održavanja, gradnje, kupnje i rekonstrukcije poslovnih prostora,

5. daje suglasnost za davanje poslovnog prostora u podzakup,

6. obavlja druge poslove koji proizlaze iz Zakona i ove Odluke.

Članak 4.

Ostale poslove vezane za upravljanje poslovnim prostorima iz članka 1. i 2. ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel, Služba za prostorno i urbanističko planiranje, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša i upravljanje imovinom.

2. DJELATNOST U POSLOVNOM PROSTORU

Članak 5.

Namjenu poslovnog prostora radi obavljanja određene djelatnosti utvrđuje Poglavarstvo.

Članak 6.

Promjena ugovorene djelatnosti može se ugovoriti pod sljedećim uvjetima:

1. da je zakupnik u poslovnom prostoru ugovorenu djelatnost obavljao najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva za promjenu djelatnosti,

2. da zakupnik prihvati povećanje visine zakupnine do 1000d osnovne zakupnine one djelatnosti za koju se traži promjena djelatnosti. Ukoliko je sadašnja ugovorena zakupnina veća od iznosa dobivenoga povećanjem visine zakupnine do 100%, primjenjivat će se ugovorena zakupnina.

Članak 7.

Dopuna ugovorene djelatnosti može se dozvoliti pod uvjetom da zakupnik ugovorenu djelatnost u prostoru obavlja najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za dopunu djelatnosti, u kojem slučaju će se sačiniti dodatak ugovora o zakupu.

3. ZASNIVANJE ZAKUPA

Članak 8.

Poslovni prostor daje se u zakup putem javnog natječaja (u daljnjem tekstu natječaj).

Postupak i uvjeti natječaja objavljuju se u javnom tisku.

Natječaj provodi Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Kostrena.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

Članak 9.

Tekst objave natječaja mora sadržavati sljedeće:

1. adresu, namjenu i površinu poslovnog prostora,

2. početni iznos zakupnine mjesečno po m2, određen u EUR-ima u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB,

3. vrijeme za koje se poslovni prostor daje u zakup,

4. dan, vrijeme i mjesto provedbe otvaranja zatvorenih ponuda natjecatelja,

5. iznos jamčevine koju treba položiti,

6. rok do kojeg se može podnijeti pisana prijava,

7. dan i sat kad se može razgledati poslovni prostor,

8. odredbu da na natječaju ne može sudjelovati natjecatelj koji je zakupnik poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena a koji ne ispunjava obveze ugovora o zakupu ili ih neuredno ispunjava,

9. dokumentaciju koju treba priložiti (domovnica za fizičke osobe, izvod iz registra obrtnika, izvod iz registra Trgovačkog suda).

Članak 10.

Poglavarstvo može odobriti stupanje u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika sljedećim osobama: bračnom drugu, djeci, unucima, usvojenicima i pastorcima zakupnika.

Ukoliko zakupnik umre takvo odobrenje se može dati pod uvjetom da nastave obrt: bračnom drugu, djeci, unucima, usvojenicima i pastorcima zakupnika.

Također, Poglavarstvo može odobriti stupanje u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika pravnoj osobi koja nastane promjenom pravnog položaja dosadašnjeg zakupnika pod uvjetom da dostavi dokaz o pravnom sljedništvu.

Članak 11.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora sadrži naročito:

1. naznaku ugovornih strana,

2. podatke o poslovnom prostoru,

3. djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru,

4. odredbe o korištenju zajedničkih uređaja i prostorija u zgradi te zajedničkih

usluga u zgradi i rok njihova plaćanja,

5. vrijeme na koje je ugovor sklopljen,

6. iznos zakupnine i rokove plaćanja,

7. odredbe o prestanku ugovora, posebno o otkazu i otkaznim rokovima,

8. mjesto i vrijeme sklapanja ugovora,

9. odredbu da zakupnik u zakup uzima poslovni prostor u viđenom stanju, te ga je

dužan urediti i privesti namjeni o vlastitom trošku,

10. odredbu da zakupnik ne može vršiti preinaku poslovnog prostora bez prethodne

pismene suglasnosti zakupodavca.

Članak 12.

Prije sklapanja ugovora o zakupu, nacrt ugovora dostavit će se Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci, Građansko-upravnom odjelu radi pribavljanja mišljenja o pravnoj valjanosti ugovora.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se u pisanom obliku.

Ugovor o zakupu u ime zakupodavca potpisuje općinski načelnik ili osoba koju on ovlasti.

Članak 13.

Prilikom primopredaje poslovnog prostora ugovorne strane sastavljaju zapisnik u koji se unose podaci o stanju poslovnog prostora.

4. ODREĐIVANJE ZAKUPNINE

Članak 14.

Visina zakupnine utvrđuje se u postupku natječaja na način da zakupnina ne može biti niža od osnovne zakupnine utvrđene odlukom Poglavarstva.

Članak 15.

Zakupnina za poslovni prostor određuje se po 1 m2 korisne površine a prema djelatnosti koja se u poslovnom prostoru obavlja.

TABELA BODOVA ZA UTVRĐIVANJE ZAKUPNINE


DJELATNOST


1.) Ugostiteljstvo, turizam, financijsko

posredovanje, kockarnice i kladionice 2.5a


2.) Trgovina 2.3a


3.) Promet i veze, tehničke i prometne

usluge 2a


4.) Zanatstvo 1.6a


5.) Stambeno-komunalna djelatnost

i tijela državne uprave 1.4a


6.) Prosvjeta, kultura, zdravstvo,

socijalna skrb i umjetnički atelieri 1a


7.) Garaže 1.2a


8.) Ostalo 1.3a


Članak 16.

Zakupnina po 1 m2 korisne površine za otvoreni poslovni prostor - terasu, kao pripadajući dio poslovnog prostora u sklopu ugostiteljskog objekta, koji se koristi najviše šest mjeseci u godini, određuje se visina od 50 0znosa zakupnine utvrđene odredbom članka 15. ove Odluke.

Članak 17.

Vrijednost parametra »a« za poslovni prostor utvrđuje Poglavarstvo.

Odluka o vrijednosti parametra »a« objavljuje se Službenim novinama PGŽ.

5. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA

Članak 18.

Ugovor o zakupu sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od najmanje jedne (1) godine a najduže pet (5) godina.

Članak 19.

Zakupnik može koristiti poslovni prostor samo u svrhu i na način određen ugovorom o zakupu, te ne smije bez suglasnosti zakupodavca činiti preinake poslovnog prostora kojim se bitno mijenja konstrukcija, namjena ili vanjski izgled prostora.

Članak 20.

Zakupnik snosi troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora.

Članak 21.

U slučaju prestanka ugovora o zakupu poslovnog prostora zakupnik može odnijeti uređaje koje je ugradio u poslovni prostor, ako se time ne oštećuje poslovni prostor.

6. PRESTANAK ZAKUPA

Članak 22.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora prestaje na način propisan Zakonom, ovom Odlukom i ugovorom o zakupu.

Članak 23.

Zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu poslovnog prostora u svako doba bez obzira na ugovorne ili zakonske odredbe, ako i poslije pisane opomene zakupodavca zakupnik:

- koristi poslovni prostor protivno ugovoru, ili mu nanosi znatniju štetu koristeći

ga bez dužne pažnje,

- ukoliko u roku od 15 dana od dana priopćenja opomene ne plati dospjelu

zakupninu za tri uzastopna mjeseca u bilo kojem razdoblju tekuće godine,

- bez odobrenja zakupodavca vrši preinake poslovnog prostora ili izda dio ili cijeli

poslovni prostor u podzakup protivno ugovoru.

8. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 021-05/04-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-04-42

Kostrena, 16. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Ljubomir Paškvan, dipl. iur., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr