SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 41. Petak, 17. prosinca 2004.
OPĆINA KOSTRENA
37

33.

Na temelju članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 96/03) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 22/01, 5/02, 22/02) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na 41. sjednici održanoj 16. prosinca 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Kostrena
za 2005. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način izvršavanja Proračuna Općine Kostrena za 2005, godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje prihodima - primicima, rashodima - izdacima Proračuna, te propisuje prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

Članak 2.

U izvršenju Proračuna primjenjuju se odredbe Zakona o proračunu i Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu, a iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama.

Stvarni rashodi i izdaci Općine u 2005. godini ne smiju prema ovome Proračunu biti veći od 48.795.000,00 kuna.

Članak 4.

Korisnici Proračuna o odobrenim sredstvima bit će obaviješteni putem »Službenih novina« PGŽ.

II. STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 5.

Opći dio proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i računa financiranja.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za tekuću proračunsku godinu prema programskoj, organizacijskoj, ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 6.

Sredstva u Proračunu se osiguravaju proračunskim korisnicima koji su u njegovom Posebnom dijelu određeni za nositelje glava, po utvrđenim programima.

Sredstva Proračuna smiju se koristiti samo za namjene utvrđene posebnim zakonima i odlukama Općine Kostrena, u visini sredstava određenih Proračunom.

Članak 7.

Korisnici Proračuna smiju preuzimati obveze najviše do visine sredstava osiguranih u dijelu Proračuna po programima, ako je njihovo izvršavanje usklađeno s mjesečnom proračunskom dodjelom.

Korisnicima Proračuna doznačuje se mjesečni iznos, temeljem stvarno izvršenih obveza, a u skladu s mjesečnim planovima korisnika.

Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena usklađuje zahtjeve iz mjesečnih financijskih planova s planom likvidnosti Proračuna.

Jedinstveni upravni odjel izvršava mjesečne dodjele sredstava po korisnicima i programima u skladu s raspoloživim sredstvima.

Razliku između odobrenih i manje iskorištenih dodjela rasporedit će se u sljedećem obračunskom razdoblju, ovisno o raspoloživim sredstvima do kraja godine.

Članak 8.

Korisnik Proračuna na temelju iznosa predviđenih Proračunom obvezan je sastaviti financijski plan za poslovnu godinu po mjesecima.

Mjesečne dodjele se odobravaju na temelju mjesečnih planova.

Članak 9.

Korisnik Proračuna u okviru mjesečnih financijskih izvještaja izvještava o iznosu utrošenih sredstava, s tim da se razlike reguliraju na isti način kako je to za dodjelu sredstava određeno člankom 8. ove Odluke.

Članak 10.

Ako se prihodi - primici Proračuna ne naplaćuju u planiranim svotama i planiranoj dinamici tijekom godine, prednost u podmirivanju rashoda Proračuna imaju rashodi - izdaci za redovnu djelatnost Općine Kostrena.

Članak 11.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda - primitaka i rashoda - izdataka Proračuna predložiti će se Općinskom vijeću Općine Kostrena donošenje Izmjena i dopuna Proračuna.

Načelnik ili Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela na zahtjev nositelja sredstava raspoređenih u toj glavi, a Načelnik odobrava preraspodjelu sredstava između nositelja sredstava, s tim da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5%.

O izvršenoj preraspodjeli iz prethodnog stavka Načelnik ili Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela obvezan je izvijestiti Općinsko poglavarstvo na prvoj sjednici, a Općinsko poglavarstvo dužno je izvijestiti Općinsko vijeće.

Članak 12.

Za izvršavanje Proračuna u cijelosti je odgovorno Općinsko poglavarstvo.

Naredbodavac za izvršenje Proračuna u cijelosti je Načelnik.

Načelnik Općine odgovoran je kao naredbodavac, za zakonitu uporabu raspoređenih sredstava u Proračunu.

Pozicije u Proračunu koje nisu razrađene izvršavat će se temeljem Odluke Općinskog poglavarstva.

Članak 13.

Slobodnim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinsko poglavarstvo.

Članak 14.

Odluku o zaduživanju Općine za kapitalne projekte obnove i razvitka koje se financiraju iz Proračuna Općine Kostrena donosi Općinsko vijeće prema uvjetima i do visine utvrđene Zakonom o proračunu.

Trgovačka društva u pretežnom vlasništvu Općine i ustanove koje je osnovala Općina ne mogu se zaduživati (osim kratkoročno kod poslovnih banaka radi otklanjanja nelikvidnosti ) bez Odluke Općinskog vijeća kojom im se odobrava zaduživanje.

Članak 15.

Kada se sredstva Proračuna koriste za sanaciju, dokapitalizaciju, ili kao udio u sredstvima pravne osobe Općina Kostrena postaje suvlasnik imovine u tim pravnim osobama razmjerno uloženim sredstvima.

Članak 16.

Općina Kostrena može davati jamstva trgovačkim društvima u pretežitom vlasništvu Općine Kostrena i ustanovama koje je osnovala do visine Zakonom utvrđenih iznosa.

Za izdana jamstva Općina zaračunava proviziju do 0,5 % od vrijednosti izdanog jamstva.

Rizici za obveze po izdanim jamstvima osiguravaju se u Proračunu Općine u jamstvenoj zalihi do 5 0d vrijednosti dospjelih izdanih jamstava.

Odluku o davanju jamstava donosi Općinsko vijeće.

Općina Kostrena dužna je obavijestiti Ministarstvo financija o danim jamstvima u roku od 30 dana od danog jamstva i obvezatno do 31.prosinca 2005. godine.

Članak 17.

Vlastite prihode koje ostvare korisnici Proračuna ustupaju im se za obavljanje njihove djelatnosti.

Članak 18.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun vraćaju se uplatiteljima na temelju naloga pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela na teret tih prihoda, temeljem zahtjeva uplatitelja i priloženog dokaza o pogrešno ili više uplaćenom prihodu.

Članak 19.

Plaćanje predujma moguće je samo izuzetno i na temelju prethodne suglasnosti Općinskog poglavarstva.

Članak 20.

Za neplanirane ili nedovoljno planirane izdatke koristit će se sredstva proračunske zalihe do visine određene Zakonom o proračunu - 0,5 0rihoda Proračuna bez primitaka.

O korištenju proračunske zalihe odlučuje Općinsko poglavarstvo.

Načelnik može raspolagati sredstvima proračunske zalihe do iznosa odobrenog Proračunom.

Načelnik je dužan na koncu godine izvijestiti Općinsko poglavarstvo o korištenju proračunske zalihe.

Članak 21.

Općinsko poglavarstvo donosi Odluku o plaćama dužnosnika i djelatnika Općinske uprave Općine Kostrena.

Odluku o naknadama vijećnicima Općinskog vijeća, članovima Općinskog poglavarstva, te radnih tijela donosi Općinsko vijeće.

Članak 22.

Korištenje sredstava za pokrivanje gubitaka trgovačkih društava u pretežitom vlasništvu Općine Kostrena i ustanova koje je osnovala Općina, te financiranje sponzorstva, pokroviteljstva i nabavu opreme odobriti će Općinsko poglavarstvo zasebnim odlukama.

Članak 23.

Proračunski korisnici mogu sklapati ugovore o nabavi robe, obavljanju usluga i ustupanju radova u visini dodjeljenjih sredstava, a u skladu s godišnjim planom nabave, Zakonom o javnoj nabavi, odnosno Uredbi o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti.

Članak 24.

Jedinstveni upravni odjel podnosi Općinskom poglavarstvu izvještaj o izvršenju Proračuna za prvo polugodište tekuće godine do kraja mjeseca srpnja.

Općinsko poglavarstvo dužno je podnijeti Općinskom vijeću polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 05. kolovoza tekuće godine.

Članak 25.

Korisnici Proračuna obvezni su izraditi financijska izvješća u tijeku godine prema Zakonu i dostaviti ih Jedinstvenom upravnom odjelu.

Korisnici Proračuna obvezni su izraditi polugodišnje i godišnje obračune i dostaviti ih Jedinstvenom odjelu.

Jedinstveni upravni odjel izraditi će godišnji obračun Proračuna Općine Kostrena i dostaviti ga Općinskom poglavarstvu koje je dužno isti uputiti Općinskom vijeću na usvajanje.

Članak 26.

Jedinstveni upravni odjel ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem korisnika Proračuna, te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava.

Proračunski korisnici su obvezni dati sve potrebite podatke, isprave i izvješća koja se od njih traže.

Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrebljavana protivno zakonu ili Proračunu o istom će izvjestiti Općinsko poglavarstvo i poduzeti mjere da se nadoknade tako utrošena sredstva ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava sa pozicija s kojih su sredstva bila nenamjenski trošena.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 01.01.2005. godine.

Klasa: 021-05/04-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-04-38

Kostrena, 16. prosinca 2004.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ljubomir Paškvan, dipl. iur., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr