SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
OPĆINA SKRAD
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

18.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/13.) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 29. srpnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju predsjednika i članova radnih tijela
Općinskog vijeća Općine Skrad

Članak 1.

Predsjednicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Skrad imenuju se:

a) Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

1.Damir Grgurić - predsjednik

2.Darija Juričić - član

3.Anita Rački - član

b) Odbor za proračun i financije

1.Nada Podnar - predsjednik

2.Dubravko Grbac - član

3.Josip Grgurić (Pandurjev) - član.

c) Odbor za komunalnu djelatnost i promet

1.Tonček Kezele - predsjednik

2.Željko Grgurić - član

3.Anton Mance - član.

d) Odbor za gospodarski razvoj, turizam malo i srednje poduzetništvo

1.Danijel Bertović - predsjednik

2.prof. Josip Grgurić - član

3.Ivana Briški Đorđević - član

e) Odbor za odgoj i školstvo

1.Natali Ribić - predsjednik

2.Anita Žagar - član

3.Mira Đorđević - član

f) Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb (socijalno vijeće)

1.Marija Božičević - predsjednik

2.Zdravko Jurković - član

3.Ankica Podnar - član

g) Odbor za sport i kulturu

1.Josip Crnković - predsjednik

2.Duško Zatezalo - član

3.Robert Cindrić

h) Odbor za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i graditeljstvo

1.Natali Ribić - predsjednik

2.Kristijan Rački - član

3.Igor Bukovac - član

i) Odbor za brigu o djeci i mladeži te za provedbu programa »Općina-prijatelj djece«

1.Katarina Bertović - predsjednik

2.Vesna Jurković - član

3.Anita Rački - član

4.Renata Bukovac - član

5.Davor Štimac - član.

Članak 2.

Zadužuju se predsjednici iz članka 3. Ove Odluke da u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove Odluke Općinskom vijeću predlože četverogodišnji program rada Odbora.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i izboru predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine skrad (Klasa: 021-05/09-01/ 12; Ur.broj: 2112/04-09-01-01 od 2. srpnja 2009. godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/13

Ur.broj 2112/04-13-01-01

Skrad, 30. srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Ivan Crnković, bacc. ing. sec.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr