SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
OPĆINA SKRAD
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

15.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12, 19/13. - pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 18/13.), Općinsko vijeće Općine Skrad na sjednici održanoj 29. srpnja 2013. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE STATUTA
OPĆINE SKRAD

Članak 1.

U Statutu Općine Skrad (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 18/13.) članak 9. mijenja se i glasi: »Javna priznanja Općine su: povelja s novčanom nagradom, pohvalnica, zahvalnica te imenovanje počasnim građaninom Općine Skrad«.

Članak 2.

U članku 20. stavak 1. riječi »radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine Skrad« brišu se.

Članak 3.

U članku 22. stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 3. i 4.

Članak 4.

U članku 38. alineja 4. riječi »ako odjavi« zamjenjuju se riječima »ako mu prestane«.

Članak 5.

U članku 43. riječi »Mandatna komisija« zamjenjuju se riječima »Mandatni odbor«, a riječi »Odbor za dodjelu priznanja i nagrada« zamjenjuju se riječima »Odbor za brigu o djeci i mladeži, te za provedbu programa »Općina - prijatelj djece«.

Članak 6.

U članku 47. stavak 4. alineja 5. iza riječi »zakonskim propisima« dodaju se riječi: »odnosno ukoliko 0,5% prihoda bez primitaka proračuna iznosi manje od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom.«

Članak 7.

U članku 47. stavak 4. alineja 19. iza riječi »osnivač« stavlja se zarez i dodaju riječi: »ako posebnim zakonom nije drugačije određeno, o čemu odluku, u roku od 8 dana od dana donošenja, dostavlja Općinskom vijeću i istu objavljuje u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Članak 8.

U članku 90. stavak 1. iza riječi »i pravnih osoba« dodaju se riječi: »(upravne stvari)«.

Članak 9.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 013-03/13-01/2

Ur. broj: 2112/04-13-01-02

Skrad, 30. srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Ivan Crnković, bacc. ing. sec.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr