SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

46.

Na temelju članka 29. stavka 1. alineje 5. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 51. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) donosim

ODLUKU
o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu
i spašavanje na području Općine Punat

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na području Općine Punat s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 2.

Pravne osobe iz članka 1. ove Odluke određuju se kako slijedi:

1. Javna vatrogasna postrojba Grada Krka;

2. Dom zdravlja Krk - Ispostava Punat;

3. Hitna medicinska pomoć Krk;

4. Turistička ambulanta (ljeti u periodu od 15. lipnja do 15. rujna);

5. Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Rijeka;

6. Gradsko društvo Crvenog križa Krk;

7. Veterinarska stanica Rijeka - Ispostava Krk;

8. Hrvatska šume Zagreb - Uprava šuma Senj, Šumarija Krk;

9. HEP operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb;

10. Lučka kapetanija Rijeka - Ispostava Punat;

11. Nacionalna središnjica za traganje i spašavanje na moru (MRCC);

12. Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka;

13. Županijski operativni centar Primorsko-goranske županije (ŽOC);

14. Pomorski radio Bakar;

15. MUP, PP Krk - policijski brod;

16. Črnika d.o.o.;

17. Ponikve d.o.o.;

18. Marina Punat grupa d.o.o.;

19. Brodogradilište Punat d.o.o.;

20. Klub podvodnih aktivnosti;

21. Lovačko društvo »Jastreb« Punat,

22. ŠRD »Arbun« Punat;

23. Udruga brodara Punat;

24. Yacht klub Punat;

25. Dezinsekcija d.o.o. Rijeka;

26. IND-EKO d.o.o. Rijeka;

27. Pilotski klub »Krila Kvarnera«.

Članak 3.

Pravnim osobama iz članka 2. ove Odluke dostavlja se Plan zaštite i spašavanja za područje Općine Punat.

Pravne osobe iz članka 2. točke 1.-15. ove Odluke, obavljaju poslove zaštite i spašavanja kao redovnu djelatnost i djeluju sukladno svojim operativnim planovima i Planu zaštite i spašavanju za područje Općine Punat.

Pravne osobe iz članka 2. točke 16.-27. ove Odluke, izrađuju svoje operativne planove u kojima se utvrđuju postupci i način realizacije operativnih zadaća.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 080-02/13-01/1

Ur. broj: 2142-02-03/1-13-30

Punat, 29. srpnja 2013.

OPĆINSKI NAČELNIK

Marinko Žic, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr