SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

43.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13), članka 39. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/ 06, 38/09 i 123/11) i članka 6. stavka 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04 i 63/08), Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 26. srpnja 2013. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju članova Vijeća za koncesijska
odobrenja na području Općine Punat

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuju se članovi Vijeća za koncesijska odobrenja na području Općine Punat, u sastavu:

1. Emerik Derenčinović, predstavnik Općine Punat,

2. Elfrida Mahulja, predstavnik Općine Punat,

3. Davor Pijaca, predstavnik Općine Punat,

4. Zlatan Marunić, dipl. ing, predstavnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze Primorsko-goranske županije,

5. Marino Ivošić, dipl. ing, predstavnik Lučke kapetanije Rijeka - Ispostave Punat.

Članak 2.

Vijeće za koncesijska odobrenja na području Općine Punat djeluje u skladu s nadležnostima, pravima i obvezama utvrđenim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru te drugim podzakonskim aktima.

Članak 3.

Mandat članova Vijeća za koncesijska odobrenja na području Općine Punat traje do konstituiranja novog saziva Općinskog vijeća Općine Punat.

Po isteku mandata članovi Vijeća za koncesijska odobrenja na području Općine Punat mogu biti ponovno birani.

Članak 4.

Prvu sjednicu Vijeća za koncesijska odobrenja na području Općine Punat saziva općinski načelnik Općine Punat.

Članak 5.

Članovima Vijeća za koncesijska odobrenja na području Općine Punat dužnost može prestati i prije isteka mandata u sljedećim slučajevima:

- smrću člana,

- razrješenjem na vlastiti zahtjev,

- razrješenjem na prijedlog čelnika tijela koje je predložilo njihovo imenovanje.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/5

Ur. broj: 2142-02-03/2-13-7

Punat, 26. srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr