SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

26.

Na temelju članka 7. Stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11 i 61/11) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Kostrena na sjednici održanoj 1. kolovoza 2013. donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava političkim strankama
i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Općinskom
vijeću Općine Kostrena u 2013. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se način raspoređivanja sredstava iz Proračuna Općine Kostrena za 2013. godinu za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kostrena (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) u 2013 godini.

Članak 2.

Sredstva planirana u Proračunu Općine Kostrena za 2013. godinu za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iznose 81.250,00 kn.

Članak 3.

Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću utvrđuje se u visini od 6.500,00 kn godišnje. Neisplaćeni dio iznosa iz članka 2. ove Odluke u iznosu od 44.200,00 kn raspoređuje se kako slijedi:

- Primorsko goranski savez 10.075,00 kn

- Socijaldemokratska partija Hrvatkse 10.075,00 kn

- Hrvatska narodna stranka 7.150,00 kn

- Hrvatska socijalno liberalna stranka 3.250,00 kn

- Hrvatska demokratska zajednica 10.075,00 kn

- Hrvatski laburisti - stranka rada 3.575,00 kn

Članak 4.

Za svakog izabranog vijećnika podzastupljenog spola političkim strankama i nezavisnim vijećnicima pripada pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog u članku 3. ove Odluke.

Članak 5.

Sredstva utvrđena u članku 3. ove Odluke doznačuju se na žiro-račun ogranka političke stranke i na žiro račun nezavisnih vijećnika tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika (»Službene novine PGŽ« broj 53/12).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/7

Ur. broj: 2170-07-01-13-15

Kostrena, 1. kolovoza 2013.

Predsjednica

Gordana Vukoša, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr