SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

41.

Temeljem članka 28. stavka 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« 174/04, 79/07, 38/09, 127/ 10) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/13) Općinsko Vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj dana 6. kolovoza 2013. godine, usvaja

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA
PODRUČJU OPĆINE ČAVLE
OD 1. SIJEČNJA 2013. DO 31. PROSINCA
2014. GODINE

UVOD

Člankom 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom području, u proračunu osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava zaštite i spašavanja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i veće nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, pripravnosti, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa (čl. 3. st. 19. Zakona o ZIS).

Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave rukovode i koordiniraju općinski načelnik, gradonačelnik i župan, uz stručnu potporu stožera zaštite i spašavanja jedinice lokalne i područne samouprave. U katastrofama i velikim nesrećama općinski načelnik, gradonačelnik i župan izravno zapovijedaju operativnim snagama zaštite i spašavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (čl. 9. st. 1. Zakona o ZIS).

Operativne snage sastoje se od:

-stožera zaštite i spašavanja,

-službi i postrojbi središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti,

-zapovjedništava i postrojbi vatrogastva,

-zapovjedništava i postrojbi civilne zaštite, i drugih operativnih snaga civilne zaštite,

-službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti.

Osim operativnih snaga, ostali sudionici zaštite i spašavanja su:

-fizičke i pravne osobe,

-izvršna i predstavnička tijela jedinica lokalne i područne samouprave

-središnja tijela državne uprave.

RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE ČAVLE

OPĆI DIO

Općinsko vijeće Općine Čavle je na sjednici održanoj dana 1. prosinca 2011. godine usvojilo Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Čavle u 2012. godini KLASA: 021-05/11-01/09, URBROJ: 2170-03-11-01-2.

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Čavle prihvaćena je Odlukom Općinskog vijeća KLASA: 021-05/12-01/01; URBROJ: 2170-03-12-01-3 od 9. veljače 2012. godine.

Odluka o usvajanju Plana zaštite i spašavanja za područje Općine Čavle, KLASA: 021-05/12-01/09, URBROJ: 2170-03-12-01-03, usvojena je na sjednici Općinskog vijeća Općine Čavle dana 4. listopada 2012. godine. Sastavni dio Odluke je Plan zaštite i spašavanja. Plan civilne zaštite nije bio dio Plana zaštite i spašavanja te je potrebno pristupiti njegovoj izradi u 2013. godini.

Općina Čavle ima usvojen Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Čavle temeljen na Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Čavle, izrađen od strane Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije. Oba dokumenta usvojena su na sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 24. siječnja 2002. godine, te ažurirana 2008. godine. U prosincu 2012. godine Općina Čavle sklopila je Ugovor o suradnji s Vatrogasnom zajednicom Primorsko-goranske županije, a vezano za usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, te Plana zaštite šuma od požara.

Do kraja 2012. godine nije donesena odluka o ustrojavanju Postrojbe civilne zaštite na području Općine Čavle. Procjenom ugroženosti predviđeno je osnivanje postrojbe opće namjene sa 23 člana, te 1-2 povjerenika civilne zaštite za svako naselje Općine Čavle.

Temeljem članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju, te članka 10. stavka 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (NN 40/08, 44/ 08), Općinsko vijeće Općine Čavle donijelo je Odluku o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Čavle (KLASA: 021-05/08-01/7, URBROJ: 2170-03-08-1-5 od 25. rujna 2008. godine). Načelnik Stožera zaštite i spašavanja Općine Čavle po funkciji je i na temelju posebnih propisa zamjenik općinskog načelnika.

Temeljem članka 10. stavka 4. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja, Općinski načelnik donio je Plan pozivanja članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Čavle (KLASA: 214-02/11-01/04, URBROJ: 2170-03-11-01-5 od 5. prosinca 2011. godine).

Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini (NN 43/12), Općina Čavle postupila je sukladno obvezama navedenim u Programu. Odlukom Općinskog načelnika KLASA: 214-01/12-01/01, URBROJ: 2170-03-12-01-2 od svibnja 2012. godine usvojen je Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području Općine Čavle za 2012. godinu. Navedenim Planom imenovao se Davor Gržetić kao osoba zadužena za koordinaciju zadaća iz Programa aktivnosti, te je propisana obveza ažuriranja podataka iz tabelarnog dijela Plana zaštite od požara. DVD Čavle je 1. ožujka 2013. godine odlukom Upravnog odbora usvojio Plan motrenja i ophodnje otvorenog prostora na području Općine Čavle za 2012. godinu. DVD Čavle svake godine potvrđuje ispravnost vozila, opreme i tehnike u svom vlasništvu; sva oprema je testirana, a vozila su uredno registrirana i osigurana. DVD Čavle je u periodu od 1. lipnja do 31. listopada imao zaposlena dva sezonska vatrogasca. U slučaju potrebe za teškom građevinskom mehanizacijom istu bi pružili Autoprijevoznik R. Mavrinac i GP Milardović.

Za potrebe zimske službe proveden je postupak javne nabave, objavljen u oglasniku javne nabave pod brojem 2102/S002-0075638. Temeljem provedenog postupka i odluke Općinskog načelnika sklopljen je Ugovor o pružanju usluga održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Općine Čavle s Obrtom za prijevoz i usluge građevinske mehanizacije, vl. Ronald Mavrinac, i to za period od studenog do ožujka, KLASA: 340-01/12- 01/01, URBROJ: 2170-03-12-01-07 od 6. prosinca 2012. godine.

Obavljanje komunalnih poslova, odnosno održavanje komunalne infrastrukture povjereno je tvrtki GPP Mikić d.o.o., Ugovor KLASA: 363-02/09-01/05, URBROJ: 2170- 03-09-01-11 iz 2009. godine. Svake se godine s tvrtkom GPP Mikić d.o.o. sklapa Dodatak osnovnom ugovoru, a vezano uz predviđena proračunska sredstva za pojedinu godinu (Dodatak 4. osnovnom ugovoru KLASA: 363-02/ 12-01/02, URBROJ: 2170-03-12-01-2 od 26. ožujka 2012. godine).

Stanje izrađenosti dokumenata iz područja sustava zaštite i spašavanja nije u potpunosti zadovoljavajuće, pojedine dokumente potrebno je donijeti i uskladiti sa zakonskom regulativom. Potrebno je usvojiti plan civilne zaštite, te odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Čavle, te prema toj odluci sklopiti ugovore s određenim pravnim osobama.

Krajem svake godine razmatrat će se sustav zaštite i spašavanja, a krajem 2014. godine predložit će se smjernice za naredne dvije godine. Redovito će se pratiti zakonski i podzakonski propisi, te će se postupati u skladu s njima.

1.RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE ČAVLE - OPERATIVNE SNAGE

1.1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Stožer zaštite i spašavanja Općine Čavle u pravilu bi se trebao sastajati dva puta godišnje, uoči protupožarne sezone i neposredno prije donošenja proračuna za iduću godinu. Na sjednicama Stožera razmatrat će se aktivnosti koje proizlaze iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara, te Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja. Također, pratit će se ustrojavanje, uvježbavanje i opremanje operativnih snaga civilne zaštite.

U 2013. godini provest će se lokalni izbori, te će se po konstituiranju novog saziva Općinskog vijeća imenovati novi članovi Stožera zaštite i spašavanja.

S novim sazivom Stožera će se u 2014. godini održati stožerna vježba.

U proračunu za 2013. godinu nisu planirana sredstva za aktivnosti Stožera, no u 2014. godini za ovu bi namjenu bilo potrebno planirati 10.000,00 kn.

1.2.SLUŽBE I POSTROJBE SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE KOJA SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U SVOJOJ REDOVNOJ DJELATNOSTI

Službe i postrojbe središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti uključene su u zaštitu i spašavanje na području Općine kroz svoje sudjelovanje u Stožeru zaštite i spašavanja (djelatnici MUP-a i DUZS Rijeka), kao savjetodavna tijela, ali i kao operativa u provođenju određenih zakonom propisanih radnji kojima se bave i u svojoj redovnoj djelatnosti (MUP - regulacija prometa, sprečavanje nereda, državne inspekcijske službe i sl.).

1.3.ZAPOVJEDNIŠTVO I POSTROJBE VATROGASTVA

1.3.1.Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije

Dobrovoljno vatrogasno društvo Čavle član je Vatrogasne zajednice Primorsko - goranske županije. U 2013. godini za djelovanje VZ PGŽ planirana su sredstva u iznosu 10.250,00 kn, a za poslove usklađivanja Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite šuma od požara.

1.3.2. Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke

Općina Čavle početkom svake godine sklapa Sporazum o financiranju redovne vatrogasne djelatnosti na području Općine Čavle. Potpisnici Sporazuma su Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, Dobrovoljno vatrogasno društvo Čavle i Općina Čavle.

Kapaciteti (ljudski i materijalni) JVP Grada Rijeke navedeni su u radnim prilozima Plana zaštite i spašavanja Općine Čavle.

1.3.3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Čavle

Zapovjednik operativnog sastava Društva je Mario Bernobić. Operativni sastav Društva broji 22 vatrogasca, od čega 17 vatrogasca s položenim ispitom i liječničkim pregledom. DVD Čavle ima 11 kompleta uniforma za intervencije na šumskim požarima, te 11 kompleta uniforma za tehničke intervencije. Sva oprema i ljudstvo osigurani su policom osiguranja.

Kapaciteti (ljudski i materijalni) DVD Čavle navedeni su u radnim prilozima Plana zaštite i spašavanja Općine Čavle.

U 2013. godini za potrebe financiranja vatrogasnih društava, odnosno za represivnu vatrogasnu djelatnost na području Općine, kao i donaciju DVD-u Čavle, planirana su sredstva u iznosu 400.000,00 kn. U 2014. godini za ovu su namjenu planirana sredstva u iznosu 420.000,00 kn.

1.3.4.Profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu

Na području Općine Čavle nema potrebe za osnivanjem vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu.

1.4.ZAPOVJEDNIŠTVA I POSTROJBE I DRUGE OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE

1.4.1. Postrojba civilne zaštite

Procjenom ugroženosti predviđeno je osnivanje postrojbe opće namjene sa 23 člana.

U 2013. godini planirano je potpuno popunjavanje postrojbe do 23 člana. Ovo će se učiniti u suradnji s Područnim uredom za obranu Rijeka i DUZS Područnim uredom Rijeka. U suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, potrebno je održati smotriranje postrojbe. Planira se godišnje održati do dva uvježbavanja postrojbe opće namjene, a prema planu i programu DUZS Rijeka. Za isto će se osigurati sredstva u proračunu za 2014. godinu, na stavci Stožer zaštite i spašavanja (2 x 1.000,00 kn - trošak prehrane i pića, trošak police osiguranja).

Postrojbu je potrebno opremiti reflektirajućim prslucima, majicama i kapama šiltericama, kao i sanitetskom BLS torbom i torbom za trijažu, okovratnicima za imobilizaciju za odrasle i djecu, te medicinskim materijalom.

1.4.2. Povjerenici civilne zaštite

Procjenom ugroženosti predviđeno je imenovanje 1-2 povjerenika civilne zaštite za svako naselje Općine Čavle. Ovo će se učiniti u suradnji s Područnim uredom za obranu Rijeka i DUZS Područnim uredom Rijeka. Povjerenici će se smotrirati, uvježbavati i opremati na isti način kao i pripadnici postrojbe civilne zaštite.

1.4.3. Voditelji skloništa

Na području Općine Čavle nema skloništa osnovne zaštite.

1.5.SLUŽBE I POSTROJBE PRAVNIH OSOBA KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U SVOJOJ REDOVITOJ DJELATNOSTI

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Čavle nije donesena do kraja 2012. godine.

Pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave kao svojom redovnom djelatnošću djeluju sukladno svojim operativnim planovima i Planu zaštite i spašavanja za područje Općine Čavle. Pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja, te uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća. To su:

1.Hrvatska gorska služba spašavanja

2.Protect d.o.o.

3.Dezinskecija d.o.o.

4.Zavod za hitnu medicinu PGŽ

5.Klinički bolnički centar Rijeka

6.Dom zdravlja Rijeka, Zdravstvena stanica Čavle

7.Zavod za socijalnu skrb u PGŽ

8.Veterinarska stanica Rijeka

9.Gradsko društvo Crvenog križa Grada Rijeke

S pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Čavle (navedenim pod točkama 8. i 9.) potrebno je zaključiti ugovor o međusobnoj suradnji kojim će se definirati potrebni ljudski resursi i materijalna oprema, te u kojem roku se uključuju u sustav zaštite i spašavanja za područje Općine Čavle.

Nastavni zavod za javno zdravstvo

Zavod provodi djelatnosti propisane zakonima, odnosno opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, ispitivanje zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe, te higijenskih uvjeta u objektima, praćenje stanja okoliša i dr.

Osim redovnih aktivnosti, sve navedene pravne osobe tijekom 2012. godine nisu bile aktivirane na poslovima zaštite i spašavanja.

Materijalni i ljudski resursi svih navedenih subjekata navedeni su u radnim prilozima Plana zaštite i spašavanja Općine Čavle.

2.RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE ČAVLE - OSTALE SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE BAVE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJA (OSTALE GOTOVE SNAGE)

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Čavle nije donesena do kraja 2012. godine.

Osim osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave kao redovnom djelatnošću, postoje i pravne osobe koje u sklopu svoje redovne djelatnosti mogu sudjelovati u sustavu zaštite i spašavanja. Oni su nositelji posebnih zadaća u sustavu zaštite i spašavanja. Tim se osobama, za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje s operativnim snagama, dostavljaju izvodi iz Plana zaštite i spašavanja za područje Općine Čavle.

2.1.Pravne osobe koje imaju postrojbe i stručne timove za zaštitu i spašavanje

Sukladno Procjeni i Planu, na području Općine Čavle djeluju sljedeće pravne osobe koje imaju postrojbe i stručne timove za zaštitu i spašavanje:

1.KD »Vodovod i kanalizacija« d.o.o.

2.Hrvatske vode, VGO Rijeka

3.»Energo« d.o.o.

4.HEP proizvodnja d.o.o.

5.Plinacro d.o.o.

6.Europetrol d.o.o.

7.INA d.d.

8.KD Čistoća d.o.o.

Dužnost je ovih pravnih osoba ustrojiti interventne timove zaštite i spašavanja koji će biti osposobljeni za izvršenje namjenskih zadaća zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na cjelokupnom području Općine Čavle u slučaju katastrofa i velikih nesreća. Za 2013. i 2014. godinu nisu planirana sredstva za namjenu aktiviranja, obučavanja ili pribavljanja opreme koja će se koristiti za potrebe zaštite i spašavanja. U slučaju aktiviranja ovih službi, sredstva za isto osigurat će se proračunom.

2.2. Pravne osobe koje pružaju usluge

Sukladno Procjeni i Planu, na području Općine Čavle djeluju pravne osobe koje pružaju usluge prijevoza, smještaja, prehrane i sl., a od interesa za sustav zaštite i spašavanja. To su:

1.Hrvatski Caritas

2.KD Autotrolej d.o.o.

3.KD Čavle d.o.o.

4.Lovor d.o.o.

5.Aeroklub Krila Kvarnera

6.Autoprijevoznik Ronald Mavrinac

7.Autoprijevoznik B. Gluić

8.Autoprijevoznik G. Maršanić

9.Lovačko društvo »Jelen«

10. Osnovna škola Čavle

11. Dječji vrtić »Čavlić«

12. Dom Platak

13. Automotodrom Grobnik

14. NK Grobničan

15. Metro d.o.o.

16. Gostiona »Igralište Mavrinci«

17. Vila »Sandi«

18. Gostiona »Putnik«

19. Sobe »Saršon«

20. Pekara »Čavjanka«

21. Pekara »Lišćevica«

22. Toi toi d.o.o.

S istima je potrebno do kraja 2013. godine potpisati ugovore o međusobnoj suradnji kojima se definiraju potrebni ljudski resursi i materijalna oprema, te u kojem roku se uključuju u sustav zaštite i spašavanja za područje Općine Čavle. Za 2013. i 2014. godinu nisu planirana proračunska sredstva za namjenu korištenja usluga za potrebe zaštite i spašavanja. U slučaju aktiviranja ovih subjekata, sredstva za isto osigurat će se proračunom.

2.3. Udruge građana

Udruge građana koje mogu sudjelovati u sustavu zaštite i spašavanja su:

1.Hrvatska gorska služba spašavanja

Općina Čavle sklopila je Ugovor o sufinanciranju programskih aktivnosti u 2013. godini s Hrvatskom gorskom službom spašavanja - stanica Rijeka. Isto će se napraviti i u 2014. godini.

2.Hrvatski crveni križ, Aktiv Čavle

Kao humanitarna organizacija djeluje sukladno Planu i programu Hrvatskog Crvenog križa i broji više od 300 članova. Crveni križ, Aktiv Čavle na korištenje ima prostoriju u zgradi Doma Čavle. Aktiv organizira akcije dobrovoljnog darivanja krvi, te se uključuje u razne aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa i brojne humanitarne aktivnosti.

3.Hrvatski Crveni križ

HCK organizira osposobljavanje mještana za njihovu samozaštitnu funkciju u izvanrednim situacijama, kao i ustrojavanje, obučavanje i opremanje ekipa prve pomoći za izvršenje zadaća u slučaju velikih nesreća, epidemija i oružanih sukoba. Za ovu ulogu potrebno je kvalitetno opremiti ekipe, kako bi mogle dati svoj doprinos u slučaju potrebe aktiviranja sustava zaštite i spašavanja. U Proračunu za 2013. godinu planirano je izdvojiti 130.000,00 kn, od čega će se dio namijeniti radu Aktiva Čavle. S obzirom na sredstva koja je, sukladno zakonskoj regulativi, potrebno izdvojiti za ovu udrugu s istom je potrebno dogovoriti edukaciju i uvježbavanje mještana vezano uz aktivnosti na području zaštite i spašavanja.

3.OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

3.1. Zahtjevi zaštite i spašavanja u prostornim planovima

Prilog 2. Procjene ugroženosti Općine Čavle čine Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja Općine Čavle (prosinac, 2011. godine), te je o istima potrebno voditi računa prilikom izrade prostornih planova.

Početkom 2013. godine Općina Čavle donijela je Odluku o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle KLASA: 021-05/13-01/01, URBROJ: 2170-03-13-01-03 od 10. siječnja 2013. godine. Točkom 9.2 navedene Odluke, pod nazivom Obveza izrade dokumenata prostornog uređenja, određene su obveze izrade pojedinih dokumenata i rok njihove izvedbe.

Po stupanju na snagu županijskog prostornog plana uređenja, bit će potrebno s istim uskladiti prostorni plan uređenja Općine Čavle.

U tekstualnom i u grafičkom dijelu planova definirat će se sve mjere zaštite i spašavanja ljudi sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva i materijalnih dobara Općine Čavle i zahtjeva PUZS Rijeka. Navedene mjere definiraju se s ciljem preventivnog djelovanja u prostoru poradi smanjenja rizika za ljude i sprečavanje većih materijalnih šteta kao posljedica prirodnih ili tehničko tehnoloških nesreća.

3.2. Edukacija građana

Vezano uz točku 2.3. ovih Smjernica, alineja 3. Hrvatski crveni križ, u 2014. godini dogovorit će se edukacija mještana Općine Čavle, u suradnji s Crvenim križom i DUZS Rijeka, a na temu sustava zaštite i spašavanja.

3.3. Edukacija djece u školama i vrtićima

Svake dvije godine DVD Čavle provodi edukaciju djece u OŠ Čavle, nakon čega slijedi vježba evakuacije. Isto je planirano u 2013. godini. U 2014. godini potrebno je planirati edukaciju školske djece, te djece polaznika vrtića. Edukaciju bi proveo DUZS Područni ured Rijeka.

3.4. Uspostava sustava uzbunjivanja

U Općini Čavle postoji jedna sirena za uzbunjivanje mještana o ugrozima. Uočeno je da sirena nije ispravna te je poslana na popravak. Sirenu za uzbunjivanje potrebno je staviti u funkciju do kraja 2013. godine.

3.5. Ostalo

U Općini Čavle sustavno se provode mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te izdvajaju sredstva za veterinarske usluge na području Općine.

4.ZAKLJUČAK

Koordinaciju aktivnosti operativnih snaga civilne zaštite, različitih službi, ustanova i drugih skupina građana u izvanrednim situacijama obavlja Stožer zaštite i spašavanja. Stoga je primarni cilj u 2013. i 2014. godini osposobiti Stožer za brzo i efektivno djelovanje u kriznim situacijama, a što je i navedeno ovim Smjernicama.

Bitno je i potpuno popunjavanje postrojbe civilne zaštite, te imenovanje povjerenika civilne zaštite, opremanje istih, te njihovo smotriranje, uvježbavanje i edukacija, što je također navedeno ovim Smjernicama.

U Proračunu Općine Čavle u narednim je godinama potrebno planirati sredstva za potrebe Stožera, kao i postrojbu i povjerenike civilne zaštite, a prema Izvodu iz proračuna o visini osiguranih sredstava za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2013. i 2014. godini (10.000,00 kn u 2014. godini, tablica u privitku ovih Smjernica).

Klasa: 021-05/13-01/06

Ur. broj: 2170-03-13-01-10

Čavle, 6. kolovoza 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik.
Marko Sobotinčić

IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2013. I 2014. GODINI

* Kod prostornih planova ne upisuju se cijene koštanja izrade i donošenja prostornih planova već samo ako su naručene posebne studije kao naprimjer mikro rajonizacija ugroženosti od potresa, geološke studije za utvrđivanje ugroženosti od klizišta i slično.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr