SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

35.

Na temelju članka 78. i 81. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 50/12, 55/12 i 80/13), te članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 06/13 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 06. 08. 2013. godine donosi

ODLUKU
O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UPU21 - POSLOVNA ZONA JELENJE (K
4
)

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 1.

Obaveza donošenja Urbanističkog plana uređenja UPU 21 - Poslovna zona Jelenje (K4) (u daljnjem tekstu: Plan) temelji se na člancima 71. i 192. b Odredbi za provođenje III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 02/13).

Nositelj izrade Plana je Općina Čavle. Odgovorna osoba je Općinski načelnik.

Članak 2.

Urbanističkog plana uređenja UPU 21 - Poslovna zona Jelenje (K4) izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 50/12, 55/12 i 80/13), Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04) i Odredbama za provođenje III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 02/13).

OBUHVAT PLANA

Članak 3.

Plan, sukladno Odredbi za provođenje III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 02/13). obuhvaća površinu za uređenje građevinskog područja za poslovnu zonu (K4), a čiji je obuhvat prikazan kartografskim prikazom br. 3.1.- »Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora-Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite«.

Površina obuhvata Plana iznosi oko 1,00 ha.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 4.

Obveza izrade dokumenta prostornog uređenja, u mjerama provedbe III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle, utvrđuje UPU 21 - Poslovna zona Jelenje (K4), kao izdvojeno građevinsko područje izvan naselja za izdvojene namjene.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

Članak 5.

Ciljevi izrade Plana su sljedeći:

-definirati izgradnju građevina osnovne i ostalih namjena;

-definirati namjenu i tipologiju izgradnje u odnosu na namjenu i morfologiju terena, a sukladno odredbama plana višeg reda;

-definirati infrastrukturnu mrežu: opskrbu vodom, plinom, električnom energijom, TK mrežom te odvodnju oborinskih i fekalnih voda;

-planirati uređenje kontaktnih prometnica;

-riješiti interne prometnice i propisan broj parkirališnih mjesta, te pješačke komunikacije;

-definirati zelene površine.

STRUČNE I KATASTARSKO-TOPOGRAFSKE PODLOGE

Članak 6.

Za potrebe Urbanističkog plana uređenja UPU 21- Poslovna zona Jelenje (K4) potrebna je posebna katastarsko-topografska podloga.

Plan će se radi prezentacije izraditi i na orto-foto podlozi.

Plan će se izraditi u mjerilu 1:5000.

Stručne podloge koje za potrebe izrade Plana iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 50/12, 55/12 i 80/13) u roku od 30 dana od dana dostave Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 21- Poslovna zona Jelenje (K4).

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 75.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje su potrebne za izradu Plana, osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima svaki iz svog djelokruga, a pribaviti će se u skladu s odredbom članka 79. i 80. Zakona o prostornom uređenju i gradnji u roku od 30 dana od dostave poziva i ove Odluke.

POPIS TIJELA PREMA POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENE I DOPUNE PLANA IZ SVOG DJELOKRUGA

Članak 8.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana iz područja svog djelokruga rada:

-Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, Zagreb

-Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite

-Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Rijeka

-Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Odjel gradske uprave za provedbu dokumentacije prostornog uređenja i građenje

-Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za gospodarstvo, Rijeka

-Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje PGŽ, Splitska 2/II, Rijeka

-Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Rijeka

-Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko istarskih slivova, Rijeka

-Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka

-KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, - Proizvodno-radna jedinica Vodovod, Rijeka

-KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka - Proizvodno- radna jedinica Kanalizacija, Rijeka

-Hrvatska agencija za telekomunikacije Zagreb

-Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Zagreb

-Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Rijeka

-te ostali sudionici koji će sudjelovati u izradi Plana.

ROKOVI ZA IZRADU PLANA

Članak 10.

Za izradu Plana određuju se sljedeći rokovi:

-rok za pripremu zahtjeva - 30 dana od dostave Odluke

-Za izradu Nacrta prijedloga Plana - 20 radnih dana

-Za izradu Prijedloga Plana - 20 radnih dana

-Za izradu Konačnog prijedloga Plana - 15 radnih dana

IZVORI FINANCIJANJA

Članak 11.

Plan će se financirati sredstvima investitora.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Prigorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/06

Ur.broj: 2170-03-13-01-20

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Marko Sobotinčić v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr