SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

30.

Na temelju stavka 7. članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst i 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) te članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 6/13,13/13) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 21. lipnja 2013. godine, donosi

ODLUKU
o komunalnom doprinosu Općine Čavle

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način utvrđivanja visine komunalnog doprinosa te rokovi plaćanja za obveznike plaćanja komunalnog doprinosa (vlasnik/investitor), građevina u Općini Čavle:

-područja zone za plaćanje komunalnog doprinosa,

-jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđena po m3 građevine,

-način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,

-opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa,

-izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 2.

Komunalni doprinos prihod je Proračuna Općine Čavle.

Plaćanjem komunalnog doprinosa vlasnik građevne čestice, odnosno investitor sudjeluje u podmirenju troškova izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture utvrđenih Programom za svaku kalendarsku godinu.

Sredstvima komunalnog doprinosa financira se građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i krematorije, javnu rasvjetu i pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji komunalne infrastrukture, rušenje postojećih objekata i uređaja, premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija te radovi na sanaciji tog zemljišta.

II. PODRUČJA ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 3.

Utvrđuje se jedna zona za plaćanje komunalnog doprinosa, glede stupnja opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture na području naselja Općine Čavle.

III. JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 4.

Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture određena u kunama po m3 građevine, kako slijedi:


Zona Naselja Iznos NAMJENA
komunalnog Vrsta objekata
doprinosai uređaja

(kn/m3)


I.Čavle, Cernik, građevine Javne površine
Buzdohanj, Mavrinci, 40,00 kn/m
310,00 kn
Podrvanj, Podčudnić, otvorene Nerazvrst. ceste
Zastenice, Grobnik, građevine 15,00 kn
Soboli, Ilovik 40,00 kn/m
2Javna rasvjeta

10,00 kn

Groblja 5,00 kn


Što je građevina, propisano je propisima o građenju.

IV. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 5.

Komunalni doprinos se obračunava i plaća po m3 (prostornom metru) građevine koja se gradi na građevinskoj čestici, a kod građevine koja se uklanja zbog građenja nove građevine ili kada se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava i plaća na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

Za elektroenergetske građevine i uređaje infrastrukture (produkto vodi i sl.), komunalni doprinos se obračunava i plaća po m3(prostornom metru) objekta koji se gradi na građevnoj čestici.

Iznimno, za ceste, tunele, mostove, vijadukte, nadvožnjake, podvožnjake, komunalni se doprinos obračunava i plaća po m2 tlocrtne površine te građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun površine po m2 izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun obujma po m3 građevine.

Članak 6.

Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se umnoškom obujma građevine i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po m3 građevine utvrđene člankom 4. ove Odluke.

Članak 7.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Čavle, na temelju ove Odluke i projektne dokumentacije koju dostavlja tijelo državne uprave, u postupku pokrenutom po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti.

Rješenje iz stavka 1. ovog članka obvezatno sadrži:

1.iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti

2.način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa

3.prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi

4.popis objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje će Općina izgraditi u skladu s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

5.obvezu Općine o razmjernom povratu sredstava u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture sukladno Programu i ostvarenom prilivu sredstava.

Članak 8.

Komunalni doprinos obveznik plaća odjednom, uplatom na žiro-račun Općine Čavle u roku od 15 dana, na osnovi konačnog Rješenja o komunalnom doprinosu.

Upravni odjel za lokalnu upravu i samoupravu Općine može na zahtjev Obveznika plaćanja komunalnog doprinosa odobriti obročnu otplatu, na rok od jedne godine od dana dospijeća rješenja o komunalnom doprinosu.

Obročna otplata komunalnog doprinosa odobrit će se uz uvjet da Obveznik priloži sredstvo osiguranja - bjanko zadužnicu u korist Općine Čavle u visini obveze neotplaćenog dijela komunalnog doprinosa.

Obročno plaćanje komunalnog doprinosa plaća se u maksimalno u 12 (dvanaest) mjesečnih rata bez obračuna kamate, uz uvjet da prvi obrok uplate iznosi 25% od ukupnog iznosa sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti.

Ukoliko obveznik plaćanja komunalnog doprinosa ne uplati dva uzastopna mjesečna obroka, dužan je platiti odjednom cjelokupni iznos komunalnog doprinosa u koji se obračunava kamata u visini eskontne kamatne stope Hrvatske narodne banke. Kamata se obračunava za razdoblje od dana konačnosti rješenja.

Kada Obveznik uplati cjelokupan komunalni doprinos ili kod obročne uplate nakon izvršene uplate prve rate, Jedinstveni upravni odjel Općine Čavle, izdaje Potvrdu o uplaćenom komunalnom doprinosu obvezniku plaćanja , radi izdavanja akta na temelju kojeg se može graditi, kod nadležnog tijela državne uprave.

V. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 9.

Općinsko vijeće može osloboditi djelomično ili u potpunosti obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji grade građevine namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi, športu te predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju te građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava, koje su u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Čavle, kao i investitore koji grade objekte i uređaje komunalne infrastrukture, te investitore koji grade objekte od interesa za Općinu Čavle.

Članak 10.

Plaćanja komunalnog doprinosa oslobođeni su:

-HRVI iz Domovinskog rata od I-X skupine i obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja koji gradi svoju prvu stambenu jedinicu, ukupnog obujma građevina do 1.000 m3, dok se za preostali dio objekta plaća puni iznos doprinosa.

Članak 11.

Djelomično su oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa slijedeći obveznici:

-Investitor kao fizička osoba koja ima prijavljeno prebivalište na području Općine Čavle neprekidno najmanje 15 godina ili tijekom života 20 godina, a gradi svoju prvu stambenu jedinicu, ima pravo na jednokratni popust u iznosu od 50% iznosa komunalnog doprinosa za dio objekta do 1.000 m3, a za preostali dio obujma objekta plaća se puni iznos doprinosa

-Hrvatski branitelj, koji nema ostvaren status HRVI iz Domovinskog rata, a koji je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovao s najmanje 400 dana, a gradi svoju prvu stambenu jedinicu, ima pravo na jednokratni popust u iznosu od 50% iznosa komunalnog doprinosa za dio objekta do 1.000 m3, a za preostali dio obujma objekta plaća se puni iznos doprinosa

-Vlasnik objekta (fizička ili pravna osoba, sa prebivalištem odnosno sjedištem na Općini Čavle) koji se ozakonjuju sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN RH 86/2012), ima pravo na jednokratni popust u iznosu od 50% iznosa komunalnog doprinosa za dio objekta do 1.000 m3, a za preostali dio obujma objekta plaća se puni iznos doprinosa.

Sredstva iz kojih će se namiriti iznos komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka, osigurat će se u Proračunu Općine Čavle iz sredstava poreznih prihoda.

Rješenje o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa donijet će se nakon što se osigura namirenje iznosa komunalnog doprinos u Proračunu za tekuću godinu.

Članak 12.

Umanjenje troškova komunalnog doprinosa iz članka 10. i 11. može se koristiti samo u jednom slučaju.

Obveznik iz članka 10 i 11., dužan je dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uvjeta prilikom podnošenja zahtjeva za djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 13.

Investitor ima pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u slučaju da Općina Čavle ne izgradi objekte i uređaje komunalne infrastrukture prema Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine

Čavle, najkasnije u roku od 36 mjeseci od isteka kalendarske godine u kojoj je investitor uplatio komunalni doprinos u cijelosti.

Pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa ostvaruje se razmjerno u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostvarenom prilivu sredstava na dan stjecanja prava iz stavka 1. ovog članka.

O zahtjevu za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa odlučuje Općinsko vijeće.

Članak 14.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa može uz suglasnost Općinskog vijeća sam snositi troškove gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavak 1. točka 2. istog Zakona te mu se ti troškovi priznaju u iznos komunalnog doprinosa, uz uvjete koji su utvrđeni ugovorom između Općine Čavle i investitora.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje vrijediti Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/09).

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/05

Ur. broj: 2170-03-13-01-6

Čavle, 21. lipnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Marko Sobotinčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr