SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

51.

Temeljem članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 - pročišćeni tekst) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 31. srpnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava
za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom
vijeću Općine Baška u 2013. godini

Članak 1.

U Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška u 2013. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/13) članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva planirana u Proračunu Općine Baška za 2013. godini za financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iznose 33.549,82 kuna.

Od iznosa iz prethodnog stavka političkim strankama, razmjerno broju njezinih članova u Općinskom vijeću Općine Baška do isteka mandata ranijeg saziva, isplaćeno je 12.199,93 kune.

Sredstva za financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška nakon provedenih lokalnih izbora i konstituiranja novog saziva, utvrđuju se u iznosu od 21.349,89 kuna.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Iznos sredstava iz članka 2. stavak 3. ove Odluke, za svakog člana u Općinskom vijeću, utvrđuje se u visini od 1.889,37 kn, tako da se pojedinoj političkoj stranci raspoređuju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja, kako slijedi:

. Hrvatska stranka prava - 2 3.778,74 kn,

. Stranka umirovljenika - 2 3.778,74 kn,

. Hrvatska demokratska zajednica - 1 1.889,37 kn,

. Hrvatska narodna stranka - 1 1.889,37 kn,

. Hrvatska seljačka stranka - 1 1.889,37 kn,

. Hrvatska stranka umirovljenika - 1 1.889,37 kn,

. Kandidacijska lista grupe birača - 1 1.889,37 kn,

. Primorsko-goranski savez - 1 1.889,37 kn,

. Socijaldemokratska partija Hrvatske - 1 1.889,37 kn.

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola političkim strankama, također pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja, kako slijedi:

. Hrvatska stranka prava - 1 188,94 kn,

. Primorsko-goranski savez - 1 188,94 kn,

. Kandidacijska lista grupe birača - 1 188,94 kn.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/9

Ur. broj: 2142-03-01/1-13-21

Baška, 31. srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr