SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

50.

Temeljem članka 11. stavak 2. i članka 15. stavci 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12) te članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 31. srpnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/08, 32/10) članak 5. a. mijenja se i glasi:

»(1) Pripremne radnje koje prethode postupku davanja koncesije, a osobito:

.imenovanje stručnog povjerenstva za koncesiju,

.izradu studije opravdanosti davanja koncesije ili analize davanja koncesije,

.procjenu vrijednosti koncesije.

.zradu dokumentacije za nadmetanje,

provodi Općinski načelnik.

(2) Postupak davanja koncesije započinje danom slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a završava izvršnošću odluke o davanju koncesije ili odluke o poništenju postupka davanja koncesije.

(3) Općinski načelnik utvrđuje uvjete i mjerila za dodjelu koncesija, te objavljuje obavijest iz prethodnog stavka, sve u skladu sa Zakonom i posebnim propisima koji uređuju pitanje dodjele koncesija i ovom Odlukom.

(4) Nakon objave u »Narodnim novinama« obavijest o namjeri davanja koncesije, neizmijenjenog sadržaja, može se objaviti i u ostalim sredstvima javnog priopćavanja i na web-stranici Općine Baška, s navedenim datumom objave u »Narodnim novinama«.

 (5) Odluku o dodjeli koncesije, nakon provedenog postupka, na temelju prijedloga Općinskog načelnika donosi Općinsko vijeće.

(6) Na temelju odluke iz stavka 5. ovoga članka Općinski načelnik sklapa ugovor o koncesiji.

(7) Na sve što, u svezi s postupkom, načinom i uvjetima davanja koncesije, nije posebno obuhvaćeno ovom Odlukom, primjenjuju se odredbe Zakona i posebnih propisa koje uređuju pitanje dodjele«

Članak 2.

Članci 5. b, 5. c i 5. d brišu se.

Članak 5. e postaje članak 5. b.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/9

Ur. broj: 2142-03-01/1-13-20

Baška, 31. srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr