SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 41. Petak, 17. prosinca 2004.
OPĆINA ČAVLE
26

25.

Na temelju Članka 79. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/ 01), Članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), Članka 16. i 43. Statuta Općine Čavle (»Službene novine« PGŽ broj 22/01), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 25. studenoga 2004. godine, donosi

ODLUKU
o općinskom proračunu Općine Čavle
za 2005. godinu

I - OPĆI DIO

Članak 1.

Općinski proračun Općine Čavle za 2005. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

- u kunama -


VRSTA PRIHODA / RASHODA PLAN ZA 2004.


PRIHODI POSLOVANJA 30.870.000


TEKUĆI PRIHODI 20.370.000


PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 10.500.000


VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA 0


RASHODI POSLOVANJA 30.870.000


RASHODI POSLOVANJA 17.260.000


RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 13.510.000


IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU 100.000


RAZLIKA VIŠAK / MANJAK 0


Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2005. godinu, kako slijedi:

II - POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u proračunu u ukupnom iznosu 30.870.000 kn raspoređuju se po razdjelima, programima, aktivnostima i projektima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

III - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Izvršenje Odluke o Općinskom proračunu Općine Čavle za 2005. godinu uređeno je Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2005. godinu.

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« a primjenjivat će se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 021-05/04-01/9

Ur. broj: 2170-03-04-01-3

Čavle, 25. studenoga 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Općinskog vijeća
Damir Stilinović, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=111&mjesto=10008&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr