SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 41. Petak, 17. prosinca 2004.
GRAD CRES
49

47.

Na temelju članka 9a. stavke 4. Zakona o fondovima za kulturu (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93) i članka 19. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« - službeno glasilo Primorsko-goranske županije broj 25/01 i 29/01), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 9. prosinca 2004. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u kulturi za koje se sredstva predviđaju iz Proračuna Grada Cresa za 2005. godinu

Članak 1.

Ovim Programom javnih potreba u kulturi za koje se sredstva predviđaju iz Proračuna Grada Cresa za 2005. godinu (dalje: Program za kulturu) utvrđuju se javne potrebe u kulturnim djelatnostima i manifestacijama u kulturi od interesa za Grad Cres, a osobito:

- djelatnost i poslovi ustanova kulture i udruga u kulturi, kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva;

- akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života i amaterizma u kulturi;

- investicijsko održavanje, adaptacije i prijeko potrebni zahvati na objektima kulture na području Grada Cresa.

Članak 2.

Sredstvima Proračuna Grada Cresa za 2005. godinu financirat će se kulturne potrebe i aktivnosti koje će organizirati odnosno poticati sljedeći subjekti:

- Grad Cres,

- Pučko učilište Mali Lošinj za ustanove u kulturi na području Grada Cresa

- udruge u kulturi koje djeluju na području Grada Cresa

Članak 3.

Grad Cres financirat će tijekom 2005. godine sljedefe poslove:

. poslove sanacije palače Arsan - Muzej Cres

. poslove sanacije Gradske kule

. poslove sanacije Komunalne palače (zgrada Grada Cresa)

. poslove izgradnje gradske knjižnice (Lazaret)

Grad Cres iz Proračuna za 2005. godinu sufinancirat će sljedeće kulturne manifestacije:

- »Lubeničke glazbene večeri«

- »Dani Tramuntane«,

- »Dani Frane Petrića«,

Članak 4.

U Proračunu Grada Cresa za 2005. godinu predviđaju se sredstva za ostvarivanje godišnjeg programa rada Gradske knjižnice u Cresu, Muzeja »Arsan« i Glazbene škole koji djeluju u sklopu Pučkog učilišta Mali Lošinj. Sredstva se osiguravaju za tri i pol plaće, te odgovarajući udio u plaći ravnatelja, knjigovođe i blagajnika Pučkog učilišta, te odgovarajuće materijalne troškove i nabavu knjiga.

Članak 5.

U Proračunu Grada Cresa za 2005. godinu predviđaju se sredstva za potporu udruga u kulturi, i to Klape Teha, Klape Burin te udruge »Vežgani«.

Članak 6.

Raspored sredstava iz ovoga Programa vrši gradonačelnik kao izvršavatelj Proračuna Grada Cresa za 2005. godinu, a Upravni odjel Grada Cresa podnosit će izvješće Gradskom poglavarstvu o ostvarivanju ovoga Programa.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« - službenom glasilu Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 400-01/04-01/19

Ur. broj: 2213/02-01-01-04-16

Cres, 9. prosinca 2004.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Pope, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=111&mjesto=10002&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr