SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 27. Petak, 26. srpnja 2013.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

20.

Na temelju članak 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 44. stavak 1. alineja 15. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 10/13), a u svezi članka 14. stavak 2. Statuta Dječjeg vrtića »Zlatna ribica«, Općinska načelnica donijela je

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Zlatna ribica«

Članak 1.

Dužnosti člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Zlatna ribica« razrješuju se Željko Linšak, Ratko Grdaković i Sanjin Vrkić.

Članak 2.

Za članoveUpravnog vijeća Dječjeg vrtića »Zlatna ribica« imenuju se Ivona Babić, Darko Tonković i Danila Medanić, na vrijeme do isteka mandata članova Upravnog vijeća imenovanih Odlukom o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Zlatna ribica« (»Službene novine PGŽ« br. 40/10).

Članak 3.

Ova Odluka dostavit će se Općinskom vijeću Općine Kostrena i to svakom vijećniku osobno.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-06/13-01/23

Ur. broj: 2170-07-03-13-49

Kostrena, 17. srpnja 2013.

OPĆINA KOSTRENA

Općinska načelnica
Mirela Marunić, dipl. ing.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr